Programa de reutilització d'aigua

Les actuacions de reutilització de l'aigua es recullen al Programa de reutilització d'aigua a Catalunya (PRAC) que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). L'àrea metropolitana no disposa d'un pla director sobre reutilització, ja que les actuacions que afecten el territori metropolità queden reflectides dins del programa de l'ACA.

Criteris
El PRAC es troba inclòs dins el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 23 de novembre de 2010.

El PRAC determina:
  • Les infraestructures de reutilització que han de promoure la Generalitat i altres promotors.
  • La definició dels usos que es consideren més adients per a cada depuradora.
  • Els costos d'explotació.
  • L'establiment de criteris de gestió.
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya i el seu Programa de mesures