Característiques de la població

Informació censal sobre característiques demogràfiques i socials com ara el nivell d'instrucció, la situació professional i la relació amb l'activitat econòmica.

Font: Idescat

Font: Idescat

Font: Idescat

Dades relacionades

Població segons nivell d'instrucció i sexe Format PDF
Dades censals de la població segons el nivell d'instrucció i sexe per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Població segons situació professional i sexe Format PDF
Dades censals de la població segons situació professional i sexe per municipis.
Freqüència d'actualització: anual

Població segons relació amb l'activitat Format PDF
Dades censals de la població segons relació amb l'activitat i sexe per municipis.
Freqüència d'actualització: anual