Dades estadístiques

 • Demografia

  Principals característiques demogràfiques i socials de població, llars i habitatges als municipis metropolitans

  Veure dades
  Territori

  Descripció de les transformacions urbanístiques i les dinàmiques econòmiques i socials que s'han produït a l'aglomeració urbana de Barcelona

  Veure dades
  Societat

  Informació sobre la societat metropolitana: renda familiar, pobresa, estructura social, llengua habitual i seguretat

  Veure dades
 • Economia

  Principals característiques econòmiques de la producció i la renda, del mercat de treball, de l'economia del coneixement i del turisme

  Veure dades
  Medi ambient

  Informació sobre serveis relacionats amb el medi ambient com el cicle integral de l'aigua, la gestió dels residus municipals o l'educació ambiental

  Veure dades
  Mobilitat i transport

  Es mostren alguns indicadors rellevants sobre l'evolució de la mobilitat de persones i mercaderies al territori metropolità

  Veure dades