Data and documents

Data derived from IMPSOL's transparency policy and documentation on the sustainability protocol for buildings

Portàtil
Sustainability Protocol

Environmental criteria for IMPSOL projects and works:

Quick Guide of the Sustainability Protocol


Up
Funcionament i organització

Beques i subvencions

L'IMPSOL no té establertes beques ni otorga subvencions.

Empreses concesionàries

L'IMPSOL no té empreses concesionàries i, per tant, ni s'otorguen ni es perceben retribucions associades a aquestes empreses.

Organismes o entitats dependents o vinculats

L'IMPSOL no té cap organisme ni entitat dependent o vinculats.


Up
Resolucions i dictàmens

Up
Dades sindicals

Up