Accesos directos:

Autorització d'abocament d'aigües residuals de les activitats industrials i neteja de clavegueram a depuradores mitjançant vehicles cisterna

Volver

Tots els abocaments d'aigües residuals a les estacions depuradores metropolitanes procedents d'activitats industrials i neteja de clavegueram mitjançant camió cisterna han de disposar de la corresponent autorització d'abocament de l'AMB.

Medio Ambiente | Actividad económica: vector agua
Responsable AMB: Direcció de Serveis Ambientals

Información previa

Descripción

Aviso

Aquesta operació d'abocament només es pot fer a les depuradores del Prat i del Besòs.


L'AMB és l'administració que atorga aquest permís segons els Reglament metropolità d'abocament d'aigües residuals (RMAAR), publicat al BOP de Barcelona, el 8 de juny del 2011.

Han de sol·licitar aquesta autorització, de conformitat amb l'article 49 del RMAAR, les activitats industrials que, per les seves característiques o per manca de connexió al clavegueram, vulguin abocar aigües residuals puntualment o habitualment a les instal·lacions públiques de sanejament mitjançant vehicles cisterna, així com aquelles que vulguin abocar aigües residuals no assimilables a domèstiques o que estiguin barrejades amb les domèstiques. S'hi inclouen les aigües procedents del buidatge de fosses sèptiques de les activitats.

També estan subjectes a autorització administrativa les aigües residuals procedents de la neteja de sistemes de clavegueram municipal de sanejament. Poden sol·licitar aquesta autorització directament els ajuntaments o les empreses gestores del servei municipal de neteja del clavegueram.

Renovació de l'autorització
 
Les activitats industrials que disposin d'autorització d'abocament mitjançant vehicles cisterna han de sol·licitar la renovació d'aquesta autorització a l'Àrea Metropolitana de Barcelona dos mesos abans que finalitzi el termini establert a l'autorització anterior.
 
En aquest cas de renovació, cal omplir el formulari associat on es troben totes les dades necessàries i presentar-lo a l'AMB.
 
Revisió de l'autorització
 
Les empreses que disposin d'autorització d'abocament vigent mitjançant vehicles cisterna han de sol·licitar la revisió d'aquesta autorització a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, en el supòsit que s'hagin modificat les circumstàncies de manera que impliquin canvis en les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament des de l'atorgament de l'autorització inicial o de l'última revisió atorgada, d'acord amb tot allò establert a l'article 36 del RMAAR.
 
En aquest cas de revisió, cal omplir el formulari corresponent, on es troben totes les dades necessàries, i presentar-lo a l'AMB.


A quién va dirigido

A totes aquelles persones físiques o jurídiques titulars d'activitats industrials que aboquin a les instal·lacions metropolitanes de sanejament mitjançant un vehicle cisterna.

També als ajuntaments o les seves empreses de gestió del clavegueram municipal en el cas de les aigües residuals procedents de la neteja del clavegueram.


Plazos

L'autorització es pot sol·licitar en qualsevol moment, abans d'iniciar l'abocament.
En cas de renovació, dos mesos abans de la data de finalització de l'autorització vigent.


Requisitos

Per sol·licitar l'autorització d'abocament d'aigües residuals a les EDAR metropolitanes mitjançant un vehicle cisterna cal presentar el formulari emplenat de sol·licitud d'autorització corresponent.

Cal adjuntar a la sol·licitud: la documentació tècnica requerida, el certificat de coincidència entre la documentació en suport electrònic i en suport paper, així com el justificant de pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els abocaments han de complir les condicions establertes al RMAAR capítol V Règim jurídic dels abocaments mitjançant vehicles cisterna.


Avisos

Respecte a l'abocament:
Per a la realització d'abocaments a les instal·lacions de tractament d'aigües residuals del sistema públic de sanejament (EDAR) mitjançant vehicle cisterna, cal que els transportistes estiguin degudament acreditats segons el procediment establert als articles 47 i 48 del RMAAR
 
Respecte a la revisió de l'autorització:
Cal triar l'opció de revisió quan es produeixi una variació de les característiques quantitatives i/o qualitatives de l'abocament, sempre que tingui lloc alguna de les següents circumstàncies:
 
1. Quan hi hagi canvis o modificacions tècniques substancials al procés que suposin modificacions en el cabal superiors a ±25 % o variacions a la càrrega contaminant que puguin afectar el sistema de sanejament o el medi receptor.
2. Quan s'arribi als límits de saturació del sistema.
3. Quan es modifiquin els límits d'abocament del RMAAR.
4. Quan s'incorpori en un abocament alguna de les substàncies prioritàries i/o substàncies perilloses prioritàries que es trobin recollides a la normativa en matèria de protecció d'aigües, no incloses en l'annex 2 del RMAAR i no definides en l'autorització inicial.
5. Quan es produeixin modificacions en els plantejaments de seguretat.
6. Quan s'hagin alterat substancialment les circumstàncies concurrents en el moment del seu atorgament o quan n'hagin sobrevingut d'altres que justificarien la denegació de les autoritzacions o el seu atorgament amb condicions diferents.
7. Quan la càrrega contaminant abocada per les activitats respecte del total tractat pel sistema sigui significativa i dificulti el tractament en les condicions adequades.
8. Quan l'efecte additiu d'abocaments de les mateixes característiques qualitatives en dificultin el tractament adequat.
 
Excepcionalment si la revisió comporta la modificació de les condicions d'abocament i no es compleixen els requeriments especificats en l'annex 2 del RMAAR, l'usuari haurà de presentar un programa de reducció de la contaminació que garanteixi el compliment de les exigències, en un termini de dotze mesos, establerts per a la progressiva adequació de les característiques dels abocaments als límits fixats i als nous requeriments. Aquest programa serà aprovat per l'AMB d'acord amb el procediment establert a l'article 39 del RMAAR.

Subir

Tasas

El procediment d'atorgament d'autorització d'abocament d'aigües residuals mitjançant vehicles cisterna de les activitats industrials i neteja de clavegueram estan subjectes al pagament de la taxa per a la prestació de serveis i la realització d'activitats ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
La quota tributaria és de 365,18 , en cas de primera autorització i revisió. En el cas de renovació és de 182,59 €. Tot això segons l'ordenança fiscal vigent. 

En cas d'exempció subjectiva (art. 3 Ordenança), s'ha de marcar el supòsit que afecta la persona demandant i imprimir el formulari d'autoliquidació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud o a l'escrit.

Com es paga la taxa?
El pagament es fa mitjançant el formulari d'autoliquidació única, que es pot descarregar a l'apartat 2 Tràmits.
L'ingrés es pot fer, amb el formulari, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.
 
També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.

Subir

Trámites y formularios

Presencial

Un cop descarregat el formulari, s'ha de complimentar íntegrament, imprimir i signar.
La sol·licitud, juntament amb la documentació necessària, s'ha de presentar al registre de l'AMB.

  • Si es fa presencialment:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
  • Si es fa per correu postal ordinari:
A l'atenció del gerent de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
C. 62, núm. 16-18. Edifici A. Zona Franca
08040 Barcelona

També es pot presentar a qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992 , de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Pagament de la taxa

La tramitació de l'expedient d'autorització d'abocament genera una taxa.
El pagament de la taxa es pot fer, utilitzant el formulari d'autoliquidació, a les oficines de les entitats bancàries que hi figuren, tant presencialment com per caixer automàtic o Servicaixa.

També es pot  pagar a través de la pàgina web de les entitats bancàries.
Cal adjuntar el justificant del pagament de la taxa com a document a la sol·licitud.

Subir

Respuesta de la administración

L'AMB ha de dictar resolució expressa en un termini màxim de 3 mesos a comptar a partir de l'endemà del dia que tingui lloc la presentació de la sol·licitud en el registre d'entrada de l'AMB, d'acord amb el que estableix l'article 42 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Si per a la resolució de l'expedient s'ha de requerir a l'interessat l'esmena de deficiències i l'aportació de documentació o qualsevol altre element de judici necessari el termini restarà en suspens pel termini comprès entre la notificació del requeriment i el compliment d'aquest per part del destinatari.

Subir