Pla director d'aigües pluvials

El Pla director d'aigua pluvial (PDAP) és el document que planifica el drenatge urbà al territori metropolità i defineix un seguit de propostes de gestió i actuació.

Criteris
El PDAP, que es realitza conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), és un document de planificació sectorial que analitza les interrelacions entre els diferents components territorials i la xarxa de drenatge. Per fer-ho, el PDAP utilitza metodologies avançades de càlcul.

El Pla ofereix una visió actualitzada i de conjunt de l'estat de les xarxes de col·lectors, clavegueres i rieres que han d'evacuar l'aigua en cas de grans pluges.

Per a cada una de les conques i municipis de l'àrea metropolitana, el Pla Director ofereix una descripció molt detallada de les zones inundables i del grau de perill de cada zona afectada.

Pla director d'aigua pluvial