Retribucions

Informació sobre l'escala salarial dels treballadors públics, les retribucions del personal directiu i dels assessors, i les percepcions dels representants polítics de l'AMB per assistència als seus òrgans de govern.

Càrrecs electes
Percepcions dels càrrecs electes per assistència a sessions dels òrgans de govern de l'AMB.
 • Consell Metropolità
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Portaveu* 265,00
  Conseller/a 265,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.
 • Junta de Govern
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Conseller/a 400,00

  Els membres de la Junta de Govern no podran percebre indemnitzacions per assitències a les Comissions Informatives.
 • Comissions informatives i Junta de Portaveus
  COMISSIÓ INFORMATIVA Per assistència (€)
  Consellers 145,00
  No es poden acumular assistències a diferents comissions informatives.

  JUNTA DE PORTAVEUS Per assistència (€)
  Portaveu* 500,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.
Càrrecs directius i eventuals
Retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual d'assessorament de l'AMB.
 • Càrrecs directius
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Gerent/a 116.344,56
  Director/a Àrea de Presidència 109.073,57
  Director/a Serveis Generals 109.073,57
  Director/a Ecologia 109.073,57
  Director/a Mobilitat,Transport i Sostenibilitat 109.073,57
  Director/a Serveis Mobilitat Sostenible 101.743,99
  Director/a Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques   101.743,99
  Director/a Serveis l'Espai Públic 92.255,17
  Director/a Serveis Cicle Aigua 92.255,17
  Director/a Serveis Prevenció i Gestió Residus 92.255,17
  Director/a Serveis Gestió i Adm. Transport 92.255,17
  Director/a Agència de Transparència 83.665,79
  Director/a Planificació Estratègica 83.665,79
  Director/a Desenvolupament Social i Econòmic 83.665,79
  Director/a Àrea d'Internacional i Cooperació 83.665,79
  Director-Gerent IMPSOL 101.743,99
  Gerent/a Institut Metropolità del Taxi (IMET) 101.743,99
  Director/a de Serveis de l'IMET 92.255,17

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials.
 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència 71.384,94
  Cap de Gabinet Vicepresidència 71.384,94
  Assessor/a d'Àrea 53.756,16
  Assessor/a jornada completa 53.756,16
  Assessor/a mitja jornada 27.976,31
 • Personal eventual successió Consell Comarcal del Barcelonès
  Càrrec Retribució (€ bruts/any)
  Gerent/a 107.216,20
  Adjunt/a gerència 61.826,54
Prova: $provaURL