Planning

To provide better service to citizens there is a number of plans and programmes that aim to increase efficiency of water cycle from moderation, saving and reuse, and move towards a more sustainable model.

La principal planificació per a la gestió de l'aigua és el Pla Estratègic del Cicle Integral de l'Aigua (PECIA).

L’objectiu principal del Pla és assegurar el subministrament d’aigua al territori metropolità per a tot els usos, en quantitat i qualitat, de manera sostenible, resilient i eficient.

Vol donar una visió conjunta del funcionament actual del cicle integral de l’aigua a l’àrea metropolitana, analitzant quines són les fonts actuals de subministrament que l’abasteixen, quins tipus de demanda d’aigua es produeixen, com els diferents sistemes es relacionen els uns amb els altres i de quina manera es gestionen. Es volen identificar quines interrelacions s’estableixen entre aquestes tres branques, quins condicionants té cadascuna i quines sinergies es poden establir en pro de la sostenibilitat, la resiliència i l’eficiència de tot el cicle. En aquest sentit el Pla aposta per accions que augmentin la garantia de subministrament, millorin la governança i la gestió, optimitzin els recursos disponibles, fomentin l’aprofitament de recursos locals, redueixin l’impacte ambiental i millorin la qualitat de les masses de l’aigua.

PECIA

La principal eina de planificació per a la gestió de l'aigua metropolitana és el Pla Estratègic del Cicle Integral de l'Aigua (PECIA).

L’objectiu principal del PECIA és assegurar el subministrament d’aigua al territori metropolità per a tot els usos, en quantitat i qualitat, de manera sostenible, resilient i eficient. Apostant per accions que augmentin la garantia de subministrament, millorin la governança i la gestió, optimitzin els recursos disponibles, fomentin l’aprofitament de recursos locals, redueixin l’impacte ambiental i millorin la qualitat de les masses de l’aigua amb l'horitzó del 2050.

PECIA


Up
Plans directors sectorials

Pla d'abastament d'aigua a poblacions i pla director d'aigües pluvials.

 • Pla d'abastament d'aigua a poblacions

  L'AMB té competències del servei de distribució d'aigua potable fins al consumidor, les quals realitza mitjançant concessions amb 9 empreses subministradores. Per al correcte funcionament tant de les actuacions realitzades a la xarxa de subministrament, com de les inversions que hi són associades, és convenient la definició de què són els Plans directors d'abastament.

   

  Criteris

  Els plans han de complir els següents criteris per tal que l'usuari final rebi l'aigua en la qualitat i la quantitat necessàries:

  • Garantia global de l'abastament.
  • Alta qualitat de l'aigua distribuïda.
  • Màxima flexibilitat global del sistema de subministrament.
  • Garantia local de l'abastament.
  • Subministrament a les zones en desenvolupament.
  • Màxima eficiència en l'explotació del sistema.

  Algunes d'aquestes actuacions requereixen una actuació prèvia a la xarxa competència de l'Agència Catalana de l'Aigua.

 • Pla director d'aigües pluvials

  El Pla director d'aigua pluvial (PDAP) és el document que planifica el drenatge urbà al territori metropolità i defineix un seguit de propostes de gestió i actuació.

   

  Criteris

  El PDAP, que es realitza conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), és un document de planificació sectorial que analitza les interrelacions entre els diferents components territorials i la xarxa de drenatge. Per fer-ho, el PDAP utilitza metodologies avançades de càlcul.

  El Pla ofereix una visió actualitzada i de conjunt de l'estat de les xarxes de col·lectors, clavegueres i rieres que han d'evacuar l'aigua en cas de grans pluges.

  Per a cada una de les conques i municipis de l'àrea metropolitana, el Pla Director ofereix una descripció molt detallada de les zones inundables i del grau de perill de cada zona afectada.

  Pla director d'aigua pluvial


Up
Programes

Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes i programa de reutilització de l'aigua.

 • Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes

  El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la planificació hidrològica de l'Agència Catalana de l'Aigua que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua.

   

  Línies d'actuació i mesures d'intervenció

  El PSARU 2005 pretén aconseguir l'any 2015 un bon estat de les masses d'aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d'aquestes masses.

  Aquest programa es troba inclòs dins el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 23 de novembre de 2010.

  Línies d'actuació

  • Optimització d'inversions. Assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible on la part destinada a l'explotació i el manteniment esdevingui cada vegada més substancial.
  • Sanejament del creixement urbà. El reforçament dels sistemes de sanejament vinculats a canvis en el règim del sòl (de no urbanitzable a urbanitzable) haurà d'anar a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram com dels col·lectors en alta i de la depuradora.
  • Ordenament d'abocaments industrials. S'incorporen els objectius de qualitat que van ser recollits al Programa de sanejament d'aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003).
  • Reutilització d'aigües depurades: el futur Programa de reutilització (PRAC) assoleix un paper de complementarietat al PSARU 2005.
  • Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis de pluja intensos i inesperats per tal d'evitar l'incompliment dels objectius de qualitat.

  Mesures d'intervenció

  Les actuacions s'han agrupat en actuacions programades i candidates:

  • Actuacions en execució.
  • Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d'incompliment) de totes les obligacions legals.
  • Prevenció de masses d'aigua que cal protegir.
  • Actuacions de reducció de la presència d'amoni als rius.
  • Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus.
  • Actuacions correctives de sistemes en servei.
  • Obres de millora per a la gestió dels fangs.
  • Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi.

  Les actuacions candidates són les que, després d'haver estat preses en consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. Es tracta principalment d'actuacions en urbanitzacions que van aparèixer al PSARU 2002 i que corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2.000 habitants-equivalents. Per poder ser finançades, les urbanitzacions han de demostrar l'execució de les seves obligacions en els termes exposats en l'apartat 6.4.

  Per últim, el PSARU 2005 opta per no considerar les actuacions següents:

  • Determinades actuacions que anaven destinades a resoldre el sanejament d'activitats econòmiques concretes d'interès particular.
  • Actuacions derivades d'una intervenció administrativa insuficient.
  • Actuacions que no suposen millores per al medi i que, en algun cas, són alternatives a una actuació ja programada.

  Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya

 • Programa de reutilització d'aigua

  Les actuacions de reutilització de l'aigua es recullen al Programa de reutilització d'aigua a Catalunya (PRAC) que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'àrea metropolitana no disposa d'un pla director sobre reutilització, ja que les actuacions que afecten el territori metropolità queden reflectides dins del programa de l'ACA.

   

  Criteris

  El PRAC es troba inclòs dins el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 23 de novembre de 2010.

  El PRAC determina:

  • Les infraestructures de reutilització que han de promoure la Generalitat i altres promotors.
  • La definició dels usos que es consideren més adients per a cada depuradora.
  • Els costos d'explotació.
  • L'establiment de criteris de gestió.

  Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures


Up
Plans de contingència
 • Pla Metropolità de contingència Operacional en situació de sequera (PMOS)

  L’AMB, com a administració competent del servei de subministrament domiciliari d’aigua potable, i en base al Reglament del servei metropolità del cicle integral de l’aigua, ha redactat i publicat el 28 de desembre de 2023 el Pla Metropolità de contingència Operacional en situació de sequera, amb l’objectiu de fer front als diferents escenaris declarats amb aquest caràcter, d’acord amb la legislació de la Generalitat de Catalunya i de l’Estat, per tal de reduir la utilització dels recursos hídrics atesa la seva escassetat.

  El Pla regula les diferents actuacions i mesures que l’AMB podrà portar a terme, així com el seguiment i coordinació de les actuacions operatives en la xarxa d’abastament d’aigua gestionades per les entitats subministradores de l’àmbit metropolità a fi de minimitzar els efectes de les situacions de sequera.

  Així mateix, es constitueix un Comitè de sequera per a la presa de decisions, la correcta coordinació de totes les parts i el seguiment de les mesures necessàries a realitzar per a un correcte compliment del que estableix la legislació vigent.

  Consulteu la documentació al CIDO

  PMOS Annexos


Up