Afeccions a la xarxa metropolitana de sanejament

Tornar

Els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament han de sol·licitar autorització a l'AMB per tal de poder executar aquestes obres.

Estat:
En termini
Tema:
Ecologia
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització d'afecció a xarxa metropolitana
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Han de sol·licitar aquesta autorització els ajuntaments o altres administracions públiques i les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament.


A qui va dirigit

Als ajuntaments o altres administracions públiques i a les empreses de serveis que realitzin obres que afectin la xarxa metropolitana de sanejament.


Terminis

L'autorització s'ha de sol·licitar abans de l'aprovació del projecte de l'obra.

Puja

Taxes

La sol·licitud d'autorització d'afecció a la xarxa metropolitana de sanejament està subjecta al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Consulteu l'ordenança fiscal vigent per conèixer la quota tributària.

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que ha d'acompanyar la sol·licitud o l'escrit.

A més a més, els imports corresponents a la inspecció obligatòria per part d'Aigües de Barcelona Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l'Aigua, SA, que realitzarà durant l'execució de l'obra, seran establerts per aquesta i abonats per l'executor de les obres, abans de l'inici, a aquesta mateixa empresa. 

Com es paga la taxa?

El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'inici d'aquesta pàgina.

  • L'ingrés es pot fer, utilitzant el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
  • També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries. 
  • El pagament també es pot fer efectiu en qualsevol de les 2.393 oficines de Correus (aquest servei té un cost fix d'1,95 euros).

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Puja

En línia

De conformitat amb l'establert a l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació es realitzarà de forma electrònica.

El titular de l'activitat haurà de presentar una instància amb la sol·licitud i tota la documentació necessària:

Sol·licitud d'autorització

Aquesta documentació s'ha de presentar al Registre electrònic de l'AMB a través de la Instància genèrica

Resposta de l'Administració

L'AMB ha d'emetre l'informe en un termini màxim de 3 mesos d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per a la resolució de l'expedient es requereix que l'l'interessat esmeni deficiències i que aporti documentació o qualsevol altre element de judici necessari, el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i l'efectiu compliment per part del destinatari.

Puja