Salut i medi

Els contaminants tenen un efecte directe o indirecte en la salut de les persones i en el medi ambient.

Fonendoscopi
La contaminació atmosfèrica afecta la salut de tota la població, si bé no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran i les persones amb problemes de salut —com asma, malalties del cor o dels pulmons— en pateixen més els efectes que la resta. Molts estudis científics demostren una relació directa entre la pol·lució i la salut.

L'aire contaminat provoca càncer, afecta el sistema immunològic, contribueix a l'aparició d'asma, té clars efectes en malalties cardiorespiratòries, alenteix el desenvolupament del cervell dels infants i redueix l'esperança de vida.

En el territori metropolità causa 3.500 morts prematures i 1.800 ingressos hospitalaris per causes cardiorespiratòries a l'any a més d'altres efectes.

Una reducció dels nivells de contaminació a la conurbació de Barcelona fins als llindars recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) evitaria, cada any, 659 morts prematures a la ciutat i incrementaria l'esperança de vida de la ciutadania en 52 dies.
Una exposició a curt termini al diòxid de nitrogen (NO2) pot provocar irritació dels ulls i del sistema respiratori. A llarg termini, els principals efectes poden ser un desenvolupament pulmonar més lent en els nens i nenes, bronquitis en infants asmàtics i l'aparició de malalties respiratòries cròniques i cerebrovasculars en els adults. Les partícules en suspensió (PM2,5 i PM10) provoquen moltes al·lèrgies nasals i oculars i afecten especialment l'aparell respiratori i el sistema cardiovascular. L'exposició a llarg termini a partícules en concentracions relativament baixes, habituals al medi urbà, pot afectar els pulmons i fins i tot causar càncer. Les partícules més fines (PM2,5) són les més perilloses per a la salut, fins i tot quan els nivells no superen els límits establerts per la legislació europea.
 • Desenvolupament més lent del cervell dels infants
  Els infants són un dels grups de població més afectats per la contaminació atmosfèrica a la ciutat de Barcelona. Segons els estudis, els nivells de pol·lució de l'aire es doblen en els horaris d'entrada i sortida de les escoles. La contaminació de l'aire pot alterar la connectivitat cerebral dels escolars i retardar-ne el desenvolupament, tal com han revelat diferents investigacions del ISGLOBAL Home - ISGLOBAL
 • Reducció en l'esperança de vida
  Estadísticament, l'exposició a aquestes concentracions s'ha associat a una disminució d'uns mesos en l'esperança de vida de la població. Hi ha col·lectius més propensos a tenir problemes de salut a causa de les partícules presents a l'aire, especialment la gent gran, els infants, les persones amb malalties cardíaques i pulmonars i els asmàtics.
 • Efectes dels elements contaminants
  Diòxid de nitrogen (NO2)
  • És un gas irritant que té una olor picant i acre i és de color marró vermellós.
  • Procedeix de la combustió (calefaccions, vehicles i vaixells). Es calcula que fins a un 60% pot provenir del trànsit.
  • Provoca asma i bronquitis, sobretot en nens, i pot reduir les funcions pulmonars.
  Partícules fines en suspensió (PM)
  • Són partícules petites que floten en l'aire i penetren als bronquis i als pulmons quan es respira. Les més fines poden entrar i fixar-se als vasos sanguinis. Distingim entre les de menys de 10 micres (PM10) i les de menys de 2,5 micres (PM2,5).
  • Fins a un 40% d'aquestes partícules és generat pels motors, els pneumàtics contra l'asfalt i els frens del vehicles. La resta procedeix de la pols de les obres i, eventualment, dels núvols de pols sahariana. Són molt presents quan hi ha temperatures baixes i el vent no bufa.
  • Provoquen moltes al·lèrgies nasals i oculars. L'exposició continuada és un factor de risc de malalties cardiovasculars, així com de càncer de pulmó.
  Ozó troposfèric o ambiental (O3)
  • És un gas oxidant incolor que procedeix de reaccions fotoquímiques entre els òxids de nitrogen presents a la pol·lució ambiental i alguns compostos orgànics volàtils. No s'ha de confondre amb l'ozó de les capes altes de l'atmosfera, que ens protegeix de les radiacions UV del sol.
  • Quan la insolació és més important, n'augmenta la concentració.
  • Provoca asma i al·lèrgies als ulls i pot empitjorar les malalties respiratòries i del cor.
  Composts orgànics volàtils (COV)
  • Són molècules a base de carboni molt volàtils gràcies a la seva capacitat de transformar-se en gasos. Això fa que puguin viatjar lluny del lloc d'emissió.
  • Provenen dels vehicles, de la indústria i de l'ús de dissolvents.
  • Provoquen irritacions i disminució de la capacitat pulmonar. Alguns COV estan classificats com a cancerígens.
  Monòxid de carboni (CO)
  • És un gas incolor, inodor i insípid i, per tant, és indetectable sense aparells de mesura.
  • Prové dels escapaments dels vehicles i, en menor quantia, de les calefaccions.
  • En concentracions altes provoca intoxicacions, mals de cap, nàusees i vòmits. És molt perillós en interiors, atès que en exposicions llargues pot ser mortal.
  Diòxid de sofre (SO2)
  • És un gas incolor que fa olor com de llumí cremat. Combinat amb aigua i oxigen forma les pluges àcides.
  • Prové sobretot de les centrals tèrmiques i altres activitats industrials.
  • Irrita la pell i les vies respiratòries i, a la llarga, pot crear malalties pulmonars greus
L'aire contaminat afecta el sistema cardiovascular i respiratori. També afecta el sistema immunològic i endocrí i a la fertilitat, contribueix a l'aparició d'asma i de diabetis, alenteix el desenvolupament pulmonar i del cervell dels infants i, en general, redueix la qualitat i l'esperança de vida.

A curt termini, l'aire dels dies de contaminació alta té efectes en la salut a curt termini, especialment en persones amb malalties respiratòries i cardíaques cròniques. Durant aquests episodis d'alta contaminació, aquestes persones poden notar empitjorament dels símptomes, augmenten les urgències i els ingressos hospitalaris per problemes cardiorespiratòris i augmenta la mortalitat per aquestes causes. Si la contaminació atmosfèrica és molt elevada, la població general pot tenir molèsties a la gola, picor als ulls o tos.
La contaminació atmosfèrica també té conseqüències evidents en l'entorn i el medi:
 • Increment de l'efecte d'hivernacle i del canvi climàtic: els gasos i les partícules contaminants dificulten que els rajos infrarojos surtin a l'exterior i això provoca un augment de la temperatura global del planeta.
 • Destrucció de la capa d'ozó: molts compostos que contenen clor i els òxids de nitrogen, entre d'altres, provoquen la destrucció de l'ozó estratosfèric. Aquest fet provoca que els rajos ultraviolats del sol (ona curta) arribin més directes a la terra, provocant, alhora, efectes sobre la salut de les persones (cremades, càncer de pell, afectacions al ulls i depressió del sistema immunològic).
 • Pluja àcida: Fenomen que es produeix quan alguns contaminants reaccionen amb el vapor d'aigua i formen àcids nítrics i sulfúrics. Quan precipiten, provoquen l'acidificació del sòl i de l'aigua, provocant problemes sobre la biodiversitat. També afecta a la vegetació (obstrueixen els porus que capturen el CO2) i al patrimoni arquitectònic, ja que els àcids són corrosius.
 • Boirum fotoquímic: la presència de contaminants a les àrees urbanes poden acabar formant una boira, en la qual es produeixen diferents reaccions químiques entre diferents contaminants, donant lloc també a contaminants secundaris. Aquest boirum afecta sobre la salut de les persones, del verd urbà i dels edificis
Els ciutadans de l'àrea metropolitana de Barcelona tenim un paper molt important per contribuïr a la millora de la qualitat de l'aire que respirem. Aquestes són algunes accions que poden ajudar a millorar la qualitat de l'aire. Els efectes d'aquestes accions són tangibles i immediats. Si hi ha un descens en la contaminació de l'aire ho notarem en la nostra salut.

Optar per modes de transport sostenibles
 • Deixar el cotxe a casa sempre que sigui possible i optar pel transport públic.
 • Anar a peu o en bicicleta per guanyar salut i estalviar temps i diners.
Si es circula en cotxe, cal conduir eficientment
 • Compartir-ho amb d'altres usuaris.
 • Combinar-ho amb el transport públic.
 • Fer un manteniment periòdic del vehicle.
 • No fer servir la climatització inútilment.
 • Al volant, arrancar i frenar amb suavitat per tal de reduir emissions de contaminants.
 • Ajustar bé la pressió dels pneumàtics.
A casa, estalviar energia i reduir emissions
 • Aprofitar la llum natural, fer servir bombetes de baix consum i no deixar llums encesos si no cal.
 • Deixar lliures les entrades i sortides d'aire dels aparells de climatització i evitar tapar radiadors.
 • Aplicar aïllaments tèrmics a portes i finestres per disminuir pèrdues de calefacció o d'aire condicionat.
 • Fer el manteniment de les instal·lacions de climatització per tal que siguin eficients.
 • Ajustar els termòstats a les temperatures recomanades (20-21 ºC a l'hivern i 25-26 ºC a l'estiu).
Activitats esportives

Tot i els problemes derivats de la contaminació de l'aire diària és mèdicament aconsellable a la població en general realitzar de manera regular activitats esportives, com caminar, córrer, anar en bicicleta, nedar o altres. Els beneficis de fer esport són més grans que els possibles perjudicis derivats de l'exposició a un aire contaminat. Excepcionalment i en cas d'episodis d'alta contaminació per PM10 o NO2 es recomana a la població més vulnerable (persones amb malalties respiratòries i del cor i persones grans) reduir l'exercici físic intens, especialment a l'exterior.
Prova: $provaURL