Economia i inversions

El Pressupost general, el Pla d'inversions i el Pla de suport a les polítiques socials municipals permeten portar a terme les línies d'actuació i els acords sectorials previstos que volen reforçar les capacitats i serveis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

D'altra banda, l'AMB disposa de potestat normativa per aprovar ordenances reguladores i fiscals en àmbits de les seves competències.