Dret d'accés a la informació pública

Tornar

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública –tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda– de què disposa aquesta Administració.

Estat:
Fora de termini
Tema:
Administració AMB
Subtema:
Dret d'accés a la informació pública
Responsable AMB:
Agència de Transparència

Descripció

El dret d'accés a la informació pública és un dret subjectiu que tenen totes les persones a sol·licitar i accedir a la informació pública. Aquest dret està reconegut i regulat per la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació pública és aquella informació elaborada per l'Administració i la que aquesta té en el seu poder com a conseqüència de la seva activitat i exercici de les seves funcions. Inclou aquella informació que li subministren els seus ens vinculats i subjectes obligats d'acord amb el que estableix la llei.

El dret d'accés a la informació pública inclou qualsevol forma o suport en què aquesta informació hagi estat elaborada o en què es conservi.

Per a exercir el dret d'accés no és necessari justificar les sol·licituds i només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les lleis. En cas de denegació l'Administració ha d'indicar els motius que ho justifiquen.

Queda  exclosa de la consulta la informació a què fa referència l'article 29 de la Llei de transparència.

El dret d'accés és un dret que complementa la informació que el ciutadà pot obtenir consultant la informació publicada al Portal de Transparència de l'AMB.

A qui va dirigit

A qualsevol persona major de 16 anys a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica com empreses, entitats i associacions legalment constituïdes.

Terminis

Es pot sol·licitar en qualsevol moment.

Requisits

  • Identificació del sol·licitant.
  • Concreció de la informació que se sol·licita.
  • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a efectes de comunicacions.
  • Si pertoca, la modalitat que prefereixi per a accedir a la informació sol·licitada.
  • Per tramitar electrònicament és imprescindible disposar de Certificat Digital.

Obtenció del Certificat Digital

Per tramitar en línia és necessari disposar d'un Certificat Digital de l'idCAT. Aquest certificat de l'idCAT és un identificador digital que garanteix la identitat de les persones a Internet i permet fer altres operacions, com ara signar correus, documents electrònics i formularis web. Sense la signatura electrònica els tràmits telemàtics no tenen validesa.

Obtenció telemàtica del certificat

El certificat es pot obtenir telemàticament, seguint les instruccions que proporciona l'idCAT.

Web de l'idCAT

Un cop es disposa del certificat: Què es necessari per instal·lar el certificat al nostre ordinador i poder tramitar en línia?

Els sistemes operatius permesos són :

  • Microsoft Windows XP/Vista/Seven
  • LINUX
  • MAC OSX

Pel que fa als navegadors, cal saber que, per tramitar en línia, no es pot fer servir qualsevol navegador. Se'n necessita un que permeti executar un connector JAVA. Així, els navegadors web permesos són el Mozilla Firefox i l'Internet Explorer. La resta de navegadors –Google Chrome o Safari– queden exclosos. En cas de fer ús d'un Mac, s'haurà de fer servir el Mozilla Firefox.

Manuals d'instal·lació del certificat segons el navegador permès:

Internet Explorer
Mozilla Firefox


Obtenció presencial del certificat

El certificat també es pot obtenir presencialment a qualsevol Entitat de Registre idCAT:

Cercador d'Entitats de Registre idCAT

Puja

Taxes

La tramitació del dret d'accés a la informació pública no comporta el pagament de taxes.

No obstant això, l'expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l'original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica d'acord amb els preus públics aprovats per l'AMB.

Puja