Serveis d'anàlisi

El laboratori duu a terme l'anàlisi de mostres ambientals per als serveis de l'AMB que ho requereixin. Així mateix, mitjançant una llista de preus públics, ofereix els seus serveis a clients externs, com ara ajuntaments, entitats ambientals de control (EAC) o particulars interessats.

mostres
El tipus de mostres analitzades és molt divers. Inclou aigües residuals i regenerades, mostres de pous, lixiviats dels dipòsits controlats de residus, sorres de les platges, residus sòlids i contaminants atmosfèrics, tant de l'aire ambiental com de focus d'emissió.
Aigües
El laboratori analitza paràmetres químics, físics i biològics d'aigües superficials, subterrànies, litorals i residuals. Les analítiques s'adapten al tipus d'aigua i al seu ús posterior en funció de les exigències legals corresponents.

En aplicació del Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals, el laboratori analitza les mostres provinents de les inspeccions a indústries i dels controls d'abocaments efectuats pel Servei d'Inspecció i Control Ambiental de l'Entitat del Medi Ambient (EMA).

A més de contribuir al control d'abocaments, les analítiques que duu a terme el laboratori serveixen per determinar el cànon de sanejament (l'impost que grava la producció d'aigües residuals) i per emetre dictàmens sobre el funcionament de les instal·lacions de depuració. El laboratori també s'ha especialitzat en l'anàlisi de la contaminació d'aigües subterrànies i dels lixiviats originats en plantes de tractament de residus sòlids.

D'altra banda, la Directiva marc de l'aigua de la UE (200/60/CE) exigeix una rigorosa mesura de la qualitat dels sistemes aquàtics i dóna especial importància a la reducció progressiva de l'abocament de substàncies perilloses al medi aquàtic. En aquest sentit, el laboratori analitza no només els contaminants fisicoquímics tradicionals, sinó també els contaminants prioritaris que representen un perill potencial a llarg termini per a la vida aquàtica, com són els metalls pesants o els pesticides, entre d'altres.
Residus i sòls
El laboratori està especialitzat en la vigilància d'instal·lacions per a la gestió de residus. Analitza els paràmetres químics i físics de mostres de residus i sòl d'aquestes instal·lacions.

Les mostres de sòl analitzades provenen de dipòsits controlats de residus sòlids, plantes de recuperació i vessaments accidentals de substàncies tòxiques (benzines, fuel, dissolvents, etc.).

L'anàlisi del sòl es combina sovint amb l'estudi de les aigües freàtiques i la caracterització dels residus per tenir un coneixement millor dels efectes sobre el medi. D'altra banda, el laboratori té establert un protocol d'anàlisi per a la determinació de la qualitat microbiològica de les sorres de les platges metropolitanes.
Mostres d'aire
El laboratori de l'AMB duu a terme l'anàlisi de contaminants atmosfèrics per a diverses xarxes de vigilància de la contaminació atmosfèrica.

Disposa d'una sala climatitzada amb control de la temperatura i la humitat, específicament preparada per determinar partícules atmosfèriques en suspensió, amb balances d'alta resolució aptes per pesar filtres de tot tipus de captadors (d'alt, mitjà i baix volum).

Està equipat amb tots els instruments necessaris per a l'anàlisi de contaminants atmosfèrics de mostres captades en immissió i emissió: metalls com el plom, el cadmi, l'arsènic o el níquel, i compostos orgànics volàtils (COV) com el benzè, el clorur de metilè o el sulfur de carboni. També disposa de procediments d'anàlisi de mostres de gasos captats en emissió (SO2, NH3, N2S, HCl...) i en immissió, incloent-hi mostres de captació passiva per SO2, O3, NO2 o benzè.
Preus d'anàlisi
Aquí es pot descarregar el PDF amb la llista completa dels serveis d'anàlisi disponibles i els preus corresponents.

Taula completa de serveis i preus
 • Llistat de preus d'anàlisi d'aigües
  PREUS VIGENTS euros
  PARÀMETRES FISICOQUÍMICS
  Color 4,08
  pH 5,90
  Conductivitat 5,90
  Oxigen dissolt 10,01
  Terbolesa 13,61
  Matèries en suspensió (MES) 20,42
  Sòlids sedimentables 13,61
  Sòlids Dissolts Total (TDS) 27,22
  Residu sec / Sòlids Totals 20,42
  Alcalinitat 17,01
  Duresa 17,01
  PARÀMETRES INORGÀNICS NO METÀL·LICS
  Alcalinitat (carbonats/bicarbonats) 17,01
  Clorurs 14,50
  Sulfats 14,50
  Fluorurs 21,42
  Bromurs 21,42
  Nitrats 14,50
  Nitrits 20,42
  Sulfits 20,42
  Sulfurs lliures (dissolts) 32,66
  Sulfurs totals 20,42
  Cianurs lliures 20,42
  Cianurs totals 34,03
  Amoni / Nitrogen amoniacal 20,42
  Fòsfor reactiu (o-fosfats) 20,42
  Clor lliure i residual 13,61
  Clor total 13,61
  INDICADORS DE CONTAMINACIÓ ORGÀNICA
  DQO decantada 27,22
  DQO no decantada 27,22
  DBO5 34,03
  Nitrogen Kjeldhal 32,66
  Fòsfor total 32,66
  Índex de fenols 34,03
  Detergents aniònics 37,59
  Detergents catiònics 47,95
  Olis i greixos 37,59
  Hidrocarburs o olis minerals 37,59
  Olis i Greixos + Hidrocarburs 47,95
  TOC 34,03
  AOX 103,63
  Matèries inhibidores 103,63
  METALLS EN AIGÜES
  Bloc metalls 1 ( Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn)  65,66
  Bloc metalls 1 ( B, Cd, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn)  65,66
  Bloc metalls 2 (Arsènic, Beril·li, Seleni, Molibdè, Vanadi) 65,66
  Bloc metalls 2 (Antimoni, Arsènic, Seleni, Molibdè) 65,66
  Bloc metalls 3 (Calci, Sodi, Magnesi, Potassi) 57,84
  Escaneig de 25 metalls (semi-quantitatiu) 57,84
  Metall individual 32,66
  Mercuri (Hg) 32,66
  Estany (Sn) 32,66
  Silici (Si) 34,03
  Fòsfor total 32,66
  COMPOSTOS ORGÀNICS EN AIGÜES
  BTEX: benzè, toluè, etilbenzè i xilens 63,22
  Compostos Orgànics Volàtils (COVs) pre-determinats 73,58
  COVs Escaneig (Identificació semi-quantitativa) 147,16
  Dioxolans 73,58
  Hidrocarburs Aromàtics Policíclics (HAP) 130,87
  Plaguicides organoclorats 130,87
  Herbicides Nitrogenats (Atrazines) 130,87
  HAP + Atrazines + Plaguicides (llista prioritaris) 203,20
  Diurons  147,16
  Nonilfenols 147,16
  PCBs 130,87
  Olors 130,87
  MICROBIOLOGIA
  Aerobis totals 20,42
  Coliforms totals + Escherichia coli 36,27
  Enterococs  36,27
  Pseudomones 36,27
  Clostridium 36,27
  Detecció legionella spp 50,80
  Ous de nemàtodes 122,29
  TRACTAMENT PREVI DE LA MOSTRA
  Digestió amb ultrasons (anàlisi totals) 13,61
  Digestió amb microones (anàlisis totals) 27,22
  Digestió per Hg total 20,42
  Destil·lació (eliminació interferències) 20,42
  Filtració anàlisi dissolts 6,68
  Filtració amb membrana de 0,45 um 13,61
  Extracció i aïllament d'orgànics en fase sòlida 47,64
 • Llistat de preus d'anàlisi de mostres d'aire
  PREUS VIGENTS euros
  Partícules sedimentables o de deposició 40,83
  Preparació + pes inicial en filtres de 47 mm Fibra de vidre 5,62
  Preparació + pes inicial en filtres de 150 mm Fibra de vidre 6,65
  Preparació + pes inicial en filtres de 47 mm Fibra de quars 7,69
  Preparació + pes inicial en filtres de 150 mm Fibra de quars 10,80
  Determinació de PM2,5 en filtres (pes final)  3,23
  Determinació de PM10 en filtres (pes final)  3,23
  Metalls en filtre (As, Cd, Ni, Pb)  103,63
  Preparació de filtres emissió (filtre no inclòs) 6,65
  Partícules sòlides totals en filtre d'emissió 9,70
  Partícules sòlides totals en solució de rentat 31,99
  Àcid clorhídric en solució captadora 27,22
  Diòxid de sofre en solució captadora 27,22
  COVs per captació passiva/activa 103,63
  Hidrocarburs aromàtics policíclics en filtre 207,26
  Diòxid de sofre i Òxids de nitrogen per captació passiva 65,66
  Formaldehid 65,66
  Sulfhídric 40,83
  Amoni 27,22
  Fluorhídric 19,30
 • Llistat de preus d'anàlisi de mostres de sòls i sorres
  PREUS VIGENTS euros
  pH (1:2.5) 18,61
  Conductivitat (1:5) 18,61
  Matèria Orgànica-Pèrdua 500ºC 34,03
  Matèria Orgànica sòl natural-C orgànic 40,83
  Textura 34,03
  Granulometria 34,03
  Nitrogen total 53,08
  Fòsfor assimilable 32,66
  Calci, Magnesi, Sodi i Potassi assimilables 37,31
  Bor, Coure, Ferro, Manganès i Zinc assimilables 37,31
  Carbonats / Bicarbonats  27,27
  Clorurs Sulfats i Nitrats solubles  29,02
  Calci, Magnesi, Sodi i Potassi solubles 57,84
  Pasta saturada 27,27
  Densitat aparent 13,61
  Metalls totals (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 65,66
  Mercuri total 32,66
  Coliformes totals + E. Coli sorres / gresa 41,45
  Enterococs en sorres / gresa 41,45
  Recompte fongs i llevats en superfícies  22,35
  Ous de nemàtodes en sorres / gresa 122,29
 • Llistat de preus d'anàlisi de sòlids i llots
  PREUS VIGENTS euros
  Test de lixiviació  62,18
  Humitat / matèria seca (pèrdua a 150 ºC) 27,22
  Cendres / matèria orgànica (pèrdua a 500 ºC) 34,03
  Sòlids totals + sòlids fixes + sòlids volàtils 61,25
  Punt d'inflamació  47,64
  Substàncies lipòfiles  66,72
  Poder calorífic inferior 103,63
  Clor total / sofre total 103,63
  Escaneig COVs 142,16
  Digestió al microones per metalls 27,22
  Digestió amb fluorhídric 31,09
 • Bonificacions laboratori de medi ambient
  Sector públic (altres administracions) i entitats sense afany de lucre 20%
  Descompte per nombre de mostres (factura mensual, suports de mostreig a part):
  10-19 5%
  20-69 10%
  70-99 20%
  100-200 25%
  >200 30%
Sol·licitud de pressupost
Per encarregar una analítica cal omplir el formulari de sol·licitud de pressupost i enviar-lo a laboratori@amb.cat

Formulari de sol·licitud de pressupost