Autoritat ambiental

L'autoritat ambiental vetlla pel compliment de totes les lleis que tenen relació amb el medi ambient i la sostenibilitat. També s'encarrega d'elaborar informes i centralitzar la gestió de tràmits per obtenir autoritzacions i llicències.


L'AMB s'ha consolidat com a autoritat ambiental en matèria d'intervenció administrativa a l'àrea metropolitana de Barcelona.

Exerceix aquesta funció mitjançant diversos procediments:

 • Avaluació dels expedients de llicència ambiental i formulació dels informes integrats de la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental.
 • Atorgament d'autorització prèvia d'abocaments de les aigües residuals de les activitats a la xarxa de sanejament municipal i/o de l'AMB, o directament a les depuradores mitjançant vehicles cisterna.
 • Autoritzacions de connexions i d'afectacions a la xarxa metropolitana de sanejament.
 • Informes per l'abocament d'aigües freàtiques a la xarxa de sanejament de l'AMB.
 • Programa de reducció de la contaminació.
Àmbits

Sectors on l'AMB exerceix com a autoritat ambiental:

 • Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental

  En compliment de la Llei 31/2010, de 3 d'agost, de l'Àrea Metropolitana de Barcelona segons s'estableix en l'article 14.E apartat c) i per Decret de la Presidència de l'AMB de data 12 de desembre de 2012 es va constituir la Ponència Metropolitana d'Avaluació Ambiental (PMAA), com a òrgan tècnic ambiental metropolità amb les funcions d'avaluar les sol·licituds i els expedients de llicència ambiental i formular l'informe integrat d'acord amb l'article 38 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control d'activitats en els municipis de menys de 20.000 habitants i els municipis de menys de 50.000 i més de 20.000 habitants que no disposin del corresponent òrgan tècnic ambiental municipal competent.

  Les matèries sobre les quals informa la PMAA són: contaminació per sorolls, vibracions, atmosfera, llum abocaments d'aigües residuals i gestió de residus, a més d'integrar totes les altres competències de la resta d'administracions.

  Els municipis de l'àrea metropolitana on actualment actua la PMAA són els següents: Badia del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de Rei, Montgat, Pallejà, la Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, Sant Andreu de la Barca, Sant Climent de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Tiana i Torrelles de Llobregat.

  Formulari de sol·licitud de la PMAA 

   


   

 • Autorització d'abocament d'aigües residuals

  El text refós del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat l'11 d'abril de 2019, estableix quines són les activitats sotmeses a la intervenció de l'AMB en matèria d'aigües.

  En el cas d'abocament d'aigües residuals amb destí final a una estació de depuració d'aigües residuals metropolitana, les activitats afectades són les que compleixin els criteris següents:

  a. Totes les activitats amb un cabal d'abocament superior a 6.000 m3/any.

  b. Totes les activitats que, amb independència del cabal referit al punt anterior, es trobin a les classificacions següents:

  1. Les activitats compreses en les seccions B, C, D i E de la Classificació Catalana d'Activitats Econòmiques de 2009, aprovada per Decret 137/2008, de 8 de juliol.
  2. Totes les activitats que es troben incloses en la relació que figura a l'annex 4 del RMAAR.

  Dins d'aquestes autoritzacions s'inclouen:

  Programa de reducció de la contaminació (PRC)
  Autorització d'abocament d'aigües freàtiques
  Autorització d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicle cisterna 

  • També l'autorització d'abocament d'aigües residuals a la xarxa metropolitana:

  El procediment de tramitació de l'autorització prèvia a l'abocament varia en funció de la classificació segons la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

  a) Les activitats sotmeses al règim d'autorització ambiental (annex I de la Llei 20/2009) han de sol·licitar l'informe ambiental del vector de les aigües residuals a través del web de l'AMB i presentar-lo a l'Oficina de Gestió Ambiental Unificada, en endavant OGAU, administració competent en la tramitació de l'autorització ambiental.

  Sol·licitud d'informe ambiental del vector de les aigües residuals d'activitats d'annex I 

  b) Les activitats sotmeses al règim de llicència ambiental (annex II de la Llei 20/2009) han de sol·licitar l'informe ambiental del vector de les aigües residuals a través del web de l'AMB i presentar-lo a l'ajuntament del municipi on s'ubiqui l'establiment, que és l'administració competent en la tramitació de la llicència ambiental.

  Sol·licitud d'informe ambiental del vector de les aigües residuals d'activitats d'annex II 

  c) Les activitats sotmeses a règim de comunicació (annex III de la Llei 20/2009) o que no estiguin classificades en l'esmentada Llei 20/2009, han de sol·licitar l'autorització d'abocament directament a l'AMB, que atorgarà l'autorització mitjançant resolució expressa.

  Sol·licitud d'autorització d'abocament d'aigües residuals per activitats d'annex III o no classificades 

   


   


 • Autoritzacions de connexions a xarxa metropolitana

  Per a la connexió a la xarxa metropolitana de sanejament és obligatòria una autorització administrativa prèvia de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, de conformitat amb el títol IV del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona el 9 de febrer de 2015.

  Els ajuntaments metropolitans, prèviament a la connexió, han de sol·licitar a l'Àrea Metropolitana de Barcelona una autorització de connexió de les seves xarxes de clavegueram a la xarxa metropolitana.

  Excepcionalment, per a totes les edificacions i establiments comercials o industrials que no disposin de xarxa de clavegueram municipal davant de la façana però on existeixi xarxa metropolitana de conformitat amb l'article 6 del RMAAR, han de demanar l'autorització de connexió a l'AMB.

  L'obra, en qualsevol cas, serà executada per l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament o a través del seu òrgan de gestió indirecte, tal com estableix el RMAAR.
   

  Autorització de connexió a la xarxa metropolitana de sanejament 

   


   

 • Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana

  Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres d'acord amb el títol 3 del RMAAR.

  Autoritzacions d'afeccions a xarxa metropolitana

 • Acreditació d'empreses transportistes
 • Sol.licitud d’ús d’aigua regenerada

Puja
Preguntes freqüents

Puja