Subvenciones

Información de las subvenciones otorgadas por el AMB, publicada en cumplimiento del artículo 22.2. de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones y del artículo 15 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

SubvencionsEsta página incluye datos sobre la institución subvencionada, el objeto de la subvención y la vigencia de los convenios.
También dispone de un enlace al apartado de seguimiento de las subvenciones concedidas en el marco de los distintos planes de inversión y apoyo del AMB a los municipios metropolitanos.

Subvenciones otorgadas

Subvenciones AMB 2020 (art. 22.2 Ley 38/2003) (Datos actualizados a: 31/12/2020)

Cuadro con las 5 últimas subvenciones otorgadas:
Expediente Institución subvencionada Objeto de la subvención Importe Subvención Dirección impulsora  Vigencia convenio Aprobación subvención
Órgano Fecha
902744/20 Persones físiques Aprovació convocatòria 2021 de subvencions en treballs de recerca en prevenció de residus (concurrència competitiva) 24.000,00 Àrea d'Ecologia 31/12/2021 Consell Metropolità 22/12/2020
2512/16 Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Addenda al Conveni per la concessió d'una subvenció a la Universitat Autònoma de Barcelona per l'Espai R 25.000,00 Àrea d'Ecologia 31/12/2021 Consell Metropolità 22/12/2020
902724/20 CONSORCI ZF INTERNACIONAL S.A.U. Conveni amb el Consorci de la Zona Franca per la concessió d'una subvenció per fer extensiu digitalment l'esdeveniment Barcelona New Economy Week 2020 20.000,00 Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic 31/12/2020 Junta de Govern 01/12/2020
902593/20 Associació Observatori de Drets Humans (DESC) Conveni amb l'Associació Observatori de Drets Humans (DESC) per l'elaboració d'un estudi recopilatori de bones pràctiques en matèria de resposta a l'emergència habitacional adreçat a tècniques municipals. 10.000,00 Àrea de Presidència 31/06/2021 Consell Metropolità 24/11/2020
902059/20 Cruz Roja Española Conveni entre l'AMB i Cruz Roja Española per l'atorgament d'una subvenció al projecte "Atenció urgent a les necessitats bàsiques-Ajudes complementàries en l'alimentació a gent gran" 50.000,00 Àrea d'Administració i Territori 31/12/2020 Consell Metropolità 24/11/2020

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos

Acceso a la información sobre las asignaciones económicas a los grups políticos metropolitanos, aprobadas por el Consejo Metropolitano de acuerdo con la normativa vigente.

Aportaciones a grupos políticos metropolitanos
Prova: $provaURL