Cicle i recursos hídrics

El cicle de l'aigua comprèn totes aquelles activitats que, per una banda, permeten fer arribar l'aigua a l'usuari i, per l'altra, depuren l'aigua residual generada a fi d'abocar-la al medi o donar-li un altre tractament per tal de poder-la reutilitzar. En aquest cicle hi ha tres tipus d'aigua diferents i aprofitables: aigua potable, aigua regenerada i aigua freàtica.

Depuradora al costat del riu

Què és el cicle de l'aigua?

El cicle de l'aigua comprèn tres fases diferenciades. La primera fase s'anomena abastament, la segona és la fase de sanejament i la tercera inclou el procés de reutilització.

  • Abastament: consisteix en les activitats de captació dels recursos hídrics, potabilització, transport i distribució.
  • Sanejament: consta de les activitats de recollida i transport de les aigües residuals i la seva depuració, que donen a l'aigua la qualitat necessària perquè pugui ser abocada al medi, és a dir als rius o al mar.
  • Reutilització: en aquesta fase es realitza el tractament més exigent que rep l'aigua que surt de la depuradora. S'anomena regeneració i té l'objectiu de donar-li nous usos com a aigua reutilitzada, que poden anar des de crear una barrera per a la intrusió salina fins al reg agrícola, passant per la neteja de carrers, els usos industrials o el reg de jardins, entre altres.

 

Esquema del cicle integral de l'aigua

 

Tipus d'aigua

A l'àrea metropolitana hi ha tres tipus de recursos hídrics: aigua potable, aigua regenerada i aigua freàtica.

Aigua potable

Les principals fonts de subministrament d'aigua potable procedeixen de les conques dels rius Ter i Llobregat. També s'aprofiten algunes fonts subterrànies procedents dels aqüífers de la Vall Baixa i del delta del Llobregat, la Cubeta de Sant Andreu i el pla de Barcelona, així com l'aqüífer del Besòs. Per últim, una petita part de l'aigua es capta al mar, es potabilitza a la dessalinitzadora i s'injecta a la xarxa de subministrament barrejada amb l'aigua procedent d'altres fonts.
 


L'aigua superficial del riu Ter procedent dels embassaments de Sau i Susqueda es potabilitza a l'estació de tractament d'aigua potable (ETAP) de Cardedeu (fora de l'àmbit metropolità) i arriba a l'àrea metropolitana mitjançant dues canonades de 23 km fins als dipòsits distribuïdors de la Trinitat.

Pel que fa a l'aigua del riu Llobregat, procedent dels embassaments de la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç, és tractada a l'ETAP d'Abrera (fora l'àmbit metropolità) i aigües avall a l'ETAP de Sant Joan Despí, que també tracta aigua procedent de l'aqüífer de la Vall Baixa del riu Llobregat.

Aquestes tres ETAP o potabilitzadores, són les més grans que abasteixen l'àmbit metropolità i poden arribar a tractar 545 hm3/any.  En concret, la de Sant Joan Despí pot arribar a tractar un màxim de 167 hm3/any.

Altres potabilitzadores de menys envergadura es troben a Castellbisbal, Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, el Prat de Llobregat, Montcada i Reixac, Barcelona (Besòs) i Barberà del Vallès. Aquestes plantes tracten aigua subterrània.

Aigua regenerada

L'aigua regenerada s'utilitza en els consums que no necessiten una qualitat tan exigent com la potable. D'aquesta manera, la substitució de volums fa que augmenti la disponibilitat i la reserva d'aigua per a usos potables.

Les aigües regenerades són aigües residuals que, una vegada depurades, han rebut addicionalment un tractament més exigent en una estació de regeneració d'aigua (ERA) per tal que es puguin reutilitzar.

Les principals estacions de regeneració d'aigua metropolitanes són tres: Gavà-Viladecans, Sant Feliu de Llobregat i el Prat de Llobregat. Segons l'ús final de l'aigua regenerada, cada una té un tipus de tractament o un altre. Els principals usos de l'aigua regenerada són el reg agrícola i de zones verdes, l'ús ambiental, la barrera contra la intrusió salina, la neteja de carrers i l'ús industrial.

El volum total d'aigua reutilitzada l'any 2021 ha estat de més de 38 hm3.

 20192020
 Cabal de dissenyTipus de tractamentÚsCabal reutilitzatCabal reutilitzatCabal depuratReutilitzat vs
Depurat
ERAm3/sm3m3m3%
Gavà-Viladecans0,25ultrafiltració + desinfeccióRestitució hidràulica + reg agrícola  3.972.592  2.909.827 16.873.39217,25%
Montcada i Reixac0,20AiguamollsÚs ambiental1.000.0001.000.000  21.851.602       4,58%
Sant Feliu de Llobregat0,50Reducció MES + desinfeccióReg agrícola
Golf
Canal de l'Infanta
80.260
 153.290
14.500
51.233
142.290
500

20.852.363

0,25%
0,68%
0,00%
El Prat de Llobregat3,25Ultrafiltració + òsmosi inversaBarrera contra la intrusió salina 270.423 381.401  0,43%
  Filtració + electrodiàlisi reversibleReg agrícola---- --
  Físic-químic + filtració + desinfeccióÚs ambiental
Zones humides
Industrial
Neteja carrers i clavegueram
Reg zones verdes
7.901.762
 --
--
--
--
--
8.861.293
--
--
--
--
--


89.006.312*
9,96%
--
--
--
--
--
TOTAL   13.392.287
13.346.254 

 148.583.369        

9,0%

*Inclou els tres tipus de tractaments d'aquesta ERA

Aigua freàtica

L'aigua subterrània no sempre s'aprofita com a aigua potable, ja sigui perquè té un cabal reduït d'extracció o per la concentració de sals i altres elements que porta dissolta. En aquests casos sí que es pot utilitzar per a usos no potables municipals, similars als de l'aigua regenerada.

Els principals usos d'aquesta aigua són el reg de parcs i jardins, així com la neteja de carrers i clavegueram.

La competència de la gestió d'aquests recursos recau en cada Ajuntament.

 

 

 

Prova: $provaURL