Comissió Especial de Comptes

La Comissió Especial de Comptes té com a objectiu examinar els comptes de l'AMB per vetllar que els recursos de la ciutadania es gestionin amb rigor.

Funcions
La Comissió Especial de Comptes té com a funció examinar el Compte General de l'AMB, el qual està integrat pels comptes de l'administració metropolitana, dels organismes autònoms metropolitans i els de les empreses de capital públic metropolità. El seu objectiu és vetllar per l'administració acurada dels diners públics.

És un òrgan bàsic de l'estructura de govern de l'AMB i està compost per un representant de cada un dels grups polítics presents al Consell Metropolità, els quals són designats pel mateix Consell.
Integrants
Nom Grup polític
Antonio Balmón Arévalo President de la Comissió (per delegació de la Presidència de l'AMB)
Laura Campos Ferrer En Comú Guanyem
Miguel Comino Haro PSC-CP
Mercè Esteve Pi Junts per Catalunya
Rosa Funtané i Vilà ERC
Maria Luz Guilarte Sánchez   Ciutadans
Eva Parera Escrichs Barcelona pel Canvi
Miguel Jurado Tejada PP
José M. Osuna López Ara Decidim Ripollet
Ignasi Llorente Briones  Compromís i Acord per Torrelles
Nora San Sebastián Martínez Guanyem Badalona en Comú