Serveis de metro de TMB

Back

Informació relacionada amb les línies, parades i accessos als metros de la companyia Transports Metropolitans de Barcelona, TMB

Technical file card

Servei que retorna la informació relacionada amb les línies, estacions i accessos de metro.

Download the dataset in RDF format.

Available formats

Format Type Language Specifications File card/Link
SOAP Service
  • Catalan
getMetroLines: Retorna el llistat de les línies de metro. View
SOAP Service
  • Catalan
getMetroLinesAndStops: Retorna el llistat de les línies de metro i les parades. View
SOAP Service
  • Catalan
getMetroLineAndStops: Retorna les parades d‟una determinada línia. View
SOAP Service
  • Catalan
getMetroStation: Retorna les informacions d‟una determinada parada. View
SOAP Service
  • Catalan
findEntranceById: Retorna les informacions d‟un determinat accés. View
SOAP Service
  • Catalan
getNearMetroLinesUTM31: Donades unes coordenades en format UTM31 i un radi, retorna totes les parades de metro (tant de TMB com d‟altres operadors) compreses en aquest radi. View
SOAP Service
  • Catalan
getNearMetroLinesWGS84: El mateix que el mètode getNearMetroLinesUTM31 però donant les coordenades en format WGS84. View