IMPSOL

L'Institut Metropolità de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial (IMPSOL) és una entitat pública empresarial local dependent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

És un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia, constituït a l'empara del que disposa l'art. 85 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i es configura així mateix com a entitat urbanística especial segons el que preveu la legislació urbanística.