Portal transparència

El Portal de Transparència d'AMB Informació i Serveis SA dona accés de forma activa a la informació pública d'aquest ens, en compliment de la normativa vigent sobre transparència.

Organització

Informació sobre l'organització, estructura de funcionament i recursos humans.

Estatuts AMB Informació i Serveis, SA

Gestió econòmica i financera

Informació sobre el pressupost (execució, liquidació, etc.) i altres dades de caràcter econòmic.

Contractes, convenis i subvencions

Informació sobre contractació pública, convenis signats i subvencions atorgades.

 • Contractació pública

  Licitacions en tràmit, contractes programats i contractes subscrits:
  Informació publicada en el perfil de contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
  Ves-hi

  Registre Públic de contractes

  Contractació pública institucional
  La societat AMB Informació i Serveis SA no ha dut a terme cap campanya institucional.

  Plecs de clàusules administratives generals
  AMB Informació no disposa de clàusules administratives generals.

  Resolucions de recursos en matèria de contractació
  No existeixen resolucions de recursos especials, qüestions de nul·litat ni resolucions judicials definitives en matèria de contractació respecte d'expedients de contractació tramitats per AMB Informació i Serveis, SA.

  Estadístiques sobre l'adjudicació de contractes segons el procediment
  Consulteu les estadístiques

  Volum pressupostari contractat als diversos adjudicataris
  Consultar

  Consultes més freqüents en matèria de contractació
  Ves-hi

  Mesa de Contractació
  La Mesa de Contractació assisteix l'òrgan de contractació.

  Està composta pels següents membres:

  • President: conseller delegat d'AMB Informació o persona que el substitueixi.
  • Secretària: secretària no consellera del Consell d'Administració d'AMB Informació o persona que la substitueixi.
  • Vocal: responsable de projectes d'AMB Informació o persona que el substitueixi.
  • Vocal: tècnic superior economista de la Direcció de Mobilitat, Transport i Sostenibilitat de l'AMB o persona que el substitueixi.

  La seva composició exacta es pot consultar al perfil de contractant a cada expedient de contractació, on consten publicades les actes de les meses de contractació.

  Modificacions, pròrrogues, resolucions i desistiments

  Modificacions de contractes
  Pròrrogues de contractes

 • Resolucions d'adjudicació i actes de les meses de contractació

  Informació publicada en el Perfil de contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
  Ves-hi

  Contractació menor

  Informació publicada en el Perfil de contractant de la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.
  Ves-hi

 • Convenis

  Col·laboració per al desenvolupament i gestió de la Plataforma Metropolitana d'Aparcament (PMA)

  Conveni PMA 2019
  Conveni PMA transitori 2023

 • Subvencions i ajuts públics