Línies d'actuació

En matèria de desenvolupament econòmic, l'AMB té la compètencia general de fomentar l'activitat econòmica, promoure l'ocupació i la creació d'empreses en els camps de la indústria, el comerç, els serveis i els recursos turístics.
Conseqüentment, la institució assumeix, com a línia d'actuació prioritària en el seu àmbit territorial de competència i d'influència, la promoció de l'activitat econòmica, i impulsa i coordina les iniciatives de reactivació econòmica i de creació d'ocupació relatives a la projecció internacional, la captació d'inversió i talent, i aquelles que afavoreixin els emprenedors i la generació i millora de territori productiu i d'infraestructures per a la competitivitat.

Dins d'aquest marc d'actuació, la missió de l'àrea de gestió de Desenvolupament econòmic és afavorir la creació d'empresa i ocupació i fer-ho d'acord amb els següents objectius sectorials:
  • Potenciar la marca Barcelona com a segell per a la promoció internacional de tota l'àrea metropolitana, impulsar plataformes compartides entre el sector públic i el partenariat privat.
  • Cooperar i assistir tècnicament els ajuntaments en els diversos àmbits territorials, d'activitat i sectorials, així com crear l'Agència Metropolitana de Promoció Econòmica per tal d'impulsar i coordinar les iniciatives i accions de reactivació econòmica i creació d'ocupació, especialment les vinculades amb els sectors intensius en treball en què Barcelona té una bona posició a escala internacional, els de projecció internacional, la captació d'inversió i talent, i la generació d'àmbits i espais per al desenvolupament d'activitats econòmiques i d'infraestructures que millorin la competitivitat econòmica del territori.
Objectius funcionals i mesures
Quatre objectius i dotze actuacions