Sobre la plataforma

Què és l'IDEAMB?
Una plataforma IDE (infraestructura de dades espacials) és un sistema informàtic integrat per un conjunt de recursos (catàlegs, servidors, programaris, dades, etc) dedicats a gestionar informació geogràfica, els quals són accessibles mitjançant Internet i acompleixen amb sèrie de condicions d'interoperabilitat (normes, especificacions, protocols, etc.) i que permeten als usuaris utilitzar-los i combinar-los segons les seves necessitats, simplement utilitzant un navegador.

Així, es pot descriure una IDE com un conjunt de components informàtics que interactuen per facilitar la catalogació i el posterior accés als diferents recursos d'informació geogràfica (conjunts de dades i serveis web) que genera una organització. Aquesta catalogació es materialitza mitjançant un conjunt d'atributs propis del recurs que el descriuen i que es coneixen amb el nom de "metadades".

IDEAMB és, conseqüentment, la infraestructura metropolitana que facilita la gestió i l'explotació dels recursos d'informació geogràfica produïts per l'AMB.

Puja
Quins components la formen?
La plataforma IDEAMB integra els següents components:
  • Dades geogràfiques: són les dades que fan referència a una localització sobre la Terra (georeferenciades) i amb les quals es representen objectes del món real (hidrografia, carreteres, usos del sòl, corbes de nivell, etc.).
  • Serveis: són funcionalitats associades a les capes d'informació que s'ofereixen a través del web, en funció d'estàndards oberts i interoperables amb la finalitat de facilitar l'accés dels usuaris a totes les dades publicades. Entre els serveis més importants que ofereix una IDE hi ha els serveis de descobriment, visualització, descàrrega o transformació, recollits per la directiva europea INSPIRE, sovint basats en estàndards publicats per l'Open Geospatial Consortium (OGC).
  • Metadades: informen els usuaris sobre les característiques descriptives (contingut, qualitat, contacte, etc.) dels recursos geogràfics, tant si són conjunts de dades com de serveis geogràfics. En el cas dels conjunts, les metadades recollides les especifica l'estàndard ISO 19115 i, més concretament, el que s'estipula en el perfil AMB de l'esmentada norma. Per la seva part, en el cas dels serveis el perfil AMB deriva de l'estàndard 19119.
  • Tecnologia: es refereix a l'arquitectura informàtica que suporta la relació client-servidor, mitjançant la qual el servidor processa la petició d'un o de diversos clients i retorna una resposta. En el cas de l'IDEAMB, les peticions es cursen mitjançant interfícies d'usuari com el catàleg, que permet fer cerques de recursos geogràfics, i un conjunt d'eines que permeten visualitzar-los (visor de l'IDEAMB, geoportal de cartografia i geoportal del refós de planejament urbanístic).
  • Normes i estàndards: són documents d'aplicació voluntària que regulen i garanteixen la interoperabilitat de la informació geogràfica, per tal que dades i serveis puguin ser localitzats, interpretats i transferits a través del web. En la implementació de l'IDEAMB ja s'ha explicitat en l'apartat dels serveis i les metadades quins estàndards i normes s'han seguit.
  • Acords polítics: permeten establir accions coordinades entre institucions, a través d'un marc legal amb efectes jurídics i tècnics que sostinguin la implementació de l'IDE en tots els nivells de l'organització.
  • Actors: són els usuaris que tenen un rol dins l'IDE, entre els quals hi ha els productors de dades, els intermediaris i els usuaris.

Puja
Per què és necessària?
Es tracta de la infraestructura que facilita la gestió i l'explotació dels recursos d'informació geogràfica produïts per l'AMB. L'objectiu és facilitar la difusió dels recursos d'informació geogràfica que genera l'administracció metropolitana, i la seva creació està vinculada al context normatiu definit per la Directiva del Parlament Europeu INSPIRE 2007/2/CE (Infrastructure for Spatial Information in Europe).

INSPIRE defineix un conjunt de regles generals per a l'establiment d'una infraestructura de dades espacials (IDE) dins la Unió Europea (UE), basada en les infraestructures dels diferents estats membres. La implementació d'INSPIRE implica la compatibilitat i l'homogeneïtzació de la informació geogràfica per al seu ús i intercanvi dins el marc de la Unió Europea. Aquest intercanvi es basa en cinc principis fonamentals, entre els quals, als efectes d'aquest document, es vol remarcar que "la informació ha de ser fàcil de localitzar i ha d'especificar les condicions d'adquisició i d'ús, així com oferir un detall suficient perquè l'usuari pugui determinar si s'ajusta a l'ús que en vol fer".

Aquesta directiva és d'obligat compliment per part de qualsevol govern o administració pública de nivell local, regional o nacional que produeixi informació geogràfica en format electrònic i que estigui relacionada amb alguns dels 34 temes que marca la Directiva i que sigui de la seva competència.

La transposició de la directiva INSPIRE al marc legal espanyol (LISIGE), així com altres normatives i iniciatives d'àmbit autonòmic, han definit el marc arquitectònic i de continguts de l'IDEAMB.

Directiva INSPIRE

Puja
Prova: $provaURL