Informació pública dels plans urbanístics

En aquest espai (quan l'anunci de l'aprovació inicial sigui vigent) es presenta la documentació relativa als plans urbanístics que s'aprovin inicialment per part de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, d'acord amb les competències que li atribueix la disposició transitòria segona de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

En concret, a cada document hi figura la informació de l'instrument urbanístic aprovat, la data de publicació al web de l'AMB, la sessió del Consell Metropolità o qualsevol altre òrgan competent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que aprovi el document, el número d'expedient, el termini d'informació pública, la seva finalització, els edictes i anuncis en les publicacions obligatòries, el lloc de consulta presencial i la documentació escrita i gràfica del pla urbanístic aprovat.

Avanç del Pla director urbanístic metropolità (PDU)

En la sessió de 26/03/2019, el Consell Metropolità de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, va acordar, entre d'altres, aprovar l'avanç i exposar al públic el document de referència (Núm. d'expedient 900511/19)

Ampliació termini d'informació pública aprovada pel Consell Metropolità en la sessió del 26/11/2019:
El termini actual finalitza el 31 de gener de 2020.

Anuncis en les publicacions de l'ampliació de termini:

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 5 de desembre de 2019
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 4 de desembre de 2019
Publicat a "El Periódico", edició de 4 de desembre de 2019
Publicat a "El Punt-Avui ", edició de 4 de desembre de 2019

Anuncis en les publicacions obligatòries aprovació de l'Avanç:

Publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 23 d'abril de 2019
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 26 d'abril de 2019
Publicat a "El Periódico", edició de 3 de maig de 2019
Publicat a "El Punt-Avui ", edició de 3 de maig de 2019

Lloc de consulta presencial:
Àrea Metropolitana de Barcelona, carrer 62, núm. 16-18  08040 Barcelona
(+34) 93 223 51 51
contactepdu@amb.cat

Documentació tècnica
Prova: $provaURL