Pla Clima i Energia 2030

El Pla clima i energia 2030 incorpora tres estratègies amb les quals l'AMB ja fa anys que lluita contra el canvi climàtic: l'Estratègia de gestió del carboni, el Full de ruta per a la transició energètica i el Pla d'adaptació.

Estratègia del carboni

El clima a l'àrea metropolitana de Barcelona està canviant i ho continuarà fent al llarg del segle XXI. Els perills climàtics més destacats que poden succeir en aquesta zona són: l'augment de la temperatura, la reducció de la precipitació mitjana anual, l'augment d'episodis climàtics extrems, la disminució de l'aigua disponible, l'increment d'incendis, la pujada del nivell del mar i l'augment dels impactes deguts a l'efecte illa de calor i a les onades de calor.

En general, les ciutats més urbanitzades són les que més pateixen els efectes de les onades de calor, que és un dels efectes més destacats del canvi climàtic. Això es deu, en part, al despreniment de calor antropogènic (més trànsit, més combustions, etc.) i a la manca d'espais oberts i verds que puguin "escombrar" aquesta calor. Per tant, els habitants de les ciutats més urbanitzades són més vulnerables als impactes relacionats amb la salut, com els cops de calor, i a la vegada són els que generen més consum energètic, sobretot a l'estiu.

Si no es prenen mesures de manera imminent, la temperatura mitjana a l'àrea metropolitana de Barcelona es pot incrementar entre 1,5 i 4 ºC, i la precipitació pot disminuir un 20 % a finals del segle XXI, segons quin escenari d'emissions es consideri (respecte al període 1971-2000).
Renaturalitzar per ser més resilients
RENATURALITZA
Per augmentar la resiliència de les ciutats és clau fomentar la infraestructura verda, a través de la potenciació dels espais verds, la millora de la permeabilitat del sòl, la regulació ecològica del cicle de l'aigua o la intervenció en les zones vulnerables a l'efecte illa de calor, entre altres estratègies. La inclusió de criteris de confort i d'eficiència energètica en la rehabilitació d'edificis també és essencial per garantir la qualitat de vida en els espais interiors. Més enllà de les fronteres estrictes de la ciutat, la preservació de determinats espais com els litorals, els de vora o intersticials, les àrees agrícoles o fins i tot les cobertes i el subsòl proveeix el territori de zones qualificades ecològicament, proveïdores de serveis ambientals, etc.

Puja
Energia renovable
RENOVABLE
La transició energètica és un procés de canvi progressiu per substituir l'energia d'origen fòssil per energia renovable i local, i per canviar les maneres de produir, distribuir, gestionar i consumir l'energia. Les administracions tenen un paper clau a l'hora de potenciar aquesta transició. L'AMB avança cap a una gestió més descarbonitzada en les instal·lacions i empreses de la seva competència, un total de 57 organitzacions que defineixen objectius de reducció d'emissions. Des d'un punt de vista òptim d'aprofitament dels recursos, la consideració del binomi aigua-energia és fonamental i cal una visió integral de tot el cicle de l'aigua, augmentar la resiliència i fomentar l'ús dels recursos hídrics locals, adequant la font i el tractament a la qualitat demanada i reduint la dependència d'altres territoris.

Puja
Justícia climàtica
justícia
Sense la força de la ciutadania qualsevol acció pot resultar ineficaç o, directament, pot fracassar. És per això que el quid de la qüestió rau a incorporar el nostre compromís com a ciutadania en les accions climàtiques. La capacitació i l'educació, juntament amb criteris de justícia climàtica, noves temàtiques com la necessitat d'adaptació, la facilitació de la capacitació sobre gestió energètica, noves maneres d'organització, etc., converteixen els ciutadans en subjectes actius del canvi.

Puja
Governança metropolitana
Governança
Sovint, la governança climàtica és una aspecte oblidat. Des d'una perspectiva metropolitana, fomentar i millorar la coordinació amb els municipis i amb altres administracions permet optimitzar els recursos, compartir el coneixement i augmentar la velocitat de reacció sumant esforços en el compromís pel clima. Els nous reptes que planteja el canvi climàtic necessiten una governança nova i que s'adapti ràpidament per tal d'afrontar-los amb èxit.

Puja