Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

SubvencionsAquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.
Subvencions atorgades
Subvencions AMB

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Òrgan aprovador Data aprovació
900545/20 Institut de Cultura de Barcelona Any 2022. Segona addenda al conveni entre l'AMB i l'Institut de Cultura de Barcelona per l'atorgament d'una subvenció per a l'any 2022 per definir les característiques de les activitats a desenvolupar en l'esdeveniment "Dansa Quinzena Metropolitana" per a l'edició 2022 200.000,00  Oficina Tècnica de Gerència 31/3/2023 Consell Metropolità 25/2/2020 (aprovació pressupostària plurianual dins conveni marc 2020-2023)
905591/21 Fòrum de Síndic, Síndiques, Defensors i Defensores Locals de Catalunya (FòrumSD) L'impuls i la millora de la governança metropolitana, les polítiques de transparència i el foment del govern obert i l'escolta activa a la ciutadania, en els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. 40.000,00       Presidència: Àrea de transparència 15/11/2022 Junta de Govern 22/2/2022
900513/22  Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society Impuls polítiques usos del temps i col·laboració en la organització de la International Time Use Week 2022 Barcelona 45.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/3/2023 Junta de Govern 22/2/2022
904279/21 Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) Conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Universitat Politècnica de catalunya per a impulsar el Hub UPC-AMB d'economica circular al campus Besòs al si de les activitats del Campus Lab-2021 17.000,00 Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2021 Consell Metropolità 30/11/2021
902133/21 Fundació Catalunya Europa Conveni regulador d'una subvenció per a la Fundació Privada Catalunya-Europa per al desenvolupament del Projecte RE-CITY. 30.000,00 Àrea de Planificació Estratègica 31/12/2021 Consell Metropolità 30/11/2021

Plans d'inversió i suport als ajuntaments

Puja
Justificació de subvencions
A continuació podeu descarregar-vos els models de justificació de subvencions atorgades per l'AMB en format Excel (inclouen comentaris i indicacions per emplenar-los correctament).

També hi trobareu un document de suport per als beneficiaris de subvencions amb tota la informació per presentar correctament la documentació justificativa de l'activitat subvencionada.

Compte justificatiu de subvencions AMB
Compte justificatiu de subvencions AMB canvi divisa

Document de suport per als beneficiaris sobre la presentació de justificacions

Puja
Aportacions a grups polítics metropolitans
Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans

Puja