Retribucions

Informació sobre les indemnitzacions dels representants polítics de l'AMB per assistència als òrgans de govern, les retribucions del personal directiu i dels assessors i l'escala salarial dels treballadors públics.

Càrrecs electes
Els càrrecs electes de l'AMB no desenvolupen les seves responsabilitats institucionals en règim de dedicació exclusiva ni parcial i, per tant, no perceben retribucions per l'exercici del seu càrrec.

Tanmateix, d'acord amb l'article 75.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, els càrrecs electes de l'AMB poden percebre indemnitzacions per l'assistència efectiva a reunions dels seus òrgans col·legiats.

Llei reguladora de les bases del règim local (art. 75)

Aquests imports estan regulats a l'acord del Consell Metropolità de 24 de novembre del 2020, que estableix les quanties per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, vigents des de l'1 de gener del 2021: 

Òrgan Indemnització
Consell Metropolità 265 €
Comissions informatives 145 €
Junta de Portaveus 500 €
Junta de Govern 400 €
Comissió Executiva 400 €

Acord del Consell Metropolità de 24 de novembre del 2020

Renúncies

Els següents càrrecs electes han renunciat a percebre les indemnitzacions per assistència que els corresponen:*
 • Ada Colau Ballano, presidenta
 • Eloi Badia Casas, vicepresident
 • Jordi Martí Grau, vicepresident
 • Lluís Mijoler Martínez, vicepresident
 • Jaume Collboni i Cuadrado, conseller
 • Antoni García i Acero, conseller
 • Núria Marín Martínez, consellera
 • Lucía Martín González, consellera
 • Jordi Rabassa Massons, conseller
 • Marc Serra Solé, conseller
 • Gemma Tarafa Orpinell, consellera
* Algunes d'aquestes renúncies poden ser a causa de l'aplicació del Reial decret llei 2/2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

Reial decret llei 2/2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic
 • Consell Metropolità
  Indemnitzacions per assistència a les sessions del Consell Metropolità

  Membres de l'òrgan 90 consellers/es metropolitans/es dels 36 municipis de l'AMB
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de sessions  11 sessions ordinàries*
  Indemnització per sessió 265 €
  Import màxim anual per càrrec electe 2.915 €

  * No es tenen en compte les sessions extraordinàries que es puguin celebrar.
 • Comissions informatives
  Indemnitzacions per assistència a les comissions informatives

  Membres de l'òrgan Hi ha 3 comissions informatives: Administració i Territori; Mobilitat, Transport i Sostenibilitat; i Ecologia. Cada comissió informativa està integrada per 30 membres en forma proporcional als consellers/es de cada grup polític més el president o presidenta. *
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de sessions  11
  Indemnització per sessió 145 €
  Import màxim anual per càrrec electe 1.595 €

  * Les indemnitzacions per assistència a les comissions informatives no són acumulatives i només es computa una comissió per conseller/a encara que alguns siguin membres de més d'una.
 • Junta de Portaveus
  Indemnitzacions per assistència a la Junta de Portaveus

  Membres de l'òrgan El vicepresident executiu i els 11 portaveus dels grups polítics metropolitans
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions 11
  Indemnització per sessió 500 €
  Import màxim anual per càrrec electe 5.500 €
 • Junta de Govern
  Indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern

  Membres de l'òrgan 17 consellers/es que integren la Junta de Govern
  Periodicitat de les reunions Quinzenal (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions 22
  Indemnització per sessió 400 €
  Import màxim anual per càrrec electe 8.800 €
 • Comissió Executiva
  Indemnitzacions per assistència a la Comissió Executiva

  Membres de l'òrgan La presidenta, el vicepresident executiu i els vicepresidents (12 membres). També hi assisteixen, com a convidats, els portaveus dels grups de govern, el gerent, el director de l'Àrea de Presidència i el secretari general * 
  Periodicitat de les reunions Mensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions 11
  Indemnització per sessió 400 €
  Import màxim anual per càrrec electe 4.400 €

  * Els portaveus dels grups de govern assisteixen com a convidats a la Comissió Executiva, no en són membres i, per tant, no perceben indemnitzacions per assistència. Tampoc perceben indemnitzacions per assistència a aquest òrgan el gerent, el director de l'Àrea de Presidència i el secretari general, ja que no són càrrecs electes.
 • Indemnitzacions previstes i efectivament percebudes
  En els següents fitxers es detalla la previsió individualitzada de la percepció d'indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats per cadascun dels càrrecs electes de l'AMB, així com les indemnitzacions efectivament percebudes per cadascun d'ells per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats dels quals són membres.

  Previsió màxima d'indemnitzacions per assistència als òrgans de govern de l'AMB 2022 (document actualitzat el 07/04/2022)

  Indemnitzacions efectivament percebudes per assistència als òrgans col·legiats 2019-2022 (document actualitzat el 07/04/2022)*

  * Les indemnitzacions per assistència dels anys 2019 i 2020 estan calculades segons l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019, que mantenia les indemnitzacions acordades en l'anterior mandat.

  Acord del Consell Metropolità del 31/07/2019
Empleats públics
Retribucions

Les retribucions del personal funcionari de l'AMB, de l'IMET i de l'IMPSOL es regeixen per les taules retributives següents, on s'especifica la retribució anual bruta global dels diferents cossos i nivells, amb detall de les retribucions bàsiques i els complements de destinació, específic i de productivitat.
Tal com consta a la relació de llocs de treball de l'AMB, no existeixen places en règim laboral, ja que es va produir un procés de funcionarització al qual no van acollir-se la totalitat de treballadors laborals. Aquest fet explica que, des d'aleshores, hi hagi treballadors que ocupin places de funcionari en règim laboral. En aquests casos, s'apliquen les taules retributives del personal funcionari, d'acord amb la qualificació d'aquests llocs de treball ocupats per personal laboral.
Càrrecs directius i eventuals
 • Càrrecs directius
  CÀRREC Persona Retribució (€ bruts/any)
  Gerent Ramon Torra i Xicoy 123.427,04
  Director/a Àrea de Presidència Salvador Milà i Solsona 115.713,42
  Director/a Serveis Generals Antoni Novel i Cabré 115.713,42
  Director/a Ecologia Imma Mayol Beltrán 115.713,42
  Director/a Mobilitat,Transport i Sostenibilitat Joan Maria Bigas i Serrallonga 115.713,42
  Director/a Serveis Mobilitat Sostenible Carles Conill i Vergés 107.937,66
  Director/a Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques   Xavier Mariño Bermúdez 107.937,66
  Director/a Serveis l'Espai Públic Albert Gassull Bustamante 97.871,20
  Director/a Serveis Cicle Aigua Fernando Cabello Bergillos 97.871,20
  Director/a Serveis Prevenció i Gestió Residus Joan Miquel Trullols i Casas 97.871,20
  Director/a Serveis Gestió i Adminstració del Transport Diego Fernández Belmonte  97.871,20
  Director/a Agència de Transparència Gemma Calvet i Barot 88.758,95
  Director/a Àrea Planificació Estratègica Vacant 88.758,95
  Director/a Àrea Desenvolupament Social i Econòmic Héctor Santcovsky Grinberg 88.758,95
  Director/a Àrea d'Internacional i de Cooperació Oriol Illa i Garcia 88.758,95
  Director/a de Serveis de Projectes Singulars Jaume Vendrell i Amat 113.743,04
  Director/a Serveis Programes Estructurals Joan Canyameres i Tomàs 65.590,23
  Director-Gerent IMPSOL Amadeu Iglesias Unzué 107.937,66
  Gerent/a Institut Metropolità del Taxi (IMET) Maria Teresa Carrillo i Palacin 107.937,66
  Director/a de Serveis de l'IMET Pilar Molina Mesa 97.871,20

  Els llocs de treball caràcter directiu estan coberts provisionalment per personal eventual, segons l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019.

  Acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019

  D'acord amb l'article 123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública el cessament del personal eventual no genera, en cap cas, dret a indemnització.

  Article 123 del Decret legislatiu 1/1997

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials. Les indemnitzacions per raó del servei que hagin de percebre es meritaran segons el que determina el Reial decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.

  Reial decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei

  Els imports de les dietes s'estableixen als annexos II i III de l'esmentat Reial decret, actualitzats per la Resolució de 2 de desembre de 2005 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos. Als efectes del càlcul de les dietes, els càrrecs electes i directius s'entenen compresos dins del grup primer de les esmentades disposicions.

  Resolució de 2 de desembre del 2005
 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència 75.730,50
  Cap de Gabinet Vicepresidència 75.730,50
  Assessor/a d'Àrea 57.028,56
  Assessor/a jornada completa 57.028,56
  Assessor/a mitja jornada 29.679,37
Dietes
La base 23 de les Bases d'execució del pressupost de l'AMB per al 2022 estableix que les indemnitzacions per raó del servei que hagi de percebre el personal funcionari o laboral de l'AMB es meritaran de conformitat amb el que determina el Reial decret 462/2002, del 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Bases d'execució del pressupost de l'AMB per al 2022

Reial decret 462/2002, del 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei

L'import de les dietes s'estableix als annexos II i III de l'esmentat decret, actualitzades per la Resolució del 2 de desembre del 2005 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos en funció dels grups especificats a l'annex I de l'esmentat reial decret i sense que la seva quantia total pugui excedir de les assenyalades en aquests annexos. Per al seu càlcul es consideraran els criteris regulats als articles 11 i subsegüents.

Resolució del 2 de desembre del 2005