Preguntes freqüents

Autoconsum
 • Quant costa una instal·lació fotovoltaica i quant es triga en amortitzar la inversió?

  D'acord amb l'ICAEN[1], la inversió necessària per a la instal·lació fotovoltaica depèn de diferents factors, entre els quals s'hi inclou:

  • La facilitat o complexitat a l'hora d'executar l'obra (l'accessibilitat de la coberta, el tipus d'estructura, el pas del cablejat, etc.): com més senzilla sigui la instal·lació, més econòmic serà el seu cost.
  • La potència instal·lada: com més gran sigui la instal·lació –com pot ser el cas d'una instal·lació col·lectiva–, més baix és el cost per unitat de potència instal·lada.

  Amb tot, per optimitzar els costos és important dimensionar correctament la instal·lació d'autoconsum a partir de dades del perfil de consum de les persones beneficiàries, que es poden sol·licitar a la companyia elèctrica distribuïdora, bé de forma directa o a través de la comercialitzadora.

  Autoconsum individual

  En un habitatge unifamiliar, la instal·lació de 7 plafons solars fotovoltaics de 410 Wp suposa una potència de 2,5 kWp i una generació anual d'aproximadament 4.200 kWh/any. Pot costar entre 5.000 i 8.000 €.

  Autoconsum en un bloc d'habitatges

  En un edifici d'habitatges, una instal·lació col·lectiva de 14 plaques solars fotovoltaiques de 410 Wp suposa una potència de 6 kWp i una generació anual d'aproximadament 8.000 kWh/any. Pot costar entre 9.000 i 12.000 €

  El temps d'amortització de la inversió dependrà del preu de l'electricitat i del percentatge d'energia que es pugui aprofitar directament en funció de la corba de consum de la persona o persones usuàries. S'estima que aquest oscil·la entre els 6 i els 8 anys. Les subvencions públiques i les bonificacions fiscals a l'IBI afavoreixen la compensació econòmica quan s'aposta per aquest tipus d'instal·lacions.

  Autoconsum fotovoltaic domèstic. Consells i bones pràctiques

 • La instal·lació fotovoltaica cobreix tota l'energia consumida?

  En general, no. Una instal·lació fotovoltaica òptima cobreix el 50-60% dels consums de la casa. La resta de l'electricitat provindrà de la xarxa elèctrica.
  Si es vol reduir al mínim el consum de la xarxa caldrà sobredimensionar la instal·lació fotovoltaica i instal·lar-hi també un equip de bateries.

 • Què són els excedents?

  És l'energia generada per la instal·lació fotovoltaica que no es consumeix al moment (ni s'emmagatzema en bateries) i s'aboca a la xarxa elèctrica.

  Si l'energia generada és superior a la consumida (registrada en trams d'una hora), es bolcarà a la xarxa i la comercialitzadora pagarà per kWh venut segons la tarifa contractada (compensació simplificada). 

 • Què és el balanç net horari?

  És el saldo net entre l'energia utilitzada de la xarxa i l'energia abocada a la xarxa, hora a hora.

  En cas que es generi més energia que la consumida (i l'energia generada s'aboqui a la xarxa elèctrica) la comercialitzadora pagarà a la persona usuària el preu per kWh que indiqui la tarifa contractada (compensació simplificada).

  Per contra, si el consum és més gran que l'electricitat generada, la comercialitzadora cobrarà l'energia consumida d'acord amb les seves tarifes de subministrament.

 • Què és la compensació simplificada dels excedents?

  És un procediment simplificat que estableix que l'energia generada i no consumida al moment, ni descomptada fruit del balanç net horari, es compensa en la factura de la llum al preu acordat amb l'empresa comercialitzadora. La compensació és mensual i no acumulable.

 • Cal instal·lar bateries a la instal·lació d'autoproducció?

  La instal·lació de bateries és opcional, i només imprescindible en els casos en què la instal·lació d'autoproducció estigui aïllada de la xarxa, de manera que pugui tenir energia en tot moment, fins i tot quan no hi hagi generació (per exemple, durant la nit).

  Comptar amb bateries permet, entre d'altres, incrementar la independència energètica i afavorir la descentralització del sistema elèctric; per contra, el cost de la instal·lació es dobla respecte a una instal·lació domèstica convencional.

  Em convé instal·lar bateries o sistemes d'acumulació en una instal·lació d'autoproducció?

 • Surt a compte la fotovoltaica si no s'està a casa durant les hores de més sol, que és el moment més rendible?

  L'autoconsum rendeix al màxim quan es consumeix al mateix moment que es produeix electricitat. En cas que no sigui així, i es vulgui millorar la rendibilitat de la instal·lació, es pot optar per l'autoconsum col·lectiu (en xarxa interior o a través de la constitució d'una comunitat energètica) per tal que altres persones puguin aprofitar aquesta energia en cas que sí registrin consums durant el dia (equipaments, empreses, comerços, etc.).

  En cas que s'opti per l'autoconsum individual, la instal·lació sortirà a compte a llarg termini degut a que el temps d'amortització s'incrementa. Amb tot, encara que no s'estigui a casa durant la major part de les hores diürnes, hi ha aparells que segueixen consumint, com la nevera, i d'altres electrodomèstics que es poden programar perquè funcionin durant aquestes hores del dia.

  Una altra alternativa és la instal·lació de bateries per tal d'emmagatzemar a casa aquesta energia i usar-la posteriorment per les nits, quan la fotovoltaica no produeix.

 • Cal canviar de companyia elèctrica per fer autoconsum o formar part d'una comunitat energètica?

  No, qualsevol empresa distribuïdora i comercialitzadora ha d'assumir la gestió de l'autoconsum, sigui particular o col·lectiu.

 • Com s'ha de tramitar una instal·lació d'autoconsum?

  L'empresa instal·ladora ha de donar d'alta la instal·lació al Registre d'Autoconsum de Catalunya (RAC). N'obtindrà el codi específic de la instal·lació (CAU).

  Posteriorment, el titular ha de gestionar amb la seva pròpia comercialitzadora la compensació d'excedents. En el cas d'autoconsum col·lectiu, s'ha de comunicar a la comercialitzadora l'Acord de repartiment i el propi Coeficient de repartiment.


Up
Autoconsum compartit i comunitats energètiques

Up
Serveis d'assessorament

Up