Pla de sanejament

El Programa de sanejament d'aigües residuals urbanes 2005 (PSARU 2005) és un instrument de la planificació hidrològica de l'Agència Catalana de l'Aigua que té com a objecte la definició de totes les actuacions destinades a la reducció de la contaminació originada per l'ús domèstic de l'aigua, que permetin l'assoliment dels objectius de qualitat de l'aigua.

Línies d'actuació i mesures d'intervenció
El PSARU 2005 pretén aconseguir l'any 2015 un bon estat de les masses d'aigua superficials, mitjançant el desenvolupament de mesures de protecció, millora i regeneració d'aquestes masses.

Aquest programa es troba inclòs dins el Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya, aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el 23 de novembre de 2010.

Línies d'actuació:
 • Optimització d'inversions. Assolir un servei equivalent o superior amb un cost suportat més assumible on la part destinada a l'explotació i el manteniment esdevingui cada vegada més substancial.
 • Sanejament del creixement urbà. El reforçament dels sistemes de sanejament vinculats a canvis en el règim del sòl (de no urbanitzable a urbanitzable) haurà d'anar a càrrec dels promotors pel que fa a la construcció tant del clavegueram com dels col·lectors en alta i de la depuradora.
 • Ordenament d'abocaments industrials. S'incorporen els objectius de qualitat que van ser recollits al Programa de sanejament d'aigües residuals industrials 2003 (PSARI 2003).
 • Reutilització d'aigües depurades: el futur Programa de reutilització (PRAC) assoleix un paper de complementarietat al PSARU 2005.
 • Abocament de sobreeixidors: identificació dels efectes del sobreeiximent en episodis de pluja intensos i inesperats per tal d'evitar l'incompliment dels objectius de qualitat.

Mesures d'intervenció:

Les actuacions s'han agrupat en actuacions programades i candidates:
 • Actuacions en execució.
 • Actuacions en relació amb incompliments (o en risc d'incompliment) de totes les obligacions legals.
 • Prevenció de masses d'aigua que cal protegir.
 • Actuacions de reducció de la presència d'amoni als rius.
 • Actuacions amb compromisos de finançament de fons europeus.
 • Actuacions correctives de sistemes en servei.
 • Obres de millora per a la gestió dels fangs.
 • Actuacions noves de més a menys impacte sobre el medi.
Les actuacions candidates són les que, després d'haver estat preses en consideració, resten com a candidates a ésser incorporades en el Programa. Es tracta principalment d'actuacions en urbanitzacions que van aparèixer al PSARU 2002 i que corresponen a sistemes de sanejament de menys de 2.000 habitants-equivalents. Per poder ser finançades, les urbanitzacions han de demostrar l'execució de les seves obligacions en els termes exposats en l'apartat 6.4.

Per últim, el PSARU 2005 opta per no considerar les actuacions següents:
 • Determinades actuacions que anaven destinades a resoldre el sanejament d'activitats econòmiques concretes d'interès particular.
 • Actuacions derivades d'una intervenció administrativa insuficient.
 • Actuacions que no suposen millores per al medi i que, en algun cas, són alternatives a una actuació ja programada.
Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya