Marc jurídic

Articulat de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

La Llei consta de 48 articles agrupats en un títol preliminar i sis títols, als quals segueixen onze disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

La present versió consolidada* de la Llei 31/2010 reproduïda en aquesta pàgina web s'ofereix únicament a efectes informatius. La publicació oficial de la Llei i de les modificacions en els butlletins i diaris oficials preval en cas de divergència amb la versió informàtica continguda aquí, per la qual cosa es recomana als usuaris consultar les publicacions oficials corresponents per tal de confirmar-ne la vigència i validesa.
(*Text consolidat amb data 31/3/2017. Modificacions marcades amb asterisc en el redactat de l'article afectat).