Gestió

La gestió dels residus comprèn les activitats de recollida i tractament, ja sigui per recuperar materials i reintroduir-los al cicle de producció, per obtenir-ne energia, o bé per disposar-los en condicions de seguretat ambiental.

El model de gestió de residus de l'AMB vol ser al més sostenible possible i per aquest motiu es fonamenta en la recollida selectiva i en el tractament correcte de cada fracció.

Deixalleries metropolitanes