Portal transparència

El Portal de transparència d'AMB Informació i Serveis, S.A. dona accés de forma activa a la informació pública d'aquest ens, en cumpliment de la normativa vigent sobre transparència.
Gestió econòmica i financera
Informació sobre el pressupost (execució, liquidació, etc.), i altres dades de caràcter econòmic.
Contractes, convenis i subvencions
Informació sobre contractació pública, convenis signats i subvencions atorgades.
Serveis públics
Planificació, avaluació i dades
Informació sobre els programes i plans que regeixen l'actuació de l'ens, i dades de gestió.
Prova: $provaURL