Expediente 1582/15

Volver
Tipo:
Prórrogas
Objeto del contrato:
Servei d'assessorament i suport en la preparació i tramesa de la informació prevista a la llei orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera ie n la normativa que la desenvolupi.
COORDINADORA DE GESTIÓN DE INGRESOS S.A
Prova: $provaURL