Abastament

Situació d'alerta per sequera

L'abastament és un dels primers passos en el cicle de l'aigua i consisteix en la captació, la potabilització i la distribució d'aigua de diverses fonts per al consum domèstic, industrial i municipal.

Les companyies subministradores han servit durant l'any 2022 uns 177.000.000 m3 d'aigua potable als abonats del territori metropolità, que són més d'1,6 milions.

Captació

L'aigua procedeix majoritàriament de fonts superficials de les conques dels rius Ter i Llobregat. També s'aprofiten algunes fonts subterrànies, a través dels més de 60 pous repartits entre els aqüífers de la vall Baixa i del delta del Llobregat, la cubeta de Sant Andreu i el pla de Barcelona, així com l'aqüífer del Besòs. Per últim, una part menor de l'aigua per potabilitzar es capta al mar i es dessalinitza. El clima canviant de la zona fa que les dades de procedència variïn any rere any.El procés de captació no sempre es fa per després potabilitzar l'aigua. Hi ha més de 90 pous repartits pel territori metropolità des d'on els municipis extreuen aigua que, amb un tractament mínim, s'utilitza per al reg de jardins o la neteja de carrers.


Puja
Potabilització

Un cop acabat el procés de captació s'inicia el de potabilització. Ara, l'aigua és tractada, principalment, a les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP) o plantes potabilitzadores d'Abrera i Cardedeu (ambdues fora de l'àmbit metropolità) i de Sant Joan Despí. Tot i que aquestes són les principals ETAP, al territori metropolità hi ha 10 potabilitzadores més de menor envergadura.

Des de les plantes potabilitzadores, l'aigua arriba (a través d'una xarxa denominada "de transport") als 150 dipòsits de capçalera que emmagatzemen l'aigua abans de subministrar-la als diferents municipis metropolitans. Gran part d'aquest procés és el que es coneix com a "abastament en alta".

Les diverses potabilitzadores estan preparades per tractar l'aigua segons les seves particularitats a cada zona. Així, per exemple, el ferro (Fe) i el manganés (Mn) són els principals elements de l'aigua que tracta la potabilitzadora Nicolàs, i els compostos orgànics volàtils ho són de la potabilitzadora de Sant Feliu de Llobregat.

En el següent gràfic s'identifiquen quins són els elements principals de l'aigua que tracten les diferents potabilitzadores del territori metropolità.


El subministrament des dels dipòsits de capçalera fins a les llars es coneix com a "subministrament en baixa". Hi ha punts de la xarxa en què, com que no tenen dipòsit de capçalera, la connexió amb l'abastament en alta es fa de manera directa.

Tipus d'abastament


El subministrament des dels dipòsits de capçalera fins a les llars (a través d'una xarxa denominada "de distribució") posa en marxa el procés de distribució i consum.


Puja
Distribució i consum

El subministrament final d'aigua als ciutadans es fa a través de diverses companyies operadores que en tenen la concessió. Aquestes companyies o entitats subministradores poden ser públiques, privades o mixtes, i es troben sota la gestió de l'AMB, que regula i garanteix la qualitat del servei.

 

Web de les companyies subministradores
Aigües de Barcelona (empresa metropolitana) Aigües de Catalunya APSA
Aigües de Sant Vicenç dels Horts AICSA Aqualia
CASSA SABEMSA SOREA
 • Distribució

  La distribució de l'aigua es fa mitjançant unes grans canalitzacions que transporten l'aigua.

  Posteriorment, hi ha una xarxa de canonades menors que connecten les grans canalitzacions amb els punts d'ús de l'aigua.

  Els 36 municipis de l'àrea metropolitana disposen d'una xarxa de distribució formada per prop de 6.000 km de canonades i 150 dipòsits de capçalera, on es poden emmagatzemar fins a 540.000 m3 d'aigua potable.

  Del 100 % de l'aigua que s'introdueix a la xarxa de distribució hi ha una part que no arriba a la xarxa domiciliària. El percentatge que arriba es coneix com a "aprofitament o rendiment de la xarxa", és a dir, la relació existent entre la suma de tots els punts on es consumeix aigua i l'aigua entrant a la xarxa que normalment es fa en un punt o més d'un punt.

  Un 75 % de rendiment és la dada acceptada als països europeus. Al territori metropolità aquest rendiment mitjà l'any 2022 va ser del 84,7 %. El rendiment de la xarxa no arribarà mai al 100 % degut al subcomptatge dels comptadors (aigua que no arriba a ser comptabilitzada per l'aparell).

   

  Un cop l'aigua arriba a les llars s'inicia la fase de consum, que tanca el procés d'abastament.

   

 • Consum

  A l'àrea metropolitana, prop del 90 % dels abonats són d'ús domèstic i consumeixen el 70 % del volum d’aigua. D'altra banda, els abonats no domèstics (industrials i comercials) estan a l'entorn del 9 % i consumeixen el 24 % del volum d’aigua.

  Finalment, el nombre d’abonats municipals representen només l’1 % del total i consumeixen el 6 % del volum d’aigua.

   

   

  Dades complementàries
  Aigua consumida per usos (milers de m3)
  Nombre d'abonats per tipologia d'ús


  Un element important en la fase de consum és el que fa referència a l'estalvi d'aigua. Cada cop hi ha més consciència que l'aigua s'ha d'usar de forma racional, la qual cosa queda demostrada amb la tendència a la baixa de l'evolució del consum domèstic.

   

   


  Punts bàsics que cal tenir en compte per estalviar aigua a les llars: 

  Consell d'estalvi d'aigua a les llars (Agència Catalana de l'Aigua).

 • Millora del sistema de subministrament per aforaments

  Des de l'AMB es promou eliminar el tipus de subministrament d'aigua potable sense equip de mesura i amb un emmagatzematge al dipòsit interior de l'habitatge, conegut com a "subministrament per aforament".

  L'eliminació d'aquests tipus d'instal·lacions respon a la necessitat de garantir la qualitat de l'aigua de consum domèstic, cosa que no es pot fer amb el sistema d'aforaments. En aquests sistemes, l'aigua acumulada en dipòsits es pot estancar i se'n deteriora la qualitat, tret que el consumidor mateix mantingui de manera adient la instal·lació.

  El subministrament d'aigua per comptador evita el risc sanitari i l'obligació de l'usuari de fer les tasques de conservació i neteja dels dipòsits d'aigua. També permet disposar de tota l'aigua que es necessiti i només pagar per l'aigua que realment es consumeix.

  Reial decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tècnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament

  Reglament del servei metropolità del cicle integral de l'aigua

   

   

   

  Dades complementàries
  Nombre d'abonats amb aforament

Puja