Elaboració del Pla d’actuació metropolità 2024-2027

S'obre el procés participatiu que ha de permetre recollir i compilar diferents aportacions per a la redacció del Pla d'actuació metropolità (PAM).

El Pla d’actuació metropolità (PAM) és el document que ha de guiar l’acció del Govern de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al mandat 2024-2027. Recull les línies i els objectius de caire estratègic que han d’orientar les actuacions que s’implementaran durant els propers quatre anys. El PAM s’elabora a partir de l’Acord que el 25 de juliol de 2023 van signar les diferents forces polítiques que integren el Govern metropolità (PSC-CP, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i ERC-AM).
 

Procés participatiu

El Pla d’actuació metropolità (PAM), que és el full de ruta que marca la planificació del mandat, s’estructura en línies estratègiques i objectius. Així, per cada objectiu que es vol assolir, es fixen les actuacions que es duran a terme i es concreten en plans, programes i projectes per desenvolupar. El PAM està alineat amb l’Agenda 2030 i amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de les Nacions Unides.

Per al seguiment i execució del Pla s’establiran les eines que corresponguin i que permetin fer-ne una avaluació adequada.

 • Procediment

  A partir dels principis rectors i dels principals objectius per assolir que es van concretar en l’Acord de Govern s’inicien dues línies de treball paral·leles. D’una banda, les diferents àrees de gestió en què s’organitza l’AMB fan les seves propostes. De l’altra, per estendre el PAM a tot el territori metropolità, s’inicia un procés participatiu obert a la ciutadania, a les entitats més rellevants d’àmbit metropolità i als 36 ajuntaments que formen part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per recollir noves propostes que es puguin incorporar al redactat del Pla.

  El PAM 2024-27 es considera un document viu que es podrà modificar durant la seva execució per incorporar-hi noves decisions del govern metropolità, com ara plans d’inversions, nous programes i projectes, entre d’altres.

  Per fer efectiva aquesta participació, en una primera fase s’ha elaborat aquest document i s’ha habilitat un espai al web de l’AMB on es poden recollir les propostes i aportacions durant un període que s’allargarà des del 28 de novembre del 2023 fins al 9 de gener del 2024.

  Posteriorment, en una segona fase, les diferents àrees de gestió de l’AMB analitzaran les aportacions i propostes rebudes i les relacionaran amb els plans, programes o projectes previstos; totes les que es considerin oportunes, és a dir que no siguin contradictòries amb altres actuacions o amb algun punt de l’Acord de Govern, s’incorporaran al Pla. Pel que fa a les aportacions que no puguin formar part del PAM, les diferents àrees de gestió les tindran en compte i s’hi podrien incorporar més endavant a mesura que s’executi el Pla i es desenvolupin els plans, programes i projectes.

  El document del PAM que, a partir de l’Acord de Govern, sorgeixi de les propostes fetes per les diferents àrees de gestió de l’AMB i de les aportacions rebudes i acceptades durant el procés participatiu s’ha de trametre al Consell d’Alcaldes perquè n’emeti un informe previ a la seva aprovació. A continuació el Consell Metropolità ha d’aprovar inicialment el document i s’inicia així un període d’exposició pública de 30 dies hàbils. Un cop finalitzat aquest període, el Consell Metropolità ha d’aprovar definitivament el Pla.

 • Situació general de l’àrea metropolitana de Barcelona

  L’àrea metropolitana de Barcelona és un territori en el qual conviuen diverses realitats urbanes, socials, econòmiques, territorials, educatives i culturals que conformen un espai on diferents persones que resideixen a l’àrea metropolitana o a fora comparteixen el seu dia a dia laboral, educatiu o de lleure, entre d’altres.

  L’ús del territori metropolità i la seva gestió són els principals temes sobre els quals es reflexiona i se n’estudien propostes des de diferents àmbits, amb l’objectiu d’anar consensuant i perfilant com ha de ser el futur de la metròpolis els propers anys. El Pla director urbanístic metropolità i altres instruments i programes sectorials –en l’àmbit de la mobilitat sostenible i el transport, la gestió de l’aigua i els residus, l’habitatge, l’espai públic, el desenvolupament social i econòmic, les relacions internacionals i la cooperació– ajudaran a configurar com ha de ser l’AMB dels propers anys.

  Aquest mandat coincideix amb un moment important de la consolidació institucional de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que l’any 2025 farà 15 anys que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 31/2010 de creació de l’AMB.

  En aquest anys, fruit de molts consensos, s’ha aconseguit cloure una primera etapa de consolidació de la Institució i de l’exercici de les seves competències, però ara cal iniciar una nova etapa que permeti exercir plenament totes les competències que preveu la llei i començar a plantejar l’assumpció de noves responsabilitats, sempre que hi hagi col·laboració institucional d’altres administracions i recursos per fer-ho.

  La necessària superació de la crisi sanitària, social i econòmica que hem patit els darrers anys, i la situació d’emergència climàtica que ens afecta de ple, ens obliguen a seguir transformant molts àmbits socioeconòmics del territori metropolità. L’aposta per la mobilitat sostenible, el dret a l’habitatge, el desenvolupament de l’economia circular, la transició energètica o l’ús responsable de l’aigua són algunes de les transformacions que s’han d’abordar per mantenir un territori cohesionat en l’àmbit econòmic i social.
  Tots els reptes als quals hem de fer front s’emmarquen en un context de dificultats econòmiques i de contenció de la despesa. Cal que l’AMB disposi d’uns ingressos suficients per exercir amb eficiència les competències que la llei li atorga i a més, si les condicions ho permeten, poder impulsar plans de finançament per als ajuntaments.

  En aquest sentit caldrà buscar com es pot millorar el finançament que es rep de la Generalitat de Catalunya i del govern de l’Estat, i també com es poden obtenir més fons del pressupost de la Unió Europea a través dels Next Generation o d’altres polítiques i programes.

   

  L’Acord de Govern de l’AMB s’estructura en 7 principis orientadors i 38 objectius programàtics que han de guiar l’acció del govern metropolità. Els principis orientadors, els objectius programàtics i les actuacions conformaran el Pla d’actuació metropolità (PAM) 2024-2027.

   

 • Principis orientadors de l’acció del govern de l’àrea metropolitana de Barcelona
  • Consolidar la construcció d’una metròpolis territorialment vertebrada i socialment cohesionada dins d’un marc de convivència i seguretat on l’activitat econòmica sigui el motor d’ocupació i benestar.
  • Desenvolupar una política pública d’habitatge basada en el desenvolupament de sòl, la renovació urbana i les inversions als barris que permeti ampliar les ofertes d’habitatge assequible i de qualitat. 
  • Preservar els recursos naturals i els espais oberts metropolitans dins d’una estratègia per millorar l’equilibri ecològic del territori metropolità i afrontar els reptes derivats de l’emergència climàtica.
  • Promoure la mobilitat sostenible i de baixes emissions.
  • Desenvolupar noves polítiques a favor de la ciutadania tot consolidant l’estructura de la Institució.
  • Treballar per aconseguir un sistema de finançament estable i suficient per prestar els serveis metropolitans amb la implementació de les figures previstes a la Llei 31/2010 i explorar i donar impuls a noves fórmules. Completar els serveis i competències fixades a la llei metropolitana, especialment els corresponents a urbanisme, transport i mobilitat.  
  • Cooperar i concertar amb altres territoris i institucions en temes que siguin d’interès comú. Reforçar la presència en l’àmbit internacional i el compromís en la cooperació al desenvolupament.
 • Objectius programàtics
  1. Impulsar una metròpolis digital i moderna.
  2. Procedir a l’aprovació provisional del Pla director urbanístic metropolità (PDUM).
  3. Vertebrar el territori mitjançant el desenvolupament de projectes d’abast metropolità i de marcada funcionalitat municipal.
  4. Implementar l’Estratègia metropolitana a l’àmbit del Besòs.
  5. Perseverar i ampliar les actuacions que garanteixin un desenvolupament social adequat a la metròpolis.
  6. Impulsar la taula metropolitana de polítiques socials.
  7. Desenvolupar els plans i programes d’inversions de les diferents àrees de la Institució.
  8. Consolidar el desplegament i l’ampliació del Servei de Protecció de la Legalitat Urbanística.
  9. Perfeccionar la metodologia d’anàlisi de les actuacions.
  10. Incorporar el sistema integral de seguretat.
  11. Potenciar l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Econòmic.
  12. Participar en la implantació de la nova economia de la digitalització i la intel·ligència artificial.
  13. Reclamar l’impuls a la construcció de les grans infraestructures metropolitanes.
  14. Millorar la representació de l’AMB en els òrgans de gestió de competència estatal que afecten l’àmbit metropolità.
  15. Facilitar l’accés a l’habitatge per garantir un habitatge digne per a tothom.
  16. Complementar l’estratègia metropolitana de l’habitatge.
  17. Seguir impulsant les polítiques de rehabilitació i promoció de l’habitatge de lloguer.
  18. Preservar, gestionar i completar la infraestructura verda metropolitana.
  19. Impulsar un pla per a l’estabilització del front costaner i la consolidació del passeig marítim metropolità.
  20. Continuar amb les estratègies per a la recuperació ambiental i de renaturalització i recuperació ecològica del riu Besòs.
  21. Treballar per reduir el risc d’incendi forestal mitjançant una gestió activa del territori.
  22. Consolidar la política metropolitana d’alimentació saludable i sostenible.
  23. Donar suport a les polítiques de transició energètica.
  24. Desplegar el Pla metropolità de prevenció de residus.
  25. Revisar els aspectes econòmics del tractament de residus.
  26. Estudiar el model de gestió de subministrament d’aigua potable.
  27. Continuar les polítiques d’increment de l’aprofitament de les aigües regenerades i freàtiques i de retorn al medi natural.
  28. Efectuar les inversions urgents necessàries en l’àmbit del manteniment, la millora i la renovació del sistema de sanejament d’aigües.
  29. Redactar el nou Pla metropolità de mobilitat urbana (PMMU 2025-2030).
  30. Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica de la mobilitat metropolitana.
  31. Impulsar, en l’àmbit de l’ATM i davant del Govern de la Generalitat, les mesures necessàries per a la implantació definitiva de la T-mobilitat.
  32. Seguir impulsant el Consell de Mobilitat de l’AMB.
  33. Aprofundir en el bon govern i el govern obert d’acord amb les cartes de serveis de la Institució.
  34. Assegurar la sostenibilitat econòmica dels serveis metropolitans.
  35. Completar el traspàs dels serveis i competències que la Llei de l’AMB atorga a aquesta Administració.
  36. Impulsar la cooperació i concertació.
  37. Impulsar projectes de cooperació internacional.
  38. Promoure la identitat metropolitana dins la marca Barcelona i la internacionalització de l’economia.
Aportacions

Tenint en compte els principis orientadors i els objectius programàtics per al mandat 2024-2027 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a continuació es detallen les preguntes que han de permetre recollir les diferents aportacions, ja sigui a nivell individual, col·lectiu o través d’institucions i altres organitzacions de la societat civil.

Procés d'aportacions obert fins al 9 de gener de 2024