Gràfic Plantilla per gènere
Gràfic Règim jurídic del personal
Gràfic Classificació professional 2017

*Altres: Personal eventual d'assessorament

(*despesa financera exclosa)

Gràfic Evolució de les despeses de personal (Capítol 1)
Prova: $provaURL