Gràfic Plantilla per gènere
Gràfic Règim jurídic del personal
Gràfic Classificació professional 2017

*Altres: Personal eventual d'assessorament
Gràfic Capítol 1 respecte al pressupost total. Any 2017
*Despesa financera exclosa
Gràfic Evolució de les despeses de personal (Capítol 1)
Prova: $provaURL