Electrolineres

Geoposicionament de punts de recàrrega, registre d'usuaris, funcionament i elements de l'electrolinera metropolitana.

Procediment

El projecte de xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics de l'AMB es va iniciar el 2015 amb l'aprovació del projecte d’establiment i el reglament del servei per part de l'AMB.

Seguidament es va acordar amb deu municipis metropolitans, mitjançant conveni, la instal·lació dels primers punts de recàrrega a la via pública.

La modalitat o forma de gestió del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics és la gestió indirecta mitjançant un contracte de serveis. Després d'un procediment obert d'adjudicació, el 3 d'agost de 2016 es va signar el contracte per a la instal·lació dels primers punts de recàrrega de la xarxa, i per a la seva gestió i manteniment per a un període prorrogable de 4 anys. Sis anys després, l’11 de gener de 2023 es va signar el segon contracte per a l’ampliació de la xarxa metropolitana de punts de recàrrega i per a la seva gestió i manteniment per a un període prorrogable de 4 anys.

Els punts de servei d'aquesta xarxa s'anomenen electrolineres. Cada electrolinera consta d'un o de varis punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Les característiques dels punts són diverses per atendre qualsevol vehicle elèctric.

El seu objectiu és crear una xarxa metropolitana de punts de recàrrega, compatible amb la que desplega l’Ajuntament de Barcelona i que arribi a tots els municipis metropolitans, per tal d'afavorir la mobilitat elèctrica i facilitar l'ús del vehicle elèctric.

Temporalment, el servei de recàrrega és gratuït i només es requereix la identificació de l'usuari amb l'aplicació mòbil AMB Electrolineres.


Electrolineres en funcionament

Actualment, la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics disposa de tretze electrolineres en funcionament als municipis següents: Gavà, el Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, l’Hospitalet de Llobregat (3), Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Pallejà, Sant Cugat del Vallès, Barberà del Vallès, Montcada i Reixac i Badalona.

Totes aquestes electrolineres disposen de connectors de recàrrega ràpida (CHAdeMO i COMBO CCS en corrent continu) i connectors de recàrrega lenta o normal (Mennekes i Schuko en corrent altern)


Ampliació de la xarxa 

L’ampliació de la xarxa d’electrolineres aquest 2023 preveu construir fins a 48 electrolineres noves als municipis metropolitans. Aquesta ampliació inclou punts de recàrrega ultra ràpida, punts de recàrrega ràpida i punts de recàrrega normal.

A més, aquesta ampliació també preveu la integració a la xarxa d’altres punts existents de titularitat municipal i d’algunes de les fotolineres instal·lades pels ajuntaments i l’Àrea d’Ecologia de l’AMB.

Subvencions concedides

El desplegament de la xarxa ha comptat amb diferents subvencions per a la seva execució. A continuació es llisten les subvencions efectivament rebudes:

Els punts de recàrrega ràpida de les electrolineres del Prat i de Cornellà van gaudir d'una subvenció del PLAN MOVEA 2016 per a la seva instal·lació.

El punt de recàrrega ràpida de Sant Boi ha rebut una ajuda del pla MOVES II.

El punt de de recàrrega ultra ràpida de Cornellà ha rebut una ajuda del pla MOVES II.

La renovació dels primers equips de recàrrega ràpida i lenta s’ha fet aquest 2023 amb una ajuda del pla MOVES III.

L'ampliació de la xarxa fins a 48 punts, per executar durant l’any 2023, es farà amb el suport econòmic dels fons FEDER.

 • Reglament del servei

  Article 1. Objecte del Reglament
  De conformitat amb el que determina l'article 159 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, aquest reglament té per objecte regular el servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

  Article 2. Assumpció d'aquesta activitat per l'AMB
  Es declara expressament que l'Àrea Metropolitana de Barcelona, a través de la Direcció de Mobilitat i Transport, assumeix com a pròpia l'activitat del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

  Article 3. Forma de gestió del servei
  La modalitat de gestió del servei metropolità de punts de recàrrega pera vehicles elèctrics és la gestió indirecta mitjançant les diferents formes previstes pel contracte de gestió de serveis púbics en la Llei de contractes del sector púbic.

  Article 4. Convocatòria de licitació
  L'aprovació del Projecte d'establiment i prestació del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i d'aquest reglament comporta la procedència de la convocatòria del corresponent procés de licitació per a l'adjudicació del servei esmentat, de conformitat amb la normativa vigent sobre contractes del sector públic.

  L'empresa adjudicatària haurà de complir les prescripcions del Reial decret 647/2011, de 9 de maig, que regula l'activitat de gestor de càrregues del sistema per a la realització de serveis de recàrrega energètica (o el que sigui vigent en cada moment).

  Article 5. Previsió de criteris ambientals
  Cal preveure, en l'establiment del servei i en la prestació del servei metropolità de recàrrega per a vehicles elèctrics, l'aplicació de criteris ambientals.

  Article 6. Gestió del servei per l'empresa adjudicatària de la licitació
  El servei metropolità de recàrrega per a vehicles elèctrics serà gestionat i explotat per l'empresa que resulti adjudicatària en el procediment licitatori que es tramitarà.

  L'adjudicatari assumeix la gestió del servei i aporta els mitjans personals, materials i tècnics necessaris del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics i la titularitat i les potestats de direcció i control que es derivin de l'ordenació legal del servei.

  En la contractació del servei es farà constar especialment la durada del contracte, la contraprestació econòmica a l'adjudicatari, les tarifes que s'han de percebre dels usuaris, en el cas que se n'hagin de percebre, la garantia definitiva, l'obligació de  l'adjudicatari de mantenir en bon estat les instal·lacions i altres elements del servei, l'obligació de subscriure les assegurances pertinents, les relacions amb els usuaris, els supòsits d'incompliment i d'imposició de sancions corresponents, i les altres condicions establertes a l'article 232 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.

  Article 7. Condicions reguladores de l'accés i la utilització del servei
  D'acord amb el Projecte d'establiment i prestació del servei, hi haurà unes condicions reguladores de l'accés i la utilització del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. Aquestes condicions tenen per objecte establir i caracteritzar la relació entre el servei i els usuaris.

  Els principis bàsics d'aquestes condicions d'accés i utilització del servei seran els següents:

  • Per poder accedir al servei i utilitzar-lo cal que els usuaris s'hagin registrat prèviament mitjançant un procediment d'alta en el servei.
  • Per a la utilització del servei és necessari el registre del vehicle elèctric o vehicles elèctrics que l'usuari portarà al servei per recarregar la seva bateria.
  • Quan un usuari es doni d'alta, li serà lliurada una targeta (física o virtual) que l'acreditarà com a usuari registrat i li donarà accés al servei. Per a cada vehicle elèctric o híbrid endollable registrat, l'usuari rebrà una targeta. En el moment en què l'usuari es doni d'alta acceptarà i rebrà la documentació amb aquestes condicions reguladores i amb les instruccions pràctiques per utilitzar el servei. L'usuari facilitarà un número vàlid de targeta de crèdit (o de compte bancari) per tal d'executar els pagaments pels serveis de recàrrega.
  • La targeta d'usuari serà personal i intransferible, i associada a un vehicle elèctric determinat.
  • Cada targeta d'usuari podrà tenir un termini de validesa limitat, d'acord amb les condicions de pagament, el tipus de vehicle, les característiques de l'usuari, etc.
  • El mecanisme de renovació de la targeta serà establert pel concessionari del servei d'acord amb l'AMB.
  • La targeta d'usuari dona dret a utilitzar qualsevol punt de recàrrega del servei metropolità (o d'altres xarxes de punts de recàrrega amb les quals s'hagi establert la col·laboració corresponent), amb les limitacions pròpies del punt i del vehicle elèctric.
  • El servei de recàrrega s'utilitzarà amb les limitacions d'utilització o restriccions d'ús vigents en cada punt o en cada moment: limitació del temps d'estacionament a les places reservades, limitació del nombre d'operacions de recàrrega per vehicle durant un determinat període de temps, limitació de la potència subministrada pel punt de recàrrega i limitació del percentatge de recàrrega de la bateria. En cas d'incompliment d'aquestes limitacions o restriccions, s'aplicarà el règim sancionador vigent i l'adjudicatari del servei podrà demanar a l'autoritat competent la retirada del vehicle de la plaça reservada per a la recàrrega.
  • L'usuari s'obliga a conservar en bon estat la targeta que l'acredita com a usuari.
  • Les tarifes de recàrrega seran les que siguin vigents en cada moment per acord de l'AMB, i publicades en la pàgina web del servei. Es podrà establir una tarifa per kWh o una tarifa fixa per servei de recàrrega. Respecte de les tarifes aprovades, es podran aplicar descomptes o tarifes reduïdes segons el tipus de vehicle, les característiques de l'usuari o el punt de recàrrega. També es podran establir tarifes variables segons l'hora del dia. A més del cost del servei de recàrrega, les tarifes podran preveure eventualment el cost d'altres serveis addicionals: la recàrrega de vehicles no registrats, les recàrregues extres més enllà de les restriccions d'ús, els serveis que es derivin dels acords d'interoperabilitat, alertes SMS, el duplicat de targetes... El nombre de kWh recarregat a les bateries d'un vehicle es determinarà segons les dades registrades pel servei de recàrrega de l'AMB i aquestes dades seran la prova de quin ha estat l'ús que se n'ha fet.
  • L'usuari ha de notificar a l'empresa que gestioni el servei qualsevol incidència per pèrdua, deteriorament, robatori, furt, falsificació o apropiació indeguda de la targeta.
  • L'adjudicatari del servei ha d'adoptar les mesures adients per desactivar una targeta en cas de pèrdua, deteriorament, robatori, furt, falsificació o apropiació indeguda de la targeta. En aquests casos, mentre no s'hagi comunicat el fet a l'adjudicatari del servei, l'usuari ha d'assumir qualsevol responsabilitat.
  • L'adjudicatari del servei ha de portar un registre de totes les operacions de recàrrega realitzades per cada usuari i amb cada targeta. L'AMB i l'adjudicatari estan obligats a guardar confidencialitat respecte de les dades, informacions i antecedents, que sense tenir el caràcter de públics i notoris, els siguin confiats o en tinguin coneixement en ocasió de la prestació d'aquest servei. En concret, l'adjudicatari està obligat a complir la normativa vigent pel que fa a la protecció de dades recollides durant el procés de validació de la identitat de l'usuari.
  • L'AMB no assumeix cap responsabilitat si per circumstàncies alienes no es pot utilitzar el servei de recàrrega en un punt, o si el servei de recàrrega no està disponible en un moment determinat.
  • L'AMB i l'adjudicatari concessionari del servei establiran un quadre d'incompliments per part de l'usuari i les corresponents mesures sancionadores.

  Article 8. Infraccions i sancions

  1. Són infraccions d'aquest reglament qualsevol incompliment o vulneració de les prescripcions d'aquest reglament per part de l'usuari del servei o qualsevol altra persona. En tot cas, a efectes sancionadors, aquestes infraccions seran considerades infraccions lleus.
  2. Les infraccions seran sancionades d'acord amb el límit màxim que estableix l'article 237.3 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya referides als municipis de major població.

  Descarregar versió en PDF

 • Condicions del servei

  Article 1. Objecte de les condicions reguladores
  Constitueix l’objecte d’aquestes condicions regular l’accés i la utilització del servei metropolità de recàrrega de bateries per a vehicles elèctrics gestionat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), on un usuari registrat podrà recarregar d’energia les bateries del seu vehicle elèctric.

  Article 2. Àmbit metropolità del servei
  L'àmbit territorial d'aquest servei és el de l'AMB.

  La xarxa de punts o estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics instal·lats en els municipis metropolitans per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona és l’expressió de la implantació del servei en l’àmbit.

  Article 3. Gestió del servei
  La modalitat o forma de gestió del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics és la gestió indirecta mitjançant les distintes formes previstes pel contracte de gestió de serveis púbics en la Llei de contractes del sector púbic.

  Per a la gestió d’aquest servei, l’AMB iniciarà un procediment obert de licitació per a l’adjudicació del servei (instal·lació dels punts de recàrrega, posada en servei, explotació, manteniment preventiu i correctiu, atenció als usuaris, facturació als usuaris, seguiment del servei, promoció...) a una empresa especialitzada, de conformitat amb la normativa vigent sobre contractes del sector públic.

  Cas que es produeixi un canvi del gestor del servei, el nou gestor se subroga automàticament en la posició de l’anterior.

  Segons la darrera adjudicació, el gestor del servei és:

  IBERDROLA CLIENTES, SAU
  Plaza Euskadi, 5
  48009 Bilbao
  Telèfon d’atenció a l’usuari: 900 92 92 93
  correu electrònic: clientes@tuiberdrola.es
  www.iberdrola.es

  Article 4. Condicions per donar-se d'alta com a usuari del servei
  Es podran donar d'alta com a usuaris del servei de recàrrega per a vehicles elèctrics de l'AMB les persones físiques majors d'edat, així com les persones jurídiques mitjançant el seu representant legal, que subscriguin aquestes condicions i, a aquests efectes, es donin d'alta com a usuaris, seguint el procediment descrit a continuació.

  Les persones físiques que vulguin donar-se d'alta com a usuàries del servei hauran d'acreditar que són propietàries d'un o diversos elèctrics o híbrids endollables, i justificar-ho mitjançant el permís de circulació i la fitxa tècnica dels vehicles.

  Les persones jurídiques que vulguin donar-se d'alta com a usuàries del servei hauran d'acreditar que són propietàries d'un o diversos vehicles elèctrics o híbrids endollables, i justificar-ho mitjançant el permís de circulació i la fitxa tècnica dels vehicles.

  Article 5. Procediment per donar-se d'alta al servei
  A cada usuari registrat al servei de recàrrega per a vehicles elèctrics de l'AMB se li assignarà una targeta d'usuari. La targeta és personal i associada a la matrícula d'un vehicle elèctric: només es podrà utilitzar amb el vehicle associat.

  Una persona física o jurídica podrà disposar de tantes targetes com vehicles elèctrics o híbrids endollables siguin de la seva propietat.

  Les persones, tant físiques com jurídiques, que, complint amb els requisits indicats, vulguin donar-se d'alta al servei, hauran de seguir el procediment que es detalla a continuació. L'usuari no podrà utilitzar el servei fins que rebi i tingui activada la targeta d'usuari.

  1. Procediment d'alta a través del portal web:

  1. La persona que vulgui donar-se d'alta haurà d'accedir a la pàgina web del servei i complimentar el procés d'inscripció corresponent, en el qual s'acceptaran expressament les condicions establertes en aquest document.
  2. Seguidament, l'usuari rebrà en el seu domicili la targeta d'usuari, que haurà d'activar seguint el procediment establert a l'efecte i que consta a la pàgina web. La persona que hagi completat el procediment d'inscripció disposarà d'un termini de temps per activar la targeta un cop l'hagi rebuda.
  3. El fet de complimentar tot el procés d'inscripció al servei comporta la subscripció d'aquestes condicions reguladores. A més, la pàgina web podrà incloure una casella corresponent a l'acceptació expressa d'aquestes condicions reguladores per part de l'usuari, així com una declaració de coneixement del contingut.
  4. El fet de no activar la targeta en el termini màxim indicat a la pàgina web implica l'anul·lació de l'alta en el servei.
  5. En el cas que el servei estableixi una oficina d'atenció a l'usuari, serà possible omplir un procediment d'alta presencialment a través d'un terminal instal·lat a la mateixa oficina, des d'on es podrà accedir al portal web del servei i seguir les instruccions anteriors i les del personal de l'oficina.
  6. Quan la tecnologia ho permeti, el servei de recàrrega de l'AMB podrà establir targetes d'usuari virtuals que s'instal·larien com una aplicació al telèfon mòbil de l'usuari.

  2. Caràcter personal i intransferible de la targeta d'usuari:

  1. La targeta d'usuari té caràcter d'intransferible respecte del vehicle associat, i tindrà validesa fins que el vehicle associat a la targeta sigui transferit o donat de baixa o fins que s'exhaureixi el període de validesa de la modalitat de pagament seleccionada. Només l'usuari i el servei de recàrrega de l'AMB tenen drets respecte de l'acord subscrit. A més, l'usuari no pot transferir els drets adquirits a una tercera persona.
  2. L'usuari es compromet a la conservació i al bon ús de la targeta. Per als supòsits de pèrdua, deteriorament i/o sol·licitud d'un duplicat, el cost d'emissió de la nova targeta haurà de ser suportat per l'usuari d'acord amb les tarifes vigents, publicades en el portal web del servei.

  3. Registre obligatori dels vehicles de l'usuari:

  1. Un requisit necessari per completar la inscripció i utilitzar el servei de recàrrega és el registre del vehicle elèctric o híbrid endollable associat a la targeta personal. Un mateix usuari pot registrar diversos vehicles sempre que en sigui el propietari. Es lliura una targeta per a cada vehicle elèctric o híbrid endollable registrat.
  2. Quan la tecnologia ho permeti, es podran establir targetes físiques o virtuals vàlides per a diversos vehicles, sempre que siguin propietat del mateix usuari.
  3. El registre del vehicle pot incloure les característiques d'aquest respecte de la recàrrega elèctrica: tipus i capacitat de la bateria, tipus de connector, consum, equipament de comunicacions...
  4. Durant el procediment d'alta o posteriorment, es pot requerir una justificació de l'activitat del vehicle associat a una targeta per tal de poder tenir dret a determinades tarifes reduïdes que poguessin ser d'aplicació.

   
  4. Pagament del servei:

  1. El pagament es fa a través del càrrec en una targeta de crèdit associada a l'usuari registrat. L'usuari es compromet a no cancel·lar la targeta de crèdit, o a informar de qualsevol canvi en l'operativitat d'aquesta.
  2. L'usuari accepta que s'estableixi una autorització permanent al gestor del servei, per tal que se li facin els càrrecs pertinents pels consums d'energia realitzats o per les operacions de recàrrega realitzades, segons les tarifes indicades al portal web del servei.

  5. Alta efectiva i baixa automàtica:

  1. Una vegada complimentat el procediment d'alta, es considera produïda l'alta efectiva en el servei a partir del moment en què el gestor hagi posat la targeta a disposició de l'usuari per tal que aquest l'activi i pugui utilitzar els punts de recàrrega.
  2. S'entendrà que el gestor ha posat la targeta a disposició de l'usuari a partir del moment en què aquest l'hagi recollit presencialment a l'oficina d'atenció a l'usuari o a partir de la data del seu lliurament en el domicili designat per l'usuari per correu certificat amb justificant de recepció.
  3. L'usuari disposarà d'un termini màxim per activar la targeta d'accés al servei, un cop posada a la seva disposició fefaentment pel gestor. En cas que l'usuari no hagi activat la targeta dins aquest termini, el gestor del servei podrà donar de baixa automàticament aquest usuari.
  4. Per tal d'evitar la duplicitat, queda prohibit que un usuari es doni d'alta una segona vegada amb el mateix vehicle, si prèviament no ha cursat la baixa corresponent. Igualment, un mateix vehicle no pot estar registrat per dos usuaris.


  Article 6. Modalitats de pagament del servei
  L'usuari pot optar per qualsevol de les modalitats de pagament que ofereixi el servei al seu portal web. L'usuari estarà en actiu pel període corresponent a la modalitat seleccionada.

  En el cas dels supòsits previstos en aquestes condicions reguladores, relatius a l'aplicació de mesures sancionadores en casos d'incompliment, la validesa d'una targeta podrà ser reduïda o cancel·lada.

  Arribada la fi del període de validesa d'una targeta segons la modalitat de pagament seleccionada, la targeta serà renovada automàticament per un nou període de validesa, llevat que l'usuari comuniqui al servei per escrit o a través de la zona privada del portal web, la seva voluntat de ser donat de baixa del servei amb una antelació mínima de quinze dies a la data de finalització del contracte.

  Article 7. Baixa del servei
  L'usuari pot donar de baixa una targeta del servei seguint el mateix procediment establert per donar-se d'alta (a través de la pàgina web del servei o presencialment a l'oficina d'atenció a l'usuari).

  Un usuari pot donar de baixa una targeta a instància pròpia, o el servei metropolità de punts de recàrrega, en tot cas, pot donar-la de baixa automàticament (alguna de les seves targetes o l'usuari mateix) per les causes excepcionals previstes en el present document:

  El servei donarà de baixa automàticament aquell usuari que arribada la fi del termini de la vigència de la seva modalitat de pagament i hagi comunicat, en la forma i termini establerts, la seva intenció de donar-se de baixa.

  En cas d'impagaments confirmats, el titular del servei acordarà adoptar les mesures previstes en els supòsits d'incompliment molt greu, i podrà cursar la baixa definitiva del servei. En aquest cas, l'usuari resta obligat a abonar a l'AMB o al prestador del servei tots els danys i perjudicis ocasionats.

  El servei de punts de recàrrega podrà donar de baixa automàticament un usuari, així com adoptar les mesures previstes en aquestes condicions reguladores, una vegada tramitat el corresponent procés d'incompliment. El servei donarà un termini de deu dies a l'usuari per tal que al·legui el que consideri oportú. Transcorregut aquest termini i d'acord amb el contingut de les al·legacions, el servei decidirà si es cursa la baixa automàtica o no.

  Article 8. Utilització del servei
  L'usuari tindrà accés a qualsevol dels punts de recàrrega del servei mitjançant la targeta d'usuari. Cada nou ús del servei, suposa l'acceptació de les normes establertes en aquestes condicions reguladores.

  El procediment per recarregar un vehicle elèctric a un punt de recàrrega del servei és el que es descriu a continuació:

  1. Per a la utilització dels equips de recàrrega cal estacionar el vehicle en una de les places habilitades i seguir les instruccions d'ús que s'especifiquen a cada punt de recàrrega de l'AMB.
  2. L'usuari ha de validar correctament la seva targeta en el lloc del punt de recàrrega que s'indica. Seguidament, l'usuari ha de seguir les instruccions de la pantalla o les instruccions adherides al punt.
  3. L'usuari és responsable del que pugui passar a l'equip (especialment les mànegues i els connectors) durant la seva operació de recàrrega, tret de les avaries tècniques que no siguin imputables ni a la utilització de l'usuari ni al seu vehicle.
  4. Un cop finalitzat l'ús de l'equip, l'usuari queda obligat a comprovar el perfecte estat de tots els elements i deixar-los preparats per a un nou usuari i servei de recàrrega. Si després de fer les comprovacions pertinents, el punt no funcionés correctament, l'usuari queda obligat a avisar al telèfon d'avaries.
  5. No es pot llogar o utilitzar amb finalitats comercials una targeta d'usuari. L'usuari de la targeta és responsable del seu ús amb el vehicle registrat. En cap cas la targeta es pot utilitzar amb altres vehicles diferents al registrat.
  6. Les zones amb equips de recàrrega ràpida disposen de dues places d'aparcament, on una plaça està habilitada per a la recàrrega d'un vehicle i l'altra està habilitada per a l'espera. En aquells equips on la recàrrega simultània de dos vehicles sigui possible, les dues places poden ser utilitzades per a la recàrrega.
  7. Es prohibeix estacionar a les places reservades per a la recàrrega de vehicles elèctrics si no s'està recarregant el vehicle, excepte a les places expressament habilitades per a l'espera.
  8. El període d'estacionament màxim permès per efectuar una recàrrega és el que s'indica a la senyalització. En el cas de recàrrega ràpida, la limitació habitual és de 30 minuts; en els punts de recàrrega per a motocicletes, la limitació habitual és de 2 hores.
  9. El període d'estacionament màxim permès habilitat per a l'espera es el mateix que per a la recàrrega, amb la condició que l'usuari ha de romandre a la plaça d'espera fins que pugui recarregar el seu vehicle.
  10. El connector que incorpora la mànega d'un equip de recàrrega ha de connectar directament a l'endoll del vehicle. Per aquesta raó, no està permès l'ús d'allargadors ni adaptadors.
  11. En el cas de detectar qualsevol incidència, cal trucar al telèfon d'avaries indicat al punt de recàrrega.
  12. En casos de força major, per necessitats del servei o circumstàncies imprevistes, el gestor queda autoritzat a retirar un vehicle en procés de recàrrega o en espera. En aquests casos el servei de recàrrega de l'AMB es compromet a informar a l'usuari del nou emplaçament del vehicle i de les condicions de retirada.

  Article 9. Restriccions d'ús
  L'AMB pot establir restriccions d'ús als usuaris del servei. Aquestes limitacions poden ser de diferents tipus:

  • Limitació del temps d'estacionament a les places reservades, ja sigui en procés de recàrrega o en espera (30 min en els punts de recàrrega ràpida, 2 hores als punts per a motocicletes elèctriques, o el que indiqui la senyalització de cada punt).
  • Limitació del nombre d'operacions de recàrrega per vehicle durant un determinat període de temps (per dia, per mes).
  • Limitació de la potència subministrada per l'equip (segons el vehicle, el connector, el punt de recàrrega...).
  • Limitació del percentatge de recàrrega de la bateria (habitualment al 80%)


  Aquestes limitacions es poden particularitzar segons el tipus de vehicle o les característiques de l'usuari, i també segons els punts de recàrrega.

  En cas de sobrepassar el temps màxim d'estacionament indicat a la senyalització, la Policia Local del municipi, a instàncies del gestor, podrà procedir a la retirada i sanció del vehicle.

  Article 10. Interoperabilitat
  Quan l'AMB signi acords d'interoperabilitat amb gestors d'altres xarxes de punts de recàrrega, els usuaris del servei metropolità de punts de recàrrega podran utilitzar els punts de la segona xarxa amb la mateixa targeta.

  En aquest cas, les tarifes i les condicions d'utilització dels punts de la xarxa de recàrrega associada seran les que resultin de l'acord d'interoperabilitat. Aquestes condicions seran publicitades a la pàgina web del servei.

  Article 11. Tarifes del servei
  Les tarifes són les que siguin vigents en cada moment per acord de l'AMB, i publicades a la pàgina web del servei.


  Es poden establir diferents tipus de tarifes: per kWh, tarifa fixa per servei de recàrrega, tarifes reduïdes segons el tipus de vehicle, les característiques de l'usuari o el punt de recàrrega.

  També es poden establir tarifes variables segons l'hora del dia.

  A més del cost del servei de recàrrega, les tarifes poden preveure eventualment el cost d'altres serveis addicionals: la recàrrega de vehicles no registrats, les recàrregues extres més enllà de les restriccions d'ús, els serveis que es derivin dels acords d'interoperabilitat, alertes SMS, el duplicat de targetes...

  El nombre de kWh carregat a les bateries d'un vehicle es determina segons les dades registrades pel servei de recàrrega de l'AMB i aquestes dades seran la prova de quin ha estat l'ús efectuat.

  Article 12. Supervisors del servei
  Els supervisors del servei són del personal autoritzat per l'empresa gestora del servei, i són els encarregats de donar assistència als usuaris, així com de vetllar pel manteniment i bon funcionament dels punts de recàrrega.

  Els usuaris poden adreçar les seves consultes als supervisors per tal que puguin ser assessorats i ajudats en tots els processos necessaris per poder fer ús del servei. L'usuari ha de col·laborar amb els supervisors.

  L'usuari accepta que els supervisors del servei puguin fer fotografies dels vehicles registrats en relació amb l'ús adequat del servei i en l'exercici de les seves funcions.

  Els supervisors no tenen autoritat per fer excepcions individuals o modificació dels termes i condicions d'aquestes condicions reguladores.

  A sol·licitud d'un supervisor, l'usuari ha de facilitar la seva targeta, el seu nom i adreça, i els detalls del vehicle que estigui recarregant.

  Article 13. Declaració responsable
  L'usuari declara ser major d'edat, conèixer i acceptar aquest regalment i la normativa vigent sobre trànsit i conducció de vehicles i sobre circulació i recàrrega de vehicles elèctrics.

  Article 14. Drets de l'usuari
  L'usuari adquireix, mitjançant l'alta en el servei metropolità de punts de recàrrega, dret a l'ús dels punts de recàrrega adscrits a l'esmentat servei, en les condicions i amb les limitacions que s'estableixen en aquest document.

  Per a qualsevol reclamació sobre les condicions i circumstàncies que afectin la prestació del servei, l'usuari podrà dirigir-se al gestor del servei mitjançant el telèfon d'atenció a l'usuari, l'oficina d'atenció al client (quan existeixi) o la pàgina web del servei.

  Tanmateix, l'usuari té dret a sol·licitar i rebre informació sobre el servei i a formular i rebre contestació sobre suggeriments, reclamacions i queixes, mitjançant correu electrònic, correu ordinari o presencialment a l'oficina d'atenció a l'usuari del servei.

  El gestor del servei respondrà a la consulta i/o reclamació en el més breu termini possible, i sempre abans de 20 dies naturals posteriors a la comunicació de l'usuari.

  L'usuari té dret a ser informat, a través de la web o per qualsevol altre mitjà, de les incidències del servei, les tarifes i de les mesures que es puguin prendre i, en aquest últim cas, a formular les al·legacions que consideri pertinents.

  En el cas que, per error, el servei de recàrrega de l'AMB hagi realitzat un cobrament indegut, l'usuari tindrà dret al reemborsament d'aquestes quantitats en el termini d'un mes, comptat a partir de la decisió del servei que declari la improcedència del cobrament.

  El servei disposarà d'una assegurança que cobreixi el risc d'incendi o altres danys soferts pels vehicles mentre estiguin en procés de recàrrega, excepte en els casos de força major. Aquesta cobertura resta subjecta al correcte ús del sistema. El límit màxim cobert per l'assegurança serà de 15.000 €; l'import que es cobri dependrà de la valoració dels danys.

  Seran causes d'exclusió pel que fa al cobrament de l'assegurança:

  • Els casos de força major (desastres naturals, fenòmens atmosfèrics).
  • Un mal ús dels equips del servei de recàrrega.
  • Un ús fraudulent dels equips.
  • Que el vehicle afectat no estigui registrat al sistema.
  • Que el vehicle afectat no estigui estacionat a les places reservades.
  • Haver cedit la targeta d'usuari a un vehicle no registrat amb aquella targeta.
  • Superar el temps màxim d'estacionament o qualsevol altra restricció a l'ús.


  Sense perjudici del que s'estableix a l'article següent, l'usuari —en cas de sinistre— podrà beneficiar-se de l'esmentada assegurança sempre que concorrin les següents circumstàncies:

  • Que l'usuari estigui al corrent de pagament.
  • Que l'usuari hagi utilitzat correctament el sistema segons el que disposa aquest document.
  • Que l'usuari hagi complert totes i cadascuna de les altres obligacions assumides en virtut d'aquest document.

  En cas de sinistre, l'usuari podrà dirigir-se al gestor del servei mitjançant el telèfon d'atenció a l'usuari (o telèfon d'avaries), l'oficina d'atenció al client, la pàgina web del servei o l'aplicació mòbil.

  Article 15. Danys
  La utilització dels equips del servei de punts recàrrega de l'AMB és a compte i risc de l'usuari. El gestor del servei assumirà els danys ocasionats per causes que siguin directament imputables al gestor i cobertes per les assegurances contractades.

  Article 16. Obligacions de l'usuari
  L'usuari es compromet, en cada ocasió que s'utilitzi el servei de recàrrega de l'AMB a:

  1. Fer ús del servei i tot els seus components amb la màxima diligència.
  2. No cedir la targeta, sota cap concepte, a vehicles no registrats.
  3. A utilitzar les places reservades a cada estació de recàrrega, conforme al que s'estableix en aquest document.
  4. Utilitzar els punts de recàrrega conforme al que s'estableix en aquest document.
  5. Comunicar al gestor del servei (a través de qualsevol dels canals de comunicació establerts) qualsevol avaria o dany que tingués algun punt de recàrrega, tot assenyalant el lloc on es troba i en quines condicions.
  6. Respondre, des del moment de l'activació d'un punt de recàrrega amb la seva targeta d'usuari fins al tancament de l'operació, personalment de la seva bona utilització i conservació.
  7. Garantir, a la finalització d'un servei, que l'equip queda correctament preparat per a un nou servei.
  8. Comunicar al gestor la pèrdua, el robatori o el deteriorament de la targeta d'usuari, i assumir la responsabilitat de la seva utilització fins al moment de la comunicació al gestor de la incidència.
  9. Col·laborar amb els supervisors del servei, amb el personal del gestor en general i amb els responsables de l'AMB.
  10. Comunicar les modificacions de dades que es puguin produir en relació amb la seva alta com a usuari: baixa del vehicle, canvi d'adreça, canvi de targeta de crèdit per als cobraments, canvi d'activitat del vehicle...
  11. Assegurar que totes les dades facilitades al servei són certes.
  12. Conservar de manera segura les targetes, claus o codis d'accés al servei. Qualsevol dany que pugui ocasionar la no conservació de claus i codis serà responsabilitat de l'usuari.


  Article 17. Responsabilitat per incompliments
  L'incompliment de qualsevol de les obligacions assumides per l'usuari pot comportar que gestor proposi la baixa temporal o permanent de l'usuari i, en conseqüència, l'exclusió del servei de tots els seus vehicles registrats.

  L'usuari declara, amb el tancament del procediment d'alta, que accepta que l'incompliment de les obligacions de l'usuari pot donar lloc a l'aplicació de les penalitzacions publicades a la pàgina web del servei. Així mateix, l'AMB o el gestor del servei pot reclamar per la via judicial ordinària els danys i perjudicis (econòmics o físics) que l'usuari hagués ocasionat amb els seus incompliments.

  Article 18. Limitacions a l'ús
  Es prohibeix a l'usuari llogar o cedir a tercers la targeta d'usuari que dona accés al servei metropolità de punts de recàrrega, així com qualsevol utilització dels equips contrària al que es preveu en aquest document i en les disposicions legals vigents.

  Es prohibeix expressament la utilització de la marca i/o el logotip del servei sense l'autorització pertinent. No es poden pintar eslògans, ratllades, grafits, dibuixos, pintades o similars sobre els equips de recàrrega o sobre les instal·lacions del servei.

  Article 19. Tractament confidencial de dades
  El gestor del servei de recàrrega de l'AMB informa als usuaris que respecta i compleix estrictament la legislació vigent en matèria de protecció de dades, i en concret la Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com la seva normativa de desenvolupament, i que adopta per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l'alteració, l'accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades pels usuaris del servei.

  En cas que l'usuari subministri dades de tercers serà l'únic responsable de la veracitat d'aquestes dades i de disposar de l'autorització d'aquests tercers per portar a terme la sol·licitud d'adhesió al servei.

  L'usuari pot revocar el consentiment atorgat en qualsevol moment, així com exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant un escrit, juntament amb la fotocòpia del DNI o document oficial que acrediti la seva identitat, dirigit a l'oficina d'atenció a l'usuari o a l'adreça que s'indica a la pàgina web del servei.

  Article 20. Mesures sancionadores en cas d'incompliments
  Conductes que es consideren incompliments d'aquestes condicions reguladores per part de l'usuari.

  Es considera un incompliment lleu:

  • Causar danys als equips de recàrrega per import inferior a 100 €.
  • Excedir el temps màxim d'estacionament a les places reservades, o l'incompliment de qualsevol altra restricció d'ús vigent.
  • No comunicar al gestor del servei la pèrdua, el robatori o l'extraviament de la targeta.
  • No comunicar al gestor del servei la modificació de les dades de l'usuari o de les dades de la targeta bancària on s'han de fer els cobraments, de tal manera que es dificulti el cobrament de les tarifes vigents.

  Es considera un incompliment greu:

  • Causar danys als equips de recàrrega per import superior a 100 € i inferior a 500 €.
  • No comunicar al gestor del servei qualsevol avaria dany o incidència que tingués algun punt de recàrrega.
  • Cometre dos incompliments lleus en un període de sis mesos.


  Es considera un incompliment molt greu:

  • Cedir l'abonament a un tercer.
  • Abandonar el punt sense que hagi finalitzat el procés de recàrrega.
  • Utilitzar la marca o el logotip del servei indegudament o de manera no autoritzada.
  • Manipular o desmuntar totalment o parcialment un punt de recàrrega.
  • Utilitzar amb finalitats comercials o lucratives qualsevol instal·lació del servei.
  • Negar-se a col·laborar amb el supervisors del servei o amb les autoritats, quan l'usuari sigui requerit.
  • No pagar les tarifes o penalitzacions corresponents.
  • Comunicar al servei de recàrrega de l'AMB dades falsejades en relació amb l'ús del servei o amb els vehicles registrats.
  • La realització de qualsevol de les conductes previstes com a prohibicions a l'article 8 d'aquest condicions reguladores.
  • Cometre dos incompliments greus en un període de sis mesos.

  Mesures en el cas d'incompliments per part de l'usuari.

  En cas d'incompliments lleus:

  • Com a mesura cautelar es bloquejarà la targeta de l'usuari pel termini màxim d'una setmana, cosa que implica la suspensió de l'accés al servei de recàrrega, més l'abonament, si escau, de l'import dels danys causats.
  • En el cas d'incompliment de les restriccions d'ús, es procedirà a la retirada del vehicle de la plaça reservada per a la recàrrega.

  En cas d'incompliments greus:

  • Com a mesura cautelar es bloquejarà la targeta de l'usuari pel termini màxim d'un mes, cosa que implica la suspensió de l'accés al servei de recàrrega, més l'abonament, si escau, de l'import dels danys causats.

  En cas d'incompliments molt greus:

  • Com a mesura cautelar es bloquejarà la targeta de l'usuari permanentment.
  • Baixa indefinida del servei.
  • Pagament dels danys causats i dels imports pendents per l'ús del servei de recàrrega.

  La suspensió temporal de la condició d'usuari en els casos indicats, no implica la interrupció de la vigència de l'acord entre l'usuari i el gestor del servei.

  En tots els casos, el gestor del servei podrà, a més d'adoptar les mesures indicades, rescabalar-se dels danys i perjudicis ocasionats per l'usuari, així com plantejar les accions de reclamació que consideri pertinents en la corresponent jurisdicció.

  En cas que el gestor del servei detecti (pels mitjans informàtics de control, com a conseqüència de l'actuació dels supervisors o de l'actuació de les autoritats) una incidència, l'incompliment de les obligacions de l'usuari, o bé de les ordenances o normatives que són d'aplicació, s'acordarà iniciar un procés d'incompliment i penalització per mal ús del servei:

  • S'informarà a l'usuari de la tramitació d'aquest procés i se li concedirà un termini de deu dies per tal que pugui formular les al·legacions que consideri pertinents.
  • El gestor del servei, tenint en compte les al·legacions presentades, adoptarà les mesures que corresponguin, i les comunicarà fefaentment a l'usuari.
  • En cas que s'iniciï a través de la denúncia d'una autoritat o un procediment penal o administratiu, el gestor del servei hi podrà comparèixer com a perjudicat. Mentre la resolució que es dicti en aquest procediment sigui provisional i no tingui caràcter ferm, el gestor del servei mantindrà en suspens la tramitació del procés de penalització, cas que l'hagi iniciat, fins que li sigui notificada la resolució definitiva. En tot cas, podrà aplicar com a mesura cautelar el bloqueig de la targeta de l'usuari.


  Article 21. Arbitratge i consum
  Totes les qüestions relacionades amb l'ús d'aquest servei es ventilaran al Tribunal d'Arbitratge de Barcelona, la Junta Arbitral de Consum de Barcelona o la Junta Arbitral de Catalunya, mitjançant denúncia de l'acord per qualsevol de les parts.

  La seva interpretació queda sotmesa a l'aplicació de la normativa civil aplicable.

  Per tramitar les reclamacions, es registren totes les consultes i queixes que es rebin a l'adreça del gestor per qualsevol dels canals de comunicació habilitats, i es respondran d'acord amb una política de queixes.


  Descarregar versió en PDF

 • Tarifes

  Aprovades any 2023

  El Consell Metropolità de l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha adoptat, en sessió de data 25/04/2023, l’acord d’aprovar inicialment l’avantprojecte d’Ordenança metropolitana reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei metropolità de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

  Segons la Disposició transitòria primera d’aquesta ordenança, les tarifes per l’ús de les electrolineres de la xarxa metropolitana de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics entraran en vigor l’1 de gener de 2024. Fins a finals de l’any 2023, l’ús de les electrolineres seguirà sent gratuït com a mesura de promoció de l’electromobilitat.

 • Sancions

  Són d'obligat compliment les sancions per mal ús del servei o dels punts de recàrrega que marquen el reglament i les condicions del servei, o les sancions municipals per excedir els temps d'estacionament a les places reservades de les electrolineres.

Prova: $provaURL