Expedient 900459/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Obres del projecte de camí per a la connexió ciclable entre Barcelona i Esplugues de Llobregat per l'avinguda Diagonal, als termes municipals de Barcelona i Esplugues de Llobregat.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
ROGASA, CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.U
Termini de la pròrroga:
Fins 07/12/17
Import pròrroga (IVA exclòs):
Sense increment
Prova: $provaURL