Empleats públics i retribucions

El personal tècnic i administratiu que compon la plantilla de l'AMB té com a missió el disseny i la gestió dels serveis i equipaments metropolitans.

 •  

  Ocupació pública Anuncis de convocatòries de concursos públics per a la provisió de llocs de treball

   

  Indicadors d'ocupació pública Informació estadística sobre la funció pública i el personal de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

   

  Retribucions Salaris i retribucions dels empleats, del personal directiu i dels representants polítics de l'AMB.

 •  

  Personal AMB Plantilles i relació de llocs de treball de personal funcionari, laboral, contractes temporals i d'interinatge

   

  Condicions de treball Document vigent de l'Acord de condicions de treball per al personal funcionari

   

  Igualtat de gènere Projecte tècnic II Pla d'igualtat de gènere de l'AMB i ens dependents (IMET i IMPSOL)

 •  

  Informació sindical Representació sindical, alliberaments, costos, hores sindicals...

   

  Personal extern Llocs de treball ocupats per personal extern que treballa en dependències de l'AMB

   

  Programa de beques Col·laboració amb els centres d'ensenyament per a la formació pràctica dels estudiants

Evolució del nombre de treballadors de l'AMB

Gràfic Evolució de la plantilla
Prova: $provaURL