Objectius

From Concrete Infrastructure to Civic Streets

Integració urbana


Organising a metropolitan territory means that a structural, ordering role has to be assigned to urban elements of the metropolis. This is especially important now that the metropolis is understood to be a significant area of reflection for the construction of future strategies in which the aim is to discard the idea of the central-peripheral territorial model of Barcelona to make progress towards the construction of Barcelona as a metropolis of cities.
2015-2019 Objective
Urban integration is one of the priority objectives within the government agreement for the 2015-2019 mandate. Accordingly, this concept is reflected in objective 2 of the ‘Territory' area of the Metropolitan Action Plan (2015-2019 PAM), which cites the ‘deployment of an infrastructure coordination model for social and territorial cohesion on the metropolitan scale', expressing the desire to lead an institutional coordination and collaboration platform on the local scale in relation to infrastructure of metropolitan interest.

It is an action to be taken on multiple levels for both supramunicipal involvement and the dual metropolitan-local strategy, representing a comprehensive condition in terms of the impact on public spaces, mobility and the environment.

Territory Area Intervention Line 2 (2015-2019 PAM)
2.1.4 Provide the municipalities with technical support in order to contribute to the territorial integration of infrastructure compatible with the economic, social and environmental development criteria of the territory.

The urban integration of transport infrastructure is one of the challenges currently being faced by metropolises around the world. For the metropolis of Barcelona, the AMB is studying projects to integrate new public spaces into areas located next to roads and to recover urban continuity between districts. The objective is to transform these monofunctional spaces into areas that also take into account pedestrians and cyclists. 
Objectiu 2015-2019
La integració urbana és un dels objectius prioritaris dins de l'acord de govern del mandat 2015-2019. En aquest sentit, queda reflectit dins l'objectiu 2 de l'àmbit de "Territori" del Pla d'Actuació Metropolitana (PAM 2015-2109) que parla de "desplegar un model de coordinació de les infraestructures per a la cohesió social i territorial a escala metropolitana", s'hi exposa la voluntat de liderar una plataforma de coordinació i col·laboració institucional, a escala local, entorn de les infraestructures d'interès metropolità.

Una acció que té un caràcter de múltiples escales, per la implicació supramunicipal i la doble estratègia metropolitana i local, i una condició transversal per la repercussió en l'espai públic, la mobilitat i el medi ambient. 

Línia d'intervenció 2 de l'àmbit de Territori (PAM 2015-2019)
2.1.4 -Aportar suport tècnic als municipis per tal de contribuir a la integració territorial de les infraestructures de manera compatible amb els criteris de desenvolupament econòmic, social i ambiental del territori.

La integració urbana de les infraestructures del transport és un dels reptes a què s'enfronten moltes metròpolis d'arreu del món. Per a la metròpolis de Barcelona, l'AMB estudia alguns projectes per integrar nous espais d'ús ciutadà als marges de les carreteres i recuperar la continuïtat urbana entre barris. L'objectiu és transformar aquests espais monofuncionals perquè els vianants i les bicicletes també en siguin protagonistes. 

Evolució del territori

Mapa comparatiu del territori entre el 1956 i el 2014