Població

A l'àrea metropolitana de Barcelona viuen 3.303.927 persones.

Gràfic Evolució de la població

Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Pes de l'AMB sobre Catalunya

Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic AMB

Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Catalunya (2021)

Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic Evolució de la població segons sexe

Font de dades: AMB (2020)

Gràfic Esperança de vida

Font de dades: Idescat (2019)

Gràfic Lloc de naixement (dades 2021)

Font de dades: Idescat (2021)

Gràfic D'on venen els estrangers que resideixen a l'AMB (dades 2021)

Font de dades: Idescat (2021)