Dades demogràfiques de l'AMB

Dades demogràfiques de l'AMB
Subject:
Socio-economic context
Publication date:
Author:
Ernest Ruiz i Almar, Raül Aparicio i Moreno, Montserrat Serrano i Martí, Anna Velasco i Relats, Clàudia Marco i Garcia
Description

Els dossiers de dades demogràfiques de l'AMB recullen un seguit d'estadístiques que ofereixen una visió detallada de les característiques de la població metropolitana i la seva evolució en els darrers anys. Per una banda, hi ha els propis dossiers de dades demogràfiques que inclouen informació per l'AMB i per a cadascun del municipis metropolitans sobre l'estructura de la població per sexes i edats, la població estrangera, el creixement natural i migratori i un conjunt d'indicadors demogràfics de joventut, envelliment, natalitat, etc. Els estudis inclouen diversos mapes temàtics en el que es localitzen geogràficament per seccions censals les variables demogràfiques més significatives. Per una altra banda, els dossiers sobre el moviment natural de la població inclouen dades específiques sobre els naixements, les defuncions (amb detall de les causes principals), el creixement natural i les seves respectives taxes.

Dades 2021
El moviment natural de la població a l'AMB, 2016-2020
Dades 2020
Dades 2019
Dades 2018
Dades 2017
Dades 2016
Dades 2001-2015
Dades 2001-2014
Prova: $provaURL