Informació general

Recomanacions al carrer
Com a recomanacions generals, cal recordar que les persones en quarantena, amb símptomes compatibles amb COVID-19 o que hagin tingut contacte amb algun cas positiu de la malaltia, no poden sortir.

Cal seguir els consells següents:
 • Prendre's la temperatura abans de sortir i no sortir si s'està a més de 37 ºC.
 • Rentar-se les mans abans i després de sortir de casa.
 • Utilitzar les escales en lloc de l'ascensor per sortir al carrer.
 • Fer servir la mascareta (és obligatòria sempre que no es pogui assegurar una distància de 2 metres entre persones), excepte els més menuts (0-3 anys).
 • No menjar ni beure al carrer.
 • No abraçar-se, donar-se la mà ni fer-se petons amb altres persones. Sobretot, cal mantenir la distància social de 2 metres.
 • Evitar entrar amb els infants a les botigues.
 • No organitzar trobades de més persones de les indicades en cada tram.
 • Evitar el contacte amb superfícies susceptibles de contaminar-se.
 • Portar la documentació personal a sobre.
 • Manifestacions i concentracions
  • Distància d'1,5 metres entre assistents, equivalent a un espai mínim de 2,5 m2 per assistent.
  • Desenvolupament en espai públic amb una superfície lliure equivalent a 1,5 vegades els m2 resultants del càlcul d'assistents previst i l'espai per assistent.
  • L'espai públic no pot incloure carrers d'ample inferior a 20 metres ni la presència a menys de 500 metres de centres socials o sanitaris.
  • Delimitació perimetral amb control d'accessos i d'aforament (2,5 m2 per persona).
  • Ús obligatori de la mascareta.
  • Higiene de mans amb gels hidroalcohòlics facilitats per l'organització als principals accessos al perímetre de la concentració.
  • Concentració estàtica sense desplaçament de la capçalera ni del gruix d'assistents.
  • No es poden dur pancartes o objectes compartits, excepte els d'ús individual.
  • No es poden consumir aliments.
  • No es pot fer servir mobiliari urbà.
  • Cal reservar un carril lliure d'1,5 metres per a l'accés dels veïns de la zona.
  • Els accessos al transport públic més propers tancaran des d'1 h abans i fins a 1 h després.
 • Mascaretes
  • És obligatori portar mascareta a la via pública, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic.
  • La mascareta també continua sent obligatòria al transport aeri, als autobusos o ferrocarrils, així com als transports públics i privats de fins a 9 places, si els ocupants del vehicle no conviuen. En el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions no és necessari l'ús de mascareta quan es trobin dins de la seva cabina i quan puguin mantenir una distància d'1,5 m en espais exteriors.
  • L'obligació afecta les persones més grans de 6 anys.
  • Els infants d'entre 3 i 5 anys és recomanable que en duguin.
  • No obstant això, hi ha certes excepcions en l'obligatorietat de l'ús:
   • En cas de dificultat respiratòria que pugui agreujar-se pel seu ús.
   • Persones que ho tinguin contraindicat per raó de salut o discapacitat.
   • Exercici físic esportiu a l'aire lliure.
   • Quan per la pròpia naturalesa de les activitats l'ús de la mascareta resulti incompatible.
  • Es pot portar qualsevol tipus de mascareta, però es recomanen les higièniques i les quirúrgiques.
  • Sigui quin sigui el tipus de mascareta que es faci servir, ha de tapar el nas i la boca.
  • Les sancions per incompliment poden arribar als 100 euros. 
 • Mesures higièniques
  • Mantenir una higiene freqüent de les mans.
  • Seguir els protocols respiratoris (evitar tossir directament a l'aire, tapar-se la boca amb la cara interna de l'avantbraç en aquests casos i evitar tocar-se la cara, el nas i els ulls).
  • Mantenir els grups de convivència habitual tan estables com sigui possible i minimitzar els contactes socials diaris per evitar possibles cadenes de transmissió.
  • Fer servir preferentment espais a l'aire lliure per a la realització d'activitats.
  • Ventilar correctament els espais tancats.
  • Netejar i desinfectar les superfícies.

Up
Residències de gent gran
Qui visiti alguna persona que estigui en una residència s'haurà de fer un test d'antigens. Si dona positiu no se li permetrà accedir-hi.

Sobre les sortides dels residents.

Se suspenen les sortides:
 1. A l'exterior, com ara els passejos.
 2. Passejos de curta durada: sortides autònomes per part dels residents o acompanyades per familiars o cuidadors.
 3. Sortides de caps de setmana.
 4. Inferiors a tres setmanes.
Només es permeten les sortides superiors a tres setmanes amb les següents condicions:
 • A la tornada cal seguir el protocol de protecció com si es tractés d'un nou ingrés, és a dir, aïllament de 10 dies i prova PCR.
 • Cal signar un document de declaració responsable del resident o del familiar.
 • Es mantenen les visites a les residències, en funció de la situació epidemiològica, excepte a les de les regions sanitàries de Lleida i Alt Pirineu.

Up
Devolució de l'import de béns o serveis no realitzats
Els consumidors que no hagin pogut gaudir de certs béns o de la prestació de serveis a causa de la pandèmia, tenen dret a resoldre el contracte. Es procurarà oferir bons o vals que substitueixin el reembossament, que en tot cas han de ser acceptats pel consumidor. 

El Ministeri de Consum ha llançat una pàgina web per orientar els consumidors que hagin vist vulnerats els seus drets durant l'estat d'alarma. A la web s'atenen consultes relacionades amb viatges (vols, tren, vaixells, bus, allotjament), espectacles (festivals o concerts), serveis (gimnasos, acadèmies, residències d'estudiants, etc). 

Up
Sancions
 • Infraccions lleus
  • No portar mascareta o fer-ne un ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
  • Les multes de la categoria d'infraccions lleus poden arribar als 3.000 €.
 • Infraccions greus
  • Es consideren infraccions greus o molt greus tant l'incompliment dels límits d'aforament en espais tancats o a l'aire lliure com dels horaris d'obertura i tancament per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.
  • Les multes per infraccions greus van dels 3.001 € als 60.000 €.
  • Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques al carrer. Les multes per incomplir la mesura poden costar entre 3.001 i 15.000 €.
 • Infraccions molt greus
  • Constitueix una infracció molt greu la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibits o suspesos per les autoritats pel risc que suposen.
  • En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d'entre 60.001 i 600.000 €.
 • Decret llei 30/2020, de 4 d'agost

Up
Compromís AMB
Declaració institucional

L'Àrea Metropolitana de Barcelona:
 1. Expressa el condol per totes les víctimes de la covid-19 i la solidaritat als seus familiars, amics i companys. Les circumstàncies de confinament amb què vivim aquesta pandèmia fan que l'acompanyament a les persones malaltes i el comiat a les víctimes resulti especialment dolorós.
 2. Expressa el suport a les persones que han emmalaltit, tant les que ja feliçment s'han recuperar com les que estan encara internades, amb el desig que puguin recuperar la salut i el benestar i el compromís de contribuir amb tots els instruments de que disposa l'AMB, per fer-ho possible.
 3. Agraeix a tot el personal sanitari el seu esforç admirable per donar resposta mèdica a la pandèmia, així com per l'extrema sensibilitat en l'acompanyament dels malalts. Alhora, fa extensible l'agraïment a tots els treballadors i treballadores dedicats a les cures, als serveis essencials, a la neteja, als transports, a la logística i a la cadena alimentària, a la seguretat i a la protecció civil, que han garantit el funcionament de les nostres ciutats i pobles i l'acompanyament als més vulnerables en unes condicions especialment difícils.
 4. Valora molt positivament la col·laboració de la immensa majoria de la ciutadania amb les mesures de confinament decretades, aportant una actitud responsable i solidària, tant individual com col·lectiva, que ha de servir de lliçó a totes les institucions i responsables polítics. Ès aquesta actitud, compartida per moltes entitats, associacions i xarxes ciutadanes de voluntaris, així com per moltes empreses i centres de recerca, la que ens permetrà dibuixar un futur de comunitat inclusiva on la solidaritat sigui un dels valors fonamentals.
 5. Reconèixer el paper exemplar dels governs locals en la resposta a aquesta crisi. Els ajuntaments són l'administració més propera a la ciutadania, la primera porta de l'atenció pública i la primera trinxera davant de qualsevol situació de crisi, i ho han tornat a demostrar amb escreix durant aquestes setmanes crítiques. Malgrat el confinament i el tancament físic de molts equipaments i espais d'atenció ciutadana habituals, de cap manera s'han aturat els serveis municipals ni metropolitans essencials. Tot el contrari, s'han multiplicat els esforços per donar respostes urgents a les necessitats sobrevingudes a causa de la pandèmia.
 6. Agraeix especialment l'esforç dels milers de treballadors i treballadores dels serveis locals i especialment els de l'AMB, així com als seus responsables, perquè amb la seva tasca incansable, amb professionalitat i dedicació, han garantit el normal funcionament de la nostra administració i la prestació dels serveis bàsics pel benestar del seus més de tres milions i mig d'habitants.
 7. Reclama als govern de l'Estat i de la Generalitat, així com a la Unió europea, que en aplicació dels principis de subsidiarietat i descentralització, donin un major protagonisme i autonomia als municipis i a l'AMB en el disseny i aplicació tant de les mesures de desconfinament com dels plans de recuperació econòmica i social, i que sens doti dels recursos necessaris per aplicar-los i adaptar-los a les diferents realitats locals.
 8. Es compromet a afavorir la màxima integritat, transparència i traçabilitat econòmica en la gestió de la crisis del COVID 19, que en situació d emergència ha requerit i requerirà actuacions, programes i contractacions públiques urgents per pal·liar els efectes de la pandèmia, especialment per la població metropolitana mes vulnerable."
 9. S'adhereix a les propostes contingudes en el document "DECÀLEG PER LA RECUPERACIÓ SOCIOECONÒMICA DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA" formulat conjuntament per l' Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya.
 10. Expressa el compromís de l'Àrea Metropolitana de Barcelona d'acompanyar a la resta d'autoritats de Catalunya, d'Espanya i d'Europa en l'aplicació de les mesures que s'acordin per superar l'actual emergència sanitària i fer de la nostra metròpolis un dels motors de la recuperació de l'activitat econòmica, social, cultural i esportiva del país, donant prioritat a la cohesió social i la sostenibilitat ambiental, amb la participació activa dels agents econòmics i socials i del conjunt dels ciutadans i ciutadanes, cadascú des de la seva responsabilitat i amb el màxim compromís solidari.
 11. El Govern Metropolità en el moment que es tinguin clarificats els impactes econòmics en relació a l'execució del pressupost de l'any 2020, formularà una proposta de mesures per fer front a la situació post- pandèmia, en relació a l'exercici de les seves competències, compreses a l'article 14 de la Llei de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta proposta serà analitzada i informada per una comissió especifica constituïda per representants del conjunt dels grups metropolitans.
Descarregar preàmbul i declaració institucional

Up
Prova: $provaURL