Expedient 1582/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei d'assessorament i suport en la preparació i tramesa de la informació prevista a la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera ie n la normativa que la desenvolupi.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A
Termini de la pròrroga:
02/11/2018
Import pròrroga (IVA exclòs):
33.880 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL