Cicle dels materials

El cicle dels materials comprèn totes les activitats d'extracció de matèries primeres, manipulació o fabricació de productes, ús o consum i gestió dels residus d'aquest consum. Les competències de l'Àrea Metropolitana de Barcelona se centren bàsicament en la fase de tractament i abocament de residus domèstics. Tot i això, l'entitat també intenta influir sobre les altres parts del cicle amb campanyes de prevenció i reducció.

La generació de residus es manté, des del 2008, per sota dels 500 kg/Hab. i any, i continua baixant.

Dades ambientalsFases del cicle

El cicle dels materials és un procés que pot ser obert o tancat en funció de si els residus es poden reintroduir al cicle com a matèries primeres o secundàries o bé si s'han de dipositar al medi i no es poden reaprofitar. 

Tancar el cicle, és a dir, aprofitar els residus com a matèries primeres secundàries, és més sostenible perquè disminueix la disposició de residus i evita l'extracció de noves matèries.

El cicle dels materials té dues fases:
  • Primera fase: comprèn totes aquelles activitats que generen residus, com l'extracció de matèries primeres, la fabricació de productes i l'ús i consum que se'n fa.
  • Segona fase: està relacionada amb la gestió d'aquests residus i inclou la recollida, el tractament i l'abocament.


Al territori metropolità, l'AMB s'encarrega de coordinar la recollida selectiva i de vetllar pel tractament adequat de cada fracció, dos processos que faciliten el tancament del cicle dels materials i n'afavoreixen la sostenibilitat. L'Àrea Metropolitana de Barcelona també disposa de sistemes de recuperació d'energia a partir de residus i d'instal·lacions de deposició controlada per a tots aquells residus que no es poden recuperar materialment.

Recollida selectiva per municipi

Tanmateix, el tancament total del cicle no és tècnicament possible, ja que sempre hi ha residus que no es poden recuperar materialment. Per aquesta raó, encara és fonamental disposar de sistemes de recuperació d'energia a partir dels residus i, en última instància, la deposició controlada.

Lectura recomanada