AMB Budget

The Budget is the financial expression of the metropolitan government management, the annual development of the Metropolitan Action Plan and of the investment Plan approved at the beginning of the term.

Budget

Distribució del pressupost de l'AMB i informació complementària.

Dades pressupost 2021

Estat d'ingressos
Cap.1 Impostos directes 127.189.772,74
Cap.3  Taxes preus públics i altres ingressos 192.031.409,88
Cap.4  Transferències corrents 467.656.893,71
Cap.5 Ingressos patrimonials 34.957.259,33
Cap.7  Transferències de capital 36.434.467,56
Cap.8 Actius financers 4.421.295,07
Cap.9 Passius financers 12.472.700,01
TOTAL 875.163.798,30
Dades pressupost 2021

Estat de despeses
Cap. 1 Despeses de personal 44.212.430,10
Cap. 2  Despeses de béns corrents i serveis  332.137.102,43
Cap. 3  Despeses financeres 1.383.383,54
Cap. 4  Transferències corrents 360.374.361,61
Cap. 6  Inversions reals 57.674.359,28
Cap. 7 Transferències de capital 55.131.938,41
Cap. 8  Actius financers 17.554.679,29
Cap. 9  Passius financers 6.695.543,64
TOTAL 875.163.798,30
Pressupost del 2022, aprovat inicialment el 9 de novembre de 2021.<br />
<br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/0812f825-12b8-4f11-8760-58ead6dbdc54/content/ANUNCI APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2022 AMB.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=151770" target="_blank" title="Anunci del BOPB sobre l'aprovació inicial">Anunci del BOPB sobre l'aprovació inicial</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/32743c65-3804-4f59-9de0-7e9b94db7cb1/content/AMB pressupost inicial.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=520815" target="_blank" title="AMB pressupost inicial">AMB pressupost inicial</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/1869a810-2159-45a5-9b26-6ed2620bf810/content/AMB bases d'execució.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=524756" target="_blank" title="AMB bases d'execució">AMB bases d'execució</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/55e3ddbc-9e9e-4019-9b86-dabd3c3b377c/content/AMB estats de liquidació exercici anterior i avanç de liquidació.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=292018" target="_blank" title="AMB estats de liquidació exercici anterior i avanç de liquidació">AMB estats de liquidació exercici anterior i avanç de liquidació</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/598d0cc3-bc62-4da3-b660-c8cd11532d20/content/INFORME ECONÒMIC FINANCER.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=1018346" target="_blank" title="Informe econòmic  financer">Informe econòmic financer</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/90c8bac8-c14f-4c02-9b01-c135cbfc6a93/content/INFORME INTERVENCIÓ - LOEPSF.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=2389795" target="_blank" title="Informe d'Intervenció LOEPSF">Informe d'Intervenció LOEPSF</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/6b175bd9-68c6-4983-9a49-e0ad67ca744c/content/INFORME INTERVENCIÓ - TRLRHL.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=3882247" target="_blank" title="Informe d'Intervenció TRLRHL">Informe d'Intervenció TRLRHL</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/00356d24-e3c6-45ed-a2c4-604d3fd5b24d/content/MEMÒRIA DE PRESIDÈNCIA.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=887940" target="_blank" title="Memòria de Presidència">Memòria de Presidència</a>&nbsp;<br />
<br />
<strong>Organismes</strong><br />
<br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/5702a5d0-0252-4069-b048-45544aff4d35/content/PRESSUPOST TMB S.L 2022-2025 DEF- (Annex - punt 7.4).pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=73297" target="_blank" title="Transports Metropolitans de Barcelona SL pressupost">Transports Metropolitans de Barcelona SL pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/e45d0412-5dd1-4a56-b6eb-b3bcdbf7c10a/content/TMB 210913 PAIF metro de 2022_V DEFINITIVA del CONSELL - (Annex - punt 7.1).pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=1459587" target="_blank" title="Ferrocarrils metropolitans de Barcelona. Pressupost i projecció">Ferrocarrils metropolitans de Barcelona. Pressupost i projecció</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/e9ba2e13-b8f6-4a57-a0cd-23b8c09b134a/content/TMB 210913 PAIF de 2022_V DEFINITIVA del CONSELL - (Annex - punt 7.2).pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=5989568" target="_blank" title=" Transports de Barcelona. Pressupost i projecció">Transports de Barcelona. Pressupost i projecció</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/eb01dc72-b08e-4ef4-acbf-2a457f8606fa/content/Pressupost IMET 2022 I.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=62331" target="_blank" title="Institut Metropolità del Taxi pressupost">Institut Metropolità del Taxi pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/1a6992db-c5f7-4d0d-bddb-ee337b693908/content/Bases execucio pressupost 2022 IMET.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=86867" target="_blank" title="Institut Metropolità del Taxi bases d'execució">Institut Metropolità del Taxi bases d'execució</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/bf159ef5-4fc8-4ff4-bafe-611fbe46c0e4/content/Informe de la liquidacio pressupost corrent 2021.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=185748" target="_blank" title="Institut Metropolità del Taxi estats de liquidació exercici anterior i avanç de liquidació">Institut Metropolità del Taxi estats de liquidació exercici anterior i avanç de liquidació</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/e485dde3-7e7a-4e8e-81e0-e6059220cda0/content/Pressupost 2022 AMB Informacio i Serveis_ signat.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=390076" target="_blank" title="AMB Informació i serveis pressupost">AMB Informació i serveis pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/721e1e22-a85c-4c7f-b514-4027203a35bd/content/PRESSUPOST PSM, S.A. 2022-2025 DEF - (Annex - punt 7.3).pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=92301" target="_blank" title="Projectes i Serveis de Mobilitat S.A. pressupost">Projectes i Serveis de Mobilitat S.A. pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/284eddd3-2e39-4ab7-a765-ced2ff2ae16a/content/1. Pressupost IERMB 2022.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=172073" target="_blank" title="IERMB pressupost">IERMB pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/fb8ad009-b12f-4a43-aca1-0b0aa793f872/content/2. Bases Execució Pressupost IERMB 2022.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=248576" target="_blank" title="IERMB bases d'execució">IERMB bases d'execució</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/500f0ce0-d824-4f22-aec1-0d153d2f5d61/content/PRESSUPOST IMPSOL 2022.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=3029476" target="_blank" title="IMPSOL pressupost">IMPSOL pressupost </a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/7aa7378d-2b0f-494d-a95f-97ed7ad9ee95/content/Pressupost 2022 CBT.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=1714826" target="_blank" title="Consorci Besòs Tordera pressupost">Consorci Besòs Tordera pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/6589c3f1-d468-4762-9bc1-a6fa96a0a066/content/Bases execucio CBT.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=645414" target="_blank" title="Consorci Besòs Tordera bases d'execució">Consorci Besòs Tordera bases d'execució</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/6133053e-b097-404c-9370-87b68c25cbc0/content/CONSORCI COLLSEROLA-ANNEX I press 2022.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=332768" target="_blank" title="Consorci del Parc de Collserola pressupost">Consorci del Parc de Collserola pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/dbea29b3-704e-4cba-ba91-13697ea2fe0b/content/CONSORCI COLLSEROLA-ANNEX_II_BASES_EXECUCIO.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=284276" target="_blank" title="Consorci del Parc de Collserola bases d'execució">Consorci del Parc de Collserola bases d'execució</a>&nbsp;<br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/bb9fdb88-3481-4f5e-b0c7-e5d54377d3f0/content/ECO4_PRESSUPOST_INICIAL_2022.PDF?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=77334" target="_blank" title="ECOPARC4 pressupost">ECOPARC4 pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/e616f13f-e030-4565-bce3-e17f63224f8b/content/ECO4_PRESSUPOST_2022_BBEE.PDF?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=463551" target="_blank" title="ECOPARC4 bases d'execució pressupost 2021">ECOPARC4 bases d'execució</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/c7d28918-d4a4-430c-82b4-5a34d85748da/content/REGESA PRESSUPOST 2022 - PAIF.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=445657" target="_blank" title="REGESA pressupost">REGESA pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/74444381-283a-4c82-ae0c-35231f6e5543/content/REGESA APARCAMENT I SERVEIS Pressupost 2021 i memoria i PAIF?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=251253" target="_blank" title="REGESA APARCAMENTS I SERVEIS pressupost, memòria i PAIF">REGESA APARCAMENTS I SERVEIS pressupost, memòria i PAIF</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/9182c9eb-539d-427f-a7cf-ac097a6f639f/content/Memòria_FRivus.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=309402" target="_blank" title="Fundació RIVUS">Fundació RIVUS</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/93ed275a-9db6-486e-9466-87ae4850a2a6/content/CCB_Pressupost-2022.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=366832" target="_blank" title="CCB Serveis mediambientals pressupost">CCB Serveis mediambientals pressupost</a><br />
<a href="https://docs.amb.cat/alfresco/api/-default-/public/alfresco/versions/1/nodes/c4de14d5-2081-4553-ab27-c99a543d38b5/content/CCB-Programa actuacio 2022.pdf?attachment=false&amp;mimeType=application/pdf&amp;sizeInBytes=464030" target="_blank" title="CCB Serveis mediambientals. Programa d'actuacions">CCB Serveis mediambientals. Programa d'actuacions</a>
Prova: $provaURL