Retribucions

Informació sobre l'escala salarial dels treballadors públics, les retribucions del personal directiu i dels assessors, i les percepcions dels representants polítics de l'AMB per assistència als seus òrgans de govern.

Càrrecs electes

Percepcions dels càrrecs electes per assistència a sessions dels òrgans de govern de l'AMB.
 • Consell Metropolità
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Portaveu* 265,00
  Conseller/a 265,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.
 • Junta de Govern
  CÀRREC Per assistència (€)
  President/a 885,00
  Vicepresident/a executiu/va 885,00
  Vicepresident/a amb àrea 730,00
  Vicepresident/a 575,00
  Conseller/a 420,00

  Els membres de la Junta de Govern no podran percebre indemnitzacions per assitències a les Comissions Informatives.
 • Comissions informatives i Junta de Portaveus
  COMISSIÓ INFORMATIVA Per assistència (€)
  Consellers 145,00
  No es poden acumular assistències a diferents comissions informatives.

  JUNTA DE PORTAVEUS Per assistència (€)
  Portaveu* 795,00
  * El portaveu només percebrà per assistència al Consell i a la Junta de Portaveus.

Càrrecs directius i eventuals

Retribucions dels càrrecs directius i del personal eventual d'assessorament de l'AMB.
 • Càrrecs directius
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Gerent/a 115.306,80
  Director/a Àrea de Presidència 108.100,66
  Director/a Serveis Generals 108.100,66
  Director/a Ecologia 108.100,66
  Director/a Mobilitat,Transport i Sostenibilitat 108.100,66
  Director/a Serveis Mobilitat Sostenible 100.836,46
  Director/a Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques   100.836,46
  Director/a Serveis l'Espai Públic 91.432,28
  Director/a Serveis Cicle Aigua 91.432,28
  Director/a Serveis Prevenció i Gestió Residus 91.432,28
  Director/a Serveis Gestió i Adm. Transport 91.432,28
  Director/a Agència de Transparència 82.919,51
  Director/a Planificació Estratègica 82.919,51
  Director/a Desenvolupament Social i Econòmic 82.919,51
  Director/a Àrea d'Internacional i Cooperació 82.919,51
  Director-Gerent IMPSOL 100.836,46
  Gerent/a Institut Metropolità del Taxi (IMET) 100.836,46
  Director/a de Serveis de l'IMET 91.432,28

  S'aplicaran al personal directiu els conceptes i quantitats fixats a l'Acord de condicions de treball del personal funcionari de l'Àrea Metropolitana pel que fa als apartats d'indemnitzacions per raó de servei i condicions socials.
 • Personal eventual d'assessorament
  CÀRREC Retribució (€ bruts/any)
  Cap de Gabinet de Presidència 70.748,21
  Cap de Gabinet Vicepresidència 70.748,21
  Assessor/a d'Àrea 53.276,67
  Assessor/a jornada completa 53.276,67
  Assessor/a mitja jornada 27.726,77
 • Personal eventual successió Consell Comarcal del Barcelonès
  Càrrec Retribució (€ bruts/any)
  Gerent/a 106.259,86
  Adjunt/a gerència 61.275,06
Prova: $provaURL