Acuerdos de los órganos de gobierno

Els següents enllaços contenen les actes de les sessions del Consell Metropolità i de la Junta de Govern. Aquests documents recullen els debats i els acords presos per aquests òrgans. En el mateix sentit, les convocatòries contenen els temes i qüestions que seran tractats durant les sessions.

31 de gener