Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions

 


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:

Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació
901686/23 FUNDACIÓ PER LA PREVENCIÓ DE RESDUS I EL CONSUM - REZERO Reducció del tèxtil sanitari a l'àrea metropolitana de Barcelona. 33.000,00 DSPGR 31/07/2024 Junta de Govern
 
15/06/2023

902244/19

 

CTF 3a ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’ÀMB I EL CONSORCI CENTRE DE CIÈNCIA I TECNOLOGIA FORESTAL DE CATALUNYA, PER LA RECERCA DE SOLUCIONS PÚBLIQUES EN EL MARC DEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I LA BIOECONOMIA EN EL MOSAIC AGROFORESTAL METROPOLITÀ 25.000,00 Oficina Tècnica de Gerència 31/12/2023 Junta de Govern 06/06/2023
901198/23
 
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MOVILIDAD Y ENTORNO SOSTENIBLE Y SMART (AEMES) CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A FAVOR D'AEMES ENERGIES RENOVABLES, ENTORN SOSTENIBLE I DESCARBONITZA 30.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2023 Junta de Govern 23/05/023
900707/23
 
FUNDACIÓ PRIVADA EMPRESA Y CLIMA CONVENI REGULADOR DE LA CONCESSIÓ D'UNA SUBVENCIÓ A FAVOR DE LA FUNDACIÓ PRIVADA EMPRESA Y CLIMA TEIXIT EMPRESARIAL 15.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2023 2305/023 23/05/023

Plans d'inversió i suport als ajuntaments

 


Puja
Justificació de subvencions

A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).

També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.

Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa

Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions


Puja
Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans


Puja
Prova: $provaURL