Pagament del tribut metropolità i obtenció de la carta de pagament

Tornar

El tribut metropolità (TM) constitueix un recurs amb el qual ha estat dotada l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la Llei 31/2010 del Parlament de Catalunya amb l'objecte de finançar els serveis prestats en l'àmbit de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tràmit de pagament i obtenció de la carta de pagament.

Estat:
En termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Tribut metropolità
Responsable AMB:
Tresoreria (Servei de Recaptació)

CORONA 1: Obtenció de la carta de pagamentEn línia

Tramitar

CORONA 2: Obtenció de la carta de pagamentEn línia

Tramitar

Pagament en líniaPagament

Pagament

Pagament a CorreosConsulta

Consulta

Sol·licitud de domiciliació bancària del rebutConsulta

Download

Avís

Els duplicats o cartes de pagament del tribut metropolità solament estan disponibles durant el període de cobrament voluntari.

Descripció

El tribut metropolità és previst actualment en l'article 153 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals com a recurs de les àrees metropolitanes en la forma d'un recàrrec sobre l'impost de béns immobles (IBI), recàrrec que és objecte de desplegament a l'Ordenança fiscal reguladora del tribut metropolità.

D'acord amb la Llei general tributària, es tracta d'un impost sobre una determinada manifestació de capacitat contributiva: la propietat dels béns immobles.

És un tribut directe, de caràcter real, que grava el valor dels béns immobles de naturalesa urbana o de característiques especials, que s'exigeix en els municipis de la primera corona metropolitana o zona tarifària 1.

El TM pren com a base de referència el tribut sobre el qual s'estableix, l'IBI. Per tant s'exigeix en els mateixos casos que l'impost de béns immobles i als mateixos subjectes passius.

Es merita anualment, el primer dia del període impositiu, que coincideix amb l'any natural (l'1 de gener).
Com que és de caràcter periòdic, el període de cobrament en voluntària s'estableix normalment entre el segon i tercer trimestre de l'any.

El Tribut metropolità finança les actuacions necessàries per aconseguir un territori metropolità mes ordenat i vertebrat en matèria d'espai públic i d'infraestructures necessàries per a l'articulació, connectivitat, mobilitat i funcionalitat del territori .

  • En l'àmbit mediambiental contribueix en la preservació d'espais naturals com la serra de Collserola, així com en les actuacions de recuperació i regeneració dels rius Besòs i Llobregat i en la gestió i manteniment dels 30 km de platges metropolitanes, de Castelldefels a Montgat, i en el manteniment integral de la xarxa de 51 parcs metropolitans juntament amb les rondes de Barcelona com a element bàsic de la xarxa viària metropolitana.
  • En matèria de mobilitat ha fet possible un transport públic de qualitat i una mobilitat més sostenible, fent de l'Àrea Metropolitana un àmbit més habitable i adaptat a les persones. Dotada d'una xarxa de metro i d'autobusos d'àmplia cobertura territorial i horària, fiable i d'elevada freqüència, que dóna resposta als desplaçaments locals, intermunicipals i dota de connexió els grans equipaments metropolitans. Disposa d'un sistema tarifari integrat que facilita els desplaçaments a millor preu, i que afavoreix la mobilitat de col·lectius especialment sensibles com ara la gent gran, les persones amb discapacitat, els nens de 4 a 13 anys i les famílies nombroses.

Forma de càlcul

La base imposable de l'impost és el valor cadastral (suma del valor del sòl i de la construcció) del bé immoble que es grava. Aquest valor és fixat pel Ministeri d'Hisenda a partir de les dades que consten en el cadastre immobiliari; és diferent del que figura en l'escriptura o el que ha pagat el comprador.

L'Ordenança fiscal reguladora estableix el tipus impositiu, les reduccions i bonificacions corresponents.

 

  • La quota íntegra de l'impost s'obté multiplicant el valor cadastral pel tipus impositiu: (Valor cadastral x tipus impositiu = quota íntegra).
  • Si el bé immoble gaudeix de reduccions i bonificacions, s'han de restar de la quota íntegra per obtenir la quota líquida: (Quota íntegra - reduccions - bonificacions = quota líquida).

Municipis en que la gestió del tribut s'efectua directament per l'AMB segons corona

 

Corona 1 Corona 2
CastelldefelsBadia del Vallès
Cornellà de LlobregatBarberà del Vallès
El Prat de LlobregatBegues
Esplugues de LlobregatCastellbisbal
GavàCerdanyola del Vallès
Montcada i ReixacCervelló
Sant Boi de LobregatCorbera de Llobregat
Sant Feliu de LlobregatEl Papiol
Sant Joan DespíLa Palma de Cervelló
Sant Just DesvernMolins de Rei
 Pallejà
 Ripollet
 Sant Andreu de la Barca
 Sant Climent de Llobregat
 Sant Cugat del Vallès
 Sant Vicenç dels Horts
 Santa Coloma de Cervelló
 Torrelles de Llobregat

 

 

A qui va dirigit

A tots aquells ciutadans d'un dels municipis metropolitans que ostentin la titularitat d'un dels següents drets sobre un bé immoble en l'ordre que s'estableix:

  1. D'una concessió administrativa sobre els propis immobles o els serveis públics a què estiguin afectes.
  2. D'un dret real de superfície.
  3. D'un dret real d'usdefruit.
  4. Del dret de propietat.

Terminis

Com que és de caràcter anual, el període de pagament en voluntària s'estableix, normalment, entre el segon i tercer trimestre de l'any.

Calendari fiscal del tribut metropolità

Puja

Enllaços relacionats

Puja