Subvencions

Informació de les subvencions atorgades per l'AMB, publicada en compliment de l'article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i de l'article 15 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Subvencions


Aquesta plana inclou dades sobre la institució subvencionada, l'objecte de la subvenció i la vigència dels convenis. També disposa d'un enllaç a l'apartat de seguiment de les subvencions concedides, dins dels diversos plans d'inversió i suport de l'AMB, als municipis metropolitans.

Subvencions atorgades

Subvencions AMB (art. 22.2 Llei 38/2003) Dades actualitzades a: 31.03.21

Quadre resum amb les darreres subvencions atorgades:
Expedient Institució subvencionada Objecte de la subvenció Import Subvenció
(€)
Direcció impulsora  Vigència conveni Aprovació subvenció
Òrgan Data
901832/20 Empreses, empresaris I professionals metropolitans Aprovació atorgaments de la subvenció en espècie de cessió temporal de bicicletes a les empreses i els empresaris o professionals de l'àmbit metropolità" (concurrència competitiva) 50.000,00 Àrea de mobilitat, transport i sostenibilitat 31/12/2021 Junta de Govern 23/02/2021
900072/21 Persones físiques o jurídiques (sense finalitat lucrativa) Aprovació tercera convocatòria per a la concessió de subvencions per a la recerca en l'àmbit de la transparència, l'accés a la informació i el bon govern (concurrència competitiva) 80.750,00     Agència de Transparència 31/12/2021 Consell Metropolità 26/01/2021

Aportacions a grups polítics metropolitans

Accés a la informació sobre les assignacions econòmiques rebudes pels grups polítics metropolitans, aprovades pel Consell Metropolità d'acord amb la normativa vigent.

Aportacions a grups polítics metropolitans
Prova: $provaURL