Retribucions

Informació sobre les indemnitzacions dels representants polítics de l'AMB per assistència als òrgans de govern, les retribucions del personal directiu i dels assessors i l'escala salarial dels treballadors públics.

Càrrecs electes

Els càrrecs electes de l'AMB no desenvolupen les seves responsabilitats institucionals en règim de dedicació exclusiva ni parcial i, per tant, no perceben retribucions per l'exercici del seu càrrec.

Tanmateix, d'acord amb l'article 75.3 de la Llei reguladora de les bases del règim local, els càrrecs electes de l'AMB poden percebre indemnitzacions per l'assistència efectiva a reunions dels seus òrgans col·legiats.

Llei reguladora de les bases del règim local (art. 75)

Aquests imports estan regulats a l'acord del Consell Metropolità de 24 de novembre del 2020, que estableix les quanties per assistència a les sessions dels òrgans col·legiats, vigents des de l'1 de gener del 2021: 
 

ÒrganIndemnització
Consell Metropolità265 €
Comissions informatives145 €
Junta de Portaveus500 €
Junta de Govern400 €
Comissió Executiva400 €


Acord del Consell Metropolità de 24 de novembre del 2020

Renúncies

Els següents càrrecs electes han renunciat a percebre les indemnitzacions per assistència que els corresponen:*

 

 • Ada Colau Ballano, presidenta
 • Eloi Badia Casas, vicepresident
 • Jordi Martí Grau, vicepresident
 • Lluís Mijoler Martínez, vicepresident
 • Jaume Collboni i Cuadrado, conseller
 • Antoni García i Acero, conseller
 • Núria Marín Martínez, consellera
 • Lucía Martín González, consellera
 • Jordi Rabassa Massons, conseller
 • Marc Serra Solé, conseller
 • Gemma Tarafa Orpinell, consellera

* Algunes d'aquestes renúncies poden ser a causa de l'aplicació del Reial decret llei 2/2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic.

Reial decret llei 2/2020, pel qual s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic

 

 • Consell Metropolità

  Indemnitzacions per assistència a les sessions del Consell Metropolità

  Membres de l'òrgan90 consellers/es metropolitans/es dels 36 municipis de l'AMB
  Periodicitat de les reunionsMensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de sessions 11 sessions ordinàries*
  Indemnització per sessió265 €
  Import màxim anual per càrrec electe2.915 €


  * No es tenen en compte les sessions extraordinàries que es puguin celebrar.

   

   

 • Comissions informatives

  Indemnitzacions per assistència a les comissions informatives

  Membres de l'òrganHi ha 3 comissions informatives: Administració i Territori; Mobilitat, Transport i Sostenibilitat; i Ecologia. Cada comissió informativa està integrada per 30 membres en forma proporcional als consellers/es de cada grup polític més el president o presidenta. *
  Periodicitat de les reunionsMensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de sessions 11
  Indemnització per sessió145 €
  Import màxim anual per càrrec electe1.595 €

   

  * Les indemnitzacions per assistència a les comissions informatives no són acumulatives i només es computa una comissió per conseller/a encara que alguns siguin membres de més d'una.

   

   

 • Junta de Portaveus

  Indemnitzacions per assistència a la Junta de Portaveus

   

  Membres de l'òrganEl vicepresident executiu i els 11 portaveus dels grups polítics metropolitans
  Periodicitat de les reunionsMensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions11
  Indemnització per sessió500 €
  Import màxim anual per càrrec electe5.500 €

   

   

 • Junta de Govern

  Indemnitzacions per assistència a la Junta de Govern

   

   

  Membres de l'òrgan17 consellers/es que integren la Junta de Govern
  Periodicitat de les reunionsQuinzenal (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions22
  Indemnització per sessió400 €
  Import màxim anual per càrrec electe8.800 €

   

   

 • Comissió Executiva

  Indemnitzacions per assistència a la Comissió Executiva

   

   

  Membres de l'òrganLa presidenta, el vicepresident executiu i els vicepresidents (12 membres). També hi assisteixen, com a convidats, els portaveus dels grups de govern, el gerent, el director de l'Àrea de Presidència i el secretari general * 
  Periodicitat de les reunionsMensual (excepte el mes d'agost)
  Nombre anual de reunions11
  Indemnització per sessió400 €
  Import màxim anual per càrrec electe4.400 €


  * Els portaveus dels grups de govern assisteixen com a convidats a la Comissió Executiva, no en són membres i, per tant, no perceben indemnitzacions per assistència. Tampoc perceben indemnitzacions per assistència a aquest òrgan el gerent, el director de l'Àrea de Presidència i el secretari general, ja que no són càrrecs electes.

   

   

 • Indemnitzacions previstes i efectivament percebudes

  En els següents fitxers es detalla la previsió individualitzada de la percepció d'indemnitzacions per assistència als òrgans col·legiats per cadascun dels càrrecs electes de l'AMB, així com les indemnitzacions efectivament percebudes per cadascun d'ells per la concurrència efectiva als òrgans col·legiats dels quals són membres.

  Previsió màxima d'indemnitzacions per assistència als òrgans de govern de l'AMB 2022 (document actualitzat el 07/04/2022)

  Indemnitzacions efectivament percebudes per assistència als òrgans col·legiats 2019-2022 (document actualitzat el 07/04/2022)*

  * Les indemnitzacions per assistència dels anys 2019 i 2020 estan calculades segons l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol de 2019, que mantenia les indemnitzacions acordades en l'anterior mandat.

  Acord del Consell Metropolità de 31/07/2019

Empleats públics

Retribucions

Les retribucions del personal funcionari de l'AMB, de l'IMET i de l'IMPSOL es regeixen per les taules retributives següents, on s'especifica la retribució anual bruta global dels diferents cossos i nivells, amb detall de les retribucions bàsiques i els complements de destinació, específic i de productivitat.

 

Tal com consta a la relació de llocs de treball de l'AMB, no existeixen places en règim laboral, ja que es va produir un procés de funcionarització al qual no van acollir-se la totalitat de treballadors laborals. Aquest fet explica que, des d'aleshores, hi hagi treballadors que ocupin places de funcionari en règim laboral. En aquests casos, s'apliquen les taules retributives del personal funcionari, d'acord amb la qualificació d'aquests llocs de treball ocupats per personal laboral.

 

Càrrecs directius i eventuals
 • Càrrecs directius
  CÀRRECPersonaRetribució (€ bruts/any)
  GerentRamon Torra i Xicoy123.427,04
  Director/a Àrea de PresidènciaSalvador Milà i Solsona115.713,42
  Director/a Serveis GeneralsAntoni Novel i Cabré115.713,42
  Director/a EcologiaImma Mayol Beltrán115.713,42
  Director/a Mobilitat,Transport i SostenibilitatJoan Maria Bigas i Serrallonga115.713,42
  Director/a Serveis Mobilitat SostenibleCarles Conill i Vergés107.937,66
  Director/a Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques  Xavier Mariño Bermúdez107.937,66
  Director/a Serveis l'Espai PúblicAlbert Gassull Bustamante97.871,20
  Director/a Serveis Cicle AiguaFernando Cabello Bergillos97.871,20
  Director/a Serveis Prevenció i Gestió ResidusJoan Miquel Trullols i Casas97.871,20
  Director/a Serveis Gestió i Adminstració del TransportDiego Fernández Belmonte 97.871,20
  Director/a Agència de TransparènciaGemma Calvet i Barot88.758,95
  Director/a Àrea Planificació EstratègicaVacant88.758,95
  Director/a Àrea Desenvolupament Social i EconòmicHéctor Santcovsky Grinberg88.758,95
  Director/a Àrea d'Internacional i de CooperacióOriol Illa i Garcia88.758,95
  Director/a de Serveis de Projectes SingularsJaume Vendrell i Amat113.743,04
  Director/a Serveis Programes EstructuralsJoan Canyameres i Tomàs65.590,23
  Director-Gerent IMPSOLAmadeu Iglesias Unzué107.937,66
  Gerent/a Institut Metropolità del Taxi (IMET)Maria Teresa Carrillo i Palacin107.937,66
  Director/a de Serveis de l'IMETPilar Molina Mesa97.871,20


  Els llocs de treball caràcter directiu estan coberts provisionalment per personal eventual, segons l'acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019.

  Acord del Consell Metropolità de 31 de juliol del 2019

  D'acord amb l'article 123 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública el cessament del personal eventual no genera, en cap cas, dret a indemnització.

  Article 123 del Decret legislatiu 1/1997

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials. Les indemnitzacions per raó del servei que hagin de percebre es meritaran segons el que determina el Reial decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.

  Reial decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei

  Els imports de les dietes s'estableixen als annexos II i III de l'esmentat Reial decret, actualitzats per la Resolució de 2 de desembre de 2005 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos. Als efectes del càlcul de les dietes, els càrrecs electes i directius s'entenen compresos dins del grup primer de les esmentades disposicions.

  Resolució de 2 de desembre del 2005

 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRRECRetribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència75.730,50
  Cap de Gabinet Vicepresidència75.730,50
  Assessor/a d'Àrea57.028,56
  Assessor/a jornada completa57.028,56
  Assessor/a mitja jornada29.679,37
Dietes

La base 23 de les Bases d'Execució del Pressupost de l'AMB per a 2022 estableix que les indemnitzacions per raó del servei que hagi de percebre el personal funcionari o laboral de l'AMB es meritaran de conformitat amb el que determina el Reial Decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei.

Bases d'Execució del Pressupost de l'AMB per a 2022

Reial Decret 462/2002, de 22 de març, sobre indemnitzacions per raó del servei

L'import de les dietes serà l'establert als annexos II i III de l'esmentat decret, actualitzades per la Resolució de 2 de desembre de 2005 de la Secretaria d'Estat d'Hisenda i Pressupostos en funció dels grups especificats a l'Annex I de l'esmentat reial decret i sense que la seva quantia total pugui excedir de les assenyalades en aquests annexos. Per al seu càlcul es consideraran els criteris regulats als articles 11 i subsegüents.

Resolució de 2 de desembre de 2005

Prova: $provaURL