Marc jurídic

Articulat de la Llei 31/2010 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona aprovada pel Parlament de Catalunya el 27 de juliol del 2010.

La Llei consta de 48 articles agrupats en un títol preliminar i sis títols, als quals segueixen onze disposicions addicionals, cinc disposicions transitòries, una disposició derogatòria i dues disposicions finals.

La present versió consolidada* de la Llei 31/2010 reproduïda en aquesta pàgina web s'ofereix únicament a efectes informatius. La publicació oficial de la Llei i de les seves modificacions en els butlletins i diaris oficials prevaldrà en cas de divergència amb la versió informàtica aquí continguda, per la qual cosa es recomana als usuaris la consulta de les publicacions oficials corresponents per tal de confirmar la seva vigència i validesa.
(*Text consolidat a data 31/3/2017. Modificacions marcades amb asterisc en el redactat de l'article afectat).