Autorització d'abocament d'aigües residuals de les activitats industrials i neteja de clavegueram a depuradores mitjançant vehicles cisterna

Tornar
Estat:
En termini
Tema:
Medi ambient
Subtema:
Activitat econòmica: vector aigua
Sub-Subtema:
Autorització d'abocament a depuradora mitjançant vehicle cisterna
Responsable AMB:
Direcció de Serveis Ambientals

Informació prèvia

Descripció

Avís

Les operacions d'abocament mitjançant cisterna només es podran realitzar a les depuradores del Prat de Llobregat i Sant Adrià del Besòs.


Atenent al Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 12 de desembre del 2018, l'AMB és l'administració competent per emetre el permís d'abocament mitjançant cisternes.


A qui va dirigit

Resten obligades a sol·licitar informe ambiental del vector aigües residuals o de l'autorització d'abocament les activitats productores de les aigües residuals contemplades a l'article 22.1 del RMAAR, i específicament:

  1. Les activitats que, per manca de connexió al clavegueram, realitzin regularment abocaments a les instal·lacions públiques de sanejament mitjançant vehicles cisterna.
  2. Els ajuntaments i les activitats que, com a conseqüència d'una situació excepcional justificada i programada o com a conseqüència de la realització de tasques de manteniment o altres, necessitin abocar mitjançant vehicles cisterna.
  3. Les activitats que aboquin aigües residuals sanitàries procedents d'inodors portàtils.
Els usuaris domèstics que aboquin, mitjançant vehicle cisterna, exclusivament aigües residuals sanitàries no són objecte de prèvia autorització. 


Terminis

Previ a l'inici d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna, l'activitat haurà d'haver sol·licitar i obtingut el corresponent permís d'abocament.

En cas que l'activitat desitgi renovar el permís d'abocament haurà de sol·licitar-lo abans de la data de finalització de l'autorització vigent. En cas que es sol·liciti posteriorment, aquesta es tramitarà com una nova sol·licitud.

En cas que l'activitat estigui dins dels supòsits dels articles 33 i 33 bis del RMAAR haurà de sol·licitar una revisió de l'autorització. 


Requisits

Per sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües residuals a les EDAR metropolitanes mitjançant un vehicle cisterna cal presentar el formulari emplenat de sol·licitud d'autorització corresponent seguint el procediment que trobarà a tràmit. En cas de renovació o revisió, l'interessat haurà d'escollir aquesta opció al iniciar el formulari.

Cal adjuntar a la sol·licitud de l'autorització tota la documentació esmentada en l'article 43.3 del RMAAR i que trobarà al final de la sol·licitud. Adjunt a la documentació s'haurà d'incloure el justificat de pagament.

Tots els abocaments realitzats mitjançant cisterna hauran de complir amb les condicions contemplades a l'article 41 del RMAAR.


Avisos

Vigència
Les determinacions i condicions establertes en el vector aigües residuals o en l'autorització d'abocament mitjançant vehicle cisterna , tindran un a vigència màxima de cinc anys, renovables automàticament, en cas que no hi hagin modificacions substancials d'acord amb l'article 33 del RMAAR.

Puja

Taxes

El procediment d'atorgament d'autorització d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials i neteja de clavegueram estan subjectes al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
La quota tributaria és de 381,42 , en cas de primera autorització i revisió. En el cas de renovació és de 190,72 €. Tot això segons l'ordenança fiscal vigent. 

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud o a l'escrit.

Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'apartat 2 Tràmits.
L'ingrés es pot fer, amb el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
 
També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Puja

Tràmits i formularis

Presencial

Un cop descarregat el formulari, s'ha de complimentar íntegrament, imprimir i signar.

La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, s'ha de presentar al registre de l'AMB.

  • Si es fa presencialment:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Si es fa per correu postal ordinari:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona

La sol·licitud també es pot presentar en qualsevol dels llocs d'acord amb el que determina l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pagament de la taxa

La tramitació de l'expedient d'autorització d'abocament genera una taxa.
El pagament de la taxa es pot fer, utilitzant el formulari d'autoliquidació, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.

També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
Cal adjuntar el justificant del pagament de la taxa com a document a la sol·licitud.

Puja

Resposta de l'administració

L'AMB ha de dictar resolució expressa en un termini màxim de 3 mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i el compliment d'aquest per part del destinatari.

Puja