Companyies i tarifes

Les entitats subministradores són les companyies públiques, privades o mixtes que, sota la gestió de l'AMB, transporten l'aigua potable als consumidors.

Companyies

L'AMB aprova i du a terme l'anàlisi i el seguiment de les actuacions previstes al pla d'inversions d'aquestes companyies.

L'Àrea Metropolitana també treballa conjuntament amb les companyies per millorar el sistema de distribució d'aigua potable, des del canvi de canonades malmeses o antigues fins a grans obres d'interconnexió. També és l'Administració responsable de l'aprovació de tarifes en els municipis del seu àmbit territorial.

 • Companyies subministradores
 • Abonats i consum

   

   


Up
Tarifes

L'AMB, a proposta dels ajuntaments o de les entitats subministradores, aprova les prestacions patrimonials públiques no tributàries (és a dir, les tarifes), del servei de subministrament domiciliari, dintre del seu àmbit territorial, així com els drets econòmics per la prestació d'activitats connexes d'aigua (és a dir preus aliens, com connexions de servei, drets de connexió...).

Informació de les companyies subministradores sobre tarifes

Aígües de Barcelona, empresa metropolitana Aigües de Catalunya APSA
SGAB AICSA Aqualia
CASSA SABEMSA SOREA


La tarifa de l'aigua comprèn:

 • La quota de servei: És una quantitat fixa que l'abonat paga en funció del diàmetre del comptador.
 • El consum: És una quantitat variable que l'abonat paga en funció de l'aigua que consumeix.

Per conformar la factura que finalment rep el consumidor. A aquesta tarifa, que inclou la quota de servei i el consum, s'ha d'afegir:

 • Conceptes impositius com el cànon de l'aigua, la taxa metropolitana de tractament i deposició de residus municipals (TMTR) i l'IVA.
 • Alguns municipis inclouen la taxa de clavegueram.

D'acord amb el que estableix l'article 20.6 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), en la nova redacció donada per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, segons el qual les contraprestacions econòmiques establertes coactivament que es percebin per la prestació dels serveis públics a què fa referència l'article 20.4 TRLRHL, entre ells, el servei de distribució d'aigua, realitzada de forma directa mitjançant personificació privada o mitjançant gestió indirecta, tenen la consideració de prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari d'acord amb el previst en l'article 31.3 de la Constitució, i s'han de regular mitjançant ordenança.

En aquest sentit, el Consell Metropolità de data 29 d'octubre de 2019 va aprovar l'ordenança reguladora de les prestacions patrimonials públiques no tributàries aplicables a la prestació del servei públic d'abastament d'aigua potable en l'àmbit territorial de l'àrea metropolitana de Barcelona.

L’ordenança i les seves posteriors modificacions incorporen les tarifes de l’aigua vigents per a cada municipi metropolità, en cada un dels seus apèndixs, segons la taula que es mostra a continuació

Ordenança reguladora BOPB 12.11.2019

Consultar l'històric de modificacions d'aquesta ordenança CIDO

 • Tarifes vigents
  Municipi Tarifa vigent al municipi Annex / Apèndix de l’Ordenança Data entrada en vigor tarifa vigent
  Badalona Consultar Annex I / Apèndix 1  23/02/2024
  Badia del Vallès Consultar Annex II / Apèndix 2 14/06/2012
  Barberà del Vallès Consultar Annex II / Apèndix 3 04/04/2017
  Barcelona Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Begues Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Castellbisbal Consultar Annex II / Apèndix 5 16/12/2022
  Castelldefels Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Cerdanyola del Vallès Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Cervelló Consultar Annex II / Apèndix 6 09/02/2016
  Corbera de Llobregat Consultar Annex II / Apèndix 7 18/03/2024
  Cornellà de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Esplugues de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Gavà Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  L'Hospitalet de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Molins de Rei Consultar Annex II / Apèndix 10 05/10/2018
  Montcada i Reixac Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Montgat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Pallejà Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  La Palma de Cervellò Consultar Annex II / Apèndix 9 13/05/2024
  El Papiol Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  El Prat de Llobregat Consultar Annex II / Apèndix 8 23/02/2024
  Ripollet Consultar Annex II / Apèndix 11 24/05/2024
  Sant Adrià de Besòs Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Sant Andreu de la Barca Consultar Annex II / Apèndix 12 20/06/2024
  Sant Boi de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Sant Climent de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Sant Cugat del Vallès Consultar Annex II / Apèndix 13 11/12/2014
  Sant Feliu de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Sant Joan Despí Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Sant Just Desvern Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Sant Vicenç dels Horts Consultar Annex II / Apèndix 14 09/02/2016
  Santa Coloma de Cervelló Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Santa Coloma de Gramenet Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Tiana Consultar Annex II / Apèndix 15 20/06/2024
  Torrelles de Llobregat Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
  Viladecans Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
   
  Fora de l'àmbit de l'AMB
  Bellaterra Consultar Annex II / Apèndix 4 09/02/2016
  Sitges (Les Botigues) Consultar Annex I / Apèndix 1 23/02/2024
   

Up